Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VIII/ 07

P r o t o k ó ł Nr VIII/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 26 kwietnia 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o funkcjonowaniu Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Wincentowo,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
3) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Gminy Wschowa,
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) zmiany Uchwały Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata,
7) przekazania środków finansowych dla Policji,
8) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1
Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).
Ad.2
Jednogłośnie (21 głosów za) przyjęto protokół z VII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2007r.
Ad.3
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka (materiał w załączeniu do protokołu).

Do przedstawionego sprawozdania z działalności burmistrza radny Władysław Brzechwa zapytał – co przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego i jaki charakter mają działki przy ul. Konradowskiej we Wschowie?
Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej na te działki nie ma planu. Do 1994r. w planie były to działki usługowo-przemysłowe. W nowym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje się ten teren również jako usługowo-przemysłowy.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy działki te wyłączone są z produkcji rolnej, czy jest to ograniczony czy pełny przetarg, czy jest już akt notarialny? Czy władze gminy, mając 2 posłów z partii rządzącej, myślały o komunalizacji tych gruntów?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Burmistrz poinformował, ze mamy zgodę Ministra na wyłączenie działki jako rolnej. Gmina wystąpiła z wnioskiem doi Agencji WRSP o pierwokup. W chwili obecnej zawarty jest akt warunkowy a następnie zostanie zawarty akt końcowy.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy przedmiotowe działki zostały już przekazane, ponieważ na tych działkach widać, że jest prowadzona działalność.
Burmistrz przekazał informację, że przed podpisaniem aktu warunkowego kwota z przetargu została wpłacona i w akcie notarialnym zawarta jest klauzula, że działka po dokonaniu wpłaty zostanie przekazana i tak to się stało.
Jeżeli chodzi o spotkania z posłami, to takie spotkania odbywają się. Przed wyborami samorządowymi odbyło się spotkanie z posłem Starostą a w tej kadencji odbyły się spotkania z posłem Markiem Astem i posłanką Elżbietą Rafalską.

Ad.4
Informację o funkcjonowaniu Spółki Komunalnej Wschowa Sp.zo.o. przedstawił Prezes Spółki Roman Żaczyk.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Krzysztof Czopek stwierdził, że Spółka rozwija się, ale czy ta wykazana nadwyżka wystarczy na podwyżkę dla pracowników, co z dalszym rozwojem firmy?
Radny Witold Kotowski – Spółka zapłaciła 28.670,- za samochód ciężarowy Ford Transid, rok produkcji 2000 – czy cena ta była dobrą ceną przy zakupie tego samochodu?
Prezes Spółki p.Roman Żaczyk wyjaśnił, że podwyżki dla pracowników spowodowane zostały realizacją zawartego wcześniej porozumienia ze Związkami Zawodowymi. Regulacje te, wcześniej konsultowane były z Burmistrzem, jako właścicielem Spółki.
Jeżeli chodzi o zakup samochodu, to Firma kierowała się wielofunkcyjnością tego typu samochodu jak również na ten czas była to najkorzystniejsza oferta.
Radna Barbara Tlałka – jeżeli chodzi o podwyżki dla pracowników to rozumie, że były to tylko wyrównania wcześniej zabranych pieniędzy pracownikom. W związku z tym ma pytanie, kiedy będą podwyżki?
Radny St.Kowalczyk – pochwalił podejmowane decyzje przez Spółkę Komunalną, za przykład wskazał wygrane przetargi. W imieniu Klubu Radnych „Zwyczajni Razem” pogratulował za całokształt działalności Spółki.
Ma jednak pytanie – czy rzeczywiście była podwyżka dla pracowników, czy tylko powrót do „przeszłości” oraz jakie plany ma Spółka jeżeli chodzi o składowisko w Tylewicach?
Odpowiedzi Udzielił Prezes Spólki p.R.Żaczyk – stwierdził, że w części można się zgodzić, jeżeli chodzi o regulacje płacowe. Zamiarem Spółki jest powrót do różnych dodatków. Intencją Firmy jest to, aby pracownicy utożsamiali się z firmą. Płaca i to właściwa płaca jest najważniejszą motywacją pracownika do dobrej i efektywnej pracy.


Ad.5.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Jarzyna przedstawił procedurę przygotowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok.
Przewodniczący Komisji poinformował również, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przesłała pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wschowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok (Uchwała Nr 146/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 kwietnia 2007r. w załączeniu do protokołu).

Radny St.Kowalczyk poinformował, że w Klubie Radnych „Zwyczajni Razem” nie występuje dyscyplina klubowa, jest tzw. dowolność głosowania i glosowanie będzie takie , jaka będzie wola poszczególnych radnych.
Cyfry mówią same za siebie, jednak meritum sprawy to kwestie dotyczące np.: rozdrobnienia w naszych budżetach, mają pretensje, że budżety nie mają spraw strategicznych, że są wysokie koszty bieżące funkcjonowania Gminy, nie wykorzystano środków unijnych z roku 2004 i późniejsze, występuje tzw. stagnacja. Jako Klub mają oczekiwania na pozyskanie środków z zewnątrz w 2007r.
Część radnych z Klubu nie poprze wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi, ponieważ oczekiwania były inne.
Radny St.Kowalczyk zwrócił uwagę na fakt, iż w projekcie budżetu ujmowane są zadania a następnie w budżecie „wypadają” z uwagi na niepozyskanie środków unijnych.

Przewodniczący obrad F.Grzyb zasygnalizował, że tam gdzie można należy większą uwagę zwrócić na wydatki majątkowe.

Burmistrz K.Grabka przekazał swoje zadowolenie z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok. Wspomniał o Uchwale Nr 145/07 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania w/w budżetu. Skład Orzekający nie wniósł uwag do przedłożonego sprawozdania.
Burmistrz zgodził się z wypowiedziami radnych, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, że powinny być wyższe i prosi radnych, aby wspólnie podejmować działania w tym kierunki.
Przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium, Burmistrz poprosił o względy merytoryczne a nie polityczne.
Przewodniczący obrad podziękował radnym za merytoryczną dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 145/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 11 kwietnia 2007r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2006r. (materiał w załączeniu), a następnie odczytał projekt uchwały na druku nr 59 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok.”

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Stosunkiem głosów : 11 głosów za, przeciw 7 głosów, 3 głosy wstrzymujące się – podjęto Uchwałę Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok.

Od godz. 15.40 do 15.55 ogłoszono przerwę.

O godz.16.00 wznowiono obrady Sesji.
Obecnych 20 radnych. (Nieobecny radny Władysław Brzechwa).
Ad.6
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 60 w sprawie wystąpienia do MSWiA z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Wincentowo.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 60.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli Uchwałę Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wystąpienia do MSWiA z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Wincentowo.

2) Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 61 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 61.

Obecnych 21 radnych. Przybył radny Wł.Brzechwa.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli Uchwałę Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 62 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 62.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli uchwałę Nr VIII/66/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Gminy Wschowa.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 63 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dyskusji nie było.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 63.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się), radni podjęli Uchwałę Nr VIII/67/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5) Przewodniczący obrad F.Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 64 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 64.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VIII/68/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 65 w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VIII/69/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 66 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 67 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 67.

W wyniku głosowania – głosami za - 13, przeciw 0, wstrzymujących się 8, radni podjęli Uchwałę Nr VIII/71/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

Ad.7 Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Roman Stocki prosi o przeprowadzenie kontroli administrowanych przez Gminę komórek i garaży pokrytych eternitem.
2. Radny Stanisław Kowalczyk w imieniu Klubu Radnych „Zwyczajni Razem” prosi o informacje nt.: samorządowej instytucji kultury Dom Kultury:
- na jakiej podstawie prawnej został powołany dyrektor instytucji kultury Domu Kultury?
- jakie wymogi musiał spełnić kandydat na dyrektora instytucji kultury Dom Kultury i czy wybór następował w drodze konkursu czy innej formuły?
- czy dyrektor instytucji kultury Dom Kultury jest pracownikiem samorządowym?
Pismo z zapytaniami w załączeniu.
oraz
- ile i jakie sekcje działają w instytucji kultury Dom Kultury?
- kto i na jakich zasadach jest zatrudniony w instytucji kultury Dom Kultury?
- jakie wykształcenie i jakie przygotowanie merytoryczne posiadają poszczególni pracownicy instytucji kultury Dom Kultury?
W załączeniu interpelacja.

Ad.8
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie przez Burmistrza.
Ad.9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Radny St.Kowalczyk zapytał, co było przyczyną zmiany miejsca przy stole prezydialnym Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Czopki?
Wiceprzewodniczący wyraził swoje niezadowolenie ze zmiany miejsca.
Radny St.Kowalczyk prosi o przeniesienie punktu w porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych przed punktem „Podjęcie uchwał”.
Radny Witold Kotowski zabrał głos nt. przeprowadzonej kontroli w Domu Kultury przez Komisję Rewizyjną. Poinformował, że członkowie komisji nie zostali przeszkoleni w zakresie prowadzonej kontroli.
Radny W.Kotowski odniósł się do zarzutów przedstawionych przez Dyrektora Domu Kultury p.Jacka Lisiaka. Radny zarzucił Dyrektorowi, że większa część pomieszczeń Domu Kultury jest wynajmowana. Radny W.Kotowski podkreślił, że tak jak On, tak i również radny A.Dworkiewicz kontrolę przeprowadzali jako członkowie Komisji Rewizyjnej a nie jako osoby prywatne.
Na ręce Przewodniczącego obrad złożył ustne oświadczenie, że jeżeli popełnił przestępstwo w czasie prowadzonej kontroli, to ten fakt prosi by zgłosić do Prokuratury.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował, że odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady T.Stasiaka z członkami Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli w Domu Kultury. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z kontroli został źle napisany i dlatego interweniował.
Radny St.Kowalczyk zarzucił stronniczość Przewodniczącemu Rady. Natomiast pytania, na które nie zostały udzielone odpowiedzi będą kierowane do odpowiednich instytucji.
Radny St.Kowalczyk zarzucił Dyrektorowi Domu Kultury, styl w jaki sposób zostały udzielone odpowiedzi na zarzuty.
Radny poprosił o informacje dot. ceny zakupu samochodu przez Dom Kultury oraz jakie oferty zostały złożone.
Radny St.Kowalczyk zaproponował, aby jeszcze raz przeprowadzić kontrolę kompleksową przez profesjonalistów - właściwy organ, typu Regionalną Izbę Obrachunkową.
Radny Franciszek Baśczyn stwierdził, że Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy przeprowadziła kontrolę w Domu Kultury. Część radnych zna treść protokołu z kontroli natomiast pozostała część radnych nie. Proponuje, aby zamknąć dyskusję, a temat ten przenieść na kolejną sesję.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak zgłosił wniosek formalny w sprawie przeprowadzenia ponownie kompleksowej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Domu Kultury.
(Wniosek w załączeniu).
Głosami za – 11, przeciw – 10, wstrzymało się – 0 wniosek został przyjęty.

Radny St.Kowalczyk zgłosił wniosek formalny by skierować wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie kompleksowej kontroli w Domu Kultury.
Głosami za – 9, przeciw – 11, wstrzymało się – 1, wniosek nie został przyjęty.

Radny Władysław Brzechwa poprosił o:
- udzielenie odpowiedzi na wniosek złożony w październiku ubr. przez Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Konradowie w sprawie zagospodarowania pomieszczenia gospodarczego na działalność sportową,
- w imieniu mieszkańców ul. Kamiennej, Czereśniowej prosi o zmianę nawierzchni tych dróg. Ciągle unoszący się kurz utrudnia życie mieszkańców tych ulic.

Osoba z publiczności p.St.Kołodyńska poprosiła radnych o zajęcie się tematem dot. wykupu mieszkań komunalnych – zastosowaniem ulg przy sprzedaży, by dać szansę wszystkim najemcom.
Pani Kołodyńska podziękowała Burmistrzowi za dobrą współpracę ze Wspólnotą Mieszkaniową z ul.Kopernika.

Dyrektor Domu Kultury Jacek Lisiak zaprosił wszystkich na Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klasy „C” NAVIGA – eliminacje do Mistrzostw Europy oraz na VIII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Wschowy, które odbędą się od 4 – 6 maja br. w hali sportowo-widowiskowej Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.

Natomiast, co do wcześniej prowadzonej dyskusji nt. przeprowadzonej kontroli w Domu Kultury Dyrektor stwierdził, że nie będzie z radnymi polemizował. P.J.Lisiak poinformował, że jest nie tylko Dyrektorem Domu Kultury, ale również jest radnym powiatowym oraz członkiem Zarządu.

Osoba z publiczności p.Karol Łuczko zarzucił Burmistrzowi, że Gmina utrudnia jego córce prowadzenie działalności gospodarczej – Zakładu Fryzjerskiego przy ul. Kilińskiego 4 we Wschowie. Zakład ten mieści się w podwórzu, główna brama została zamknięta a w drzwiach wejściowych zmieniono zamek, co spowodowało, że drzwi ciężko się otwierają, utrudnia to wchodzenie klientom, jak również ma to wpływ na ilość klientów, którzy chcieliby skorzystać z usług zakładu.
Przewodniczący obrad F.Grzyb kolejny raz w swojej wypowiedzi nawiązał do kompetencji jakie posiada Komisja Rewizyjna –jako organ kontrolny a jakie kompetencje ma Przewodniczący Rady.
Radny St.Kowalczyk poinformował, że państwo Łuczkowie mają prawo złożenia skargi na działalność Burmistrza.

Radna Bogusława Awsiukiewicz poinformowała p. Kołodyńską, że w miesiącu maju odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Majątku Gminnego, którego tematem będą m.inn. ulgi przy sprzedaży mieszkań komunalnych.

Radny Mariusz Mazur zapytał, czy w związku z uroczystościami związanymi z otwarciem nowej remizy strażackiej w Siedlnicy, do 3 maja br. zostanie naprawiona wiata?

Osoba z publiczności p.Urszula Chudak zaapelowała do radnych o udział w koncercie charytatywnym poświęconym ciężko chorej osobie z Gminy Wschowa.

Zdzisław Rygusik zaprosił wszystkich na obchody 50 Lecia 3 Drużyny Harcerskiej im.Zawiszy Czarnego – „BAWOŁY” we Wschowie, które rozpoczną się 12 maja br.

Radny St.Kowalczyk poprosił, by w terminie były udzielane odpowiedzi na pisma kierowane przez obywateli do UMiG. Jako przykład podał brak odpowiedzi na pismo dotyczące naprawy dachu, złożone przez mieszkańca Placu Grunwaldu oraz brak odpowiedzi na pismo złożone przez Radę Rodziców SP Konradowo.

Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki odniósł się do wypowiedzi radnego St.Kowalczyka oraz radnego Wł.Brzechwy.
Z-ca Burmistrza poinformował, że w październiku ubiegłego roku spotkał się z Radą Rodziców, zostało uzgodnione, że temat ten zostanie rozwiązany wiosną tego roku.
Jeżeli chodzi o Państwa Łuczków to, Z-ca Burmistrza zadeklarował, że sprawa dot. drzwi zostanie zbadana.

Radny Witold Kotowski zapytał, czy jest wola kontynuowania prac związanych z planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego ulicy Zacisze we Wschowie. Jest to teren atrakcyjny. Jaka jest polityka gminy w tym zakresie?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Burmistrz poinformował, że plan zagospodarowania przestrzennego nie został jeszcze zamknięty. Dopiero po jego uchwaleniu zamyka się proces nanoszenia zmian. Nad tym planem pracuje jeszcze firma z Wrocławia. Będą nanoszone zmiany, ponieważ została pominięta część zapisów dotycząca tych terenów. To mieszkańcy również poprzez swoje wnioski wprowadzają zmiany do projektu planu.
W sprawie naprawy nawierzchni ulicy Kamiennej, Czereśniowej czy Działkowej to gmina wykorzystała gruz zaoferowany przez Firmę Stena tylko na ulicy Działkowej, ponieważ pozostałe ulice są ulicami powiatowymi i to Powiat dokonywał remontu tych dróg. Gmina zbada sprawę i będzie szła w kierunku ograniczenia zapylenia.
W sprawie naprawy wiaty w Siedlnicy Burmistrz poinformował, że trwają już prace i postara się, aby zostały zakończone przed 3 maja.
Dyrektor Domu Kultury p.Jacek Lisiak udzielił odpowiedzi radnemu St.Kowalczykowi na temat zakupu samochodu przez Dom Kultury. Dyrektor poinformował, że cena zakupu wynosi 59.500 zł, samochód ubezpieczony jest kompleksowo (OC, NW, AC), zakupu dokonano w Lwówku Śląskim.
Radny St.Kowalczyk zapytał – dlaczego ten samochód jest taki drogi?
Dyrektor odpowiedział, że jest to pojęcie względne, uwzględniając wyposażenie samochodu.
Radny Wł.Brzechwa zaproponował, by gruz z firmy Stena był wykorzystany na remont dróg śródpolnych.
Radny St. Kowalczyk popiera intencje Burmistrza w sprawie remontów dróg, ale prosi o większą kontrolę nad firmami, które remontują drogi.
Wiceprzewodniczący Rady p.Krzysztof Czopek zapytał Sekretarza Zbigniewa Semeniuka, jak się pracuje ?
Odpowiedź Sekretarza brzmiała – coraz lepiej.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady VIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała Przewodniczący
Maria Wilczak Rady Miejskiej we Wschowie

Fabian GrzybData publikacji: 2007-09-07 10:44:54 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa