Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr IX/ 07

P r o t o k ó ł Nr IX/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 18 maja 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco,
2) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
4. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
5. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący obrad stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).

Ad.2
Z uwagi na wątpliwości, które zgłosił Przewodniczącemu Rady radny Franciszek Baśczyn, Przewodniczący obrad poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Stasiaka o odczytanie z protokołu VIII sesji punktu Ad.9 – Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny Stanisław Kowalczyk zadał pytanie dlaczego odczytywany jest protokół. Jeżeli radny F.Baśczyn kwestionuje treść protokołu, to powinien swoje uwagi zgłosić i dołączyć do protokołu.
Radny St.Kowalczyk poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie tej kwestii.
Radca Prawny p.Kamila Ławecka wyjaśniła, że Rada głosuje nad przyjęciem protokołu i zgodnie z § 48 Statutu Gminy, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, jednak nie później niż na najbliższej sesji.

Bez dalszego odczytywania radni głosami za – 15, przeciw 1, wstrzymało się 5 przyjęli protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Ad.3
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad F.Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 68 w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco – Projekt „W poszukiwaniu własnego JA” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki.
Projekt „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa. Realizowany jest w ramach działania 2.1 „Zwiększanie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego głównym celem jest stworzenie szkołom możliwości większego wspomagania uczniów w nauce, wzmacniania ich aspiracji życiowych, budowania aktywnych postaw obywatelskich i lepszego przygotowania wychowanków do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
Organizatorem projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. W projekcie mogą wziąć udział wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne województwa lubuskiego.
Każda szkoła może uzyskać dotację w wysokości od 20 000 zł do 100 000 zł na realizację własnych pomysłów. Dzięki nim uczniowie będą mogli m.in. skorzystać z szerszej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz dóbr kultury, wziąć udział w wycieczkach dydaktyczno-rekreacyjnych i spotkaniach związanych z wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Projekt umożliwi nauczycielom realizację innowacyjnych programów edukacyjnych, wykorzystujących technologię komunikacyjną i informacyjną. Szkoła będzie miała okazję wzmocnić pozycję w środowisku lokalnym, promując swoje działania oraz w znacznym stopniu pomóc dzieciom i młodzieży osiągnąć sukces edukacyjny.
Każda szkoła, która chciałaby otrzymać dotację, powinna opracować projekt zgodny z warunkami konkursu.
Do takiego projektu przystąpiły dwie szkoły podstawowe podległe Gminie Wschowa, tj. Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie i Szkoła Podstawowa w Łysinach. Złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzymały rekomendację finansowania projektu pod nazwą:
1. „W poszukiwaniu własnego Ja” – Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie – na ogólną kwotę dofinansowania 87 103 zł ( do wykorzystania w roku 2007 kwoty 67 922 zł i w roku 2008 – 19 181 zł ).
2. „Uczymy w działaniu – Wiejska szkoła etnografii” – Szkoła Podstawowa Łysiny – na ogólną kwotę dofinansowania – 39 429 zł,

Z-ca Burmistrza poinformował również, że przyczyną zwołania tej sesji jest już wyznaczony termin podpisania umów na realizację tych programów.

Radny St.Kowalczyk swoją wypowiedź nawiązał do zwołania tzw. ”sesji nadzwyczajnej” – rozważył kwestię przyspieszenia o tydzień planowanej sesji.
Radny zadał pytanie – z czego wynika, że organizatorem tego programu jest PWSZ w Sulechowie?
Z-ca Burmistrza poinformował, że PWSZ w Sulechowie została wybrana na realizację tego programu w woj.lubuskim.

Radna Barbara Tlałka poprosiła dyrektorów o krótkie streszczenie tych projektów.

Projekt „W poszukiwaniu własnego JA” przedstawił dyrektor Ryszard Ratajczak.
Poinformował, że grupa 75 uczniów weźmie udział w tym projekcie. Są to uczniowie z rodzin niezamożnych. Przewidziany jest moduł: czytelniczy, muzyczny, plastyczny, teatralny czy informatyczny. Uczniowie mogą spotkać się z informatykiem, aktorem czy pojechać do teatru.
W ramach tego projektu, uczniowie korzystają całkowicie nieodpłatnie ze 100 godzin.
Termin podpisania umowy wyznaczono na 21 maj br.

Projekt „Uczymy w działaniu – Wiejska szkoła etnografii” – przedstawiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysinach p.Elżbieta Rakowska.
Pani dyrektor poinformowała, że termin podpisania umowy z 16 maja został przełożony na 21 maja.
W ramach tego projektu m.inn. przewiduje się wyjazd dzieci do muzeum do Wrocławia.

Przewodniczący obrad F.Grzyb poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 68 w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco – Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie.

W wyniku głosowania - jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 69 w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco – Szkoła Podstawowa Łysiny.

Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad F.Grzyb poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 69 w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco – Szkoła Podstawowa w Łysinach.

W wyniku głosowania - jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr IX/73/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 70 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad F.Grzyb poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 70 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
W wyniku głosowania - jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr IX/74/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

Ad. 7 Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący obrad F.Grzyb poinformował, że w związku z apelem p.Urszuli Chudak na poprzedniej sesji w sprawie pomocy finansowej dla ciężko chorego dziecka z naszej gminy, na przyszłą sesję zostanie przygotowana lista dla osób, które wyrażą wolę na udzielenie takiej pomocy.
Radny Stanisław Kowalczyk poinformował, że Klub Radnych „Zwyczajni Razem” jest już po rozmowach w tej sprawie i dlatego we własnym imieniu przekaże fundusze na ten cel.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady IX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała Przewodniczący
Maria Wilczak Rady Miejskiej we Wschowie

Fabian GrzybData publikacji: 2007-09-07 10:45:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa