Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XII/ 07

P r o t o k ó ł Nr XII/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 sierpnia 2007r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych – nieobecny radny R. Miśkiewicz i Władysław Brzechwa.

Przewodniczący obrad poinformował o nagrywaniu sesji i jej emisji w Internecie na stronie Wschowy.
Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (19 osób).
Przewodniczący obrad poinformował, ze wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o wycofanie w pkt. 7 - ppkt 8 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie przewożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa, na okres przekraczający rok budżetowy.
Jednogłośnie (19 – za ) wniosek został przyjęty.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie (19 głosów - za ) przyjęli porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja nt. Planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w I półroczu 2007r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3) pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne
4) oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6) przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie- jako jednostki organizacyjnej gminy
7) zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
8) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.Ad.2 Jednogłośnie (19 głosów - za) przyjęto protokół z XI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.

Radny Witold Kotowski – zapytał w jaki sposób gmina zabezpiecza sobie prawo do lokalu po byłej kwiaciarni na Rynku, w chwili nie przestrzegania zapisów zawartych w ofercie - specyfikacji przetargowej:
-czy będzie to zabranie lokalu
-co stanie się w rynku wtórnym?
Radny B.Jarzyna – prosi o udrożnienie drogi przed robieniem ronda, od Liceum Ogóln. ul. Lipowej do ulicy Konradowskiej.
Radny St. Kowalczyk- chodzi o zmianę struktury organizacyjnej Urzędu- jak to się ma pracowników pełniących obowiązki, chcielibyśmy poznać nowego kierownika - oraz kto jest na samodzielnym stanowisku ds. pozyskiwania środków.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz:
Jeżeli chodzi o przetarg na lokal po kwiaciarni to gmina po rozstrzygnięciu przetargu, jeżeli nabywca chce sprzedać to mamy możliwość pierwokupu. Zabezpieczenie jest na okres 5 lat, zmiana użyteczności lokalu – to zabezpieczenie i przejęcie tego lokalu.
Wniosek radnego B. Jarzyny traktujemy jako informację i wciągamy do budżetu 2008.
Nowym p.o. Naczelnikiem Wydziału GIN jest pani Marzanna Gałecka, samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków objął pan Marcin Sobczak natomiast samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych objęła pani Małgorzata Ilska.

Radny St. Kowalczyk- my jako radni, kiedy podejmowaliśmy uchwałę mieliśmy informację, że kiedy nabywca zmieniłby przeznaczenie lokalu nastąpi zwrot do gminy.
Radny pyta o prawo pierwokupu- czy ten, kto sprzedaje korzysta z ceny rynkowej i wtedy gmina nie korzysta?
Radny W. Kotowski- pytanie do Radcy Prawnego, czy w akcie notarialnym mogą znajdować się zapisy inne niż w specyfikacji, czy w ogłoszeniu.
Radca Prawny wyjaśnił- w akcie mogą być tylko te, które znajdują się w ogłoszeniu.
Burmistrz w swej wypowiedzi poprawił „prawo pierwokupu” na „prawo odkupu”.
Radny St. Kowalczyk- czy 10% kara ta wynika z przepisu czy została ustalona przez Gminę?
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza- na Sesji, gdzie podejmowana była uchwała Radca Prawny D.Płociniczak. potwierdził, że zapisy mogą zostać w akcie Notarialnym- czyli „odkup”, oraz ponosi karę 10% wartości zakupu. Okres 5 lat wynika z kodeksu cywilnego.

Ad. 4
Informacja nt. Planu zagospodarowania przestrzennego (materiał w załączeniu do protokołu).
Dodatkowe wyjaśnienia złożył Burmistrz. Zakończono najdłuższą procedurę przygotowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Gminnej Komisji. Następnie otrzymaliśmy od Lubuskiego Konserwatora Zabytków, negatywne uzgodnienie, wprowadziliśmy te uwagi – i otrzymaliśmy w czerwcu pozytywne uzgodnienie.
Następnie wystąpiliśmy o wyłączenie gruntów z kl. IV do Marszałka Woj.
Natomiast kl. I, II i III - decyzje o wyłączeniu tych klas może podjąć Minister Rolnictwa.
Wczoraj tj. 29 sierpnia uzyskaliśmy zgodę Ministra Rolnictwa (zgoda w załączeniu) o wyłączenie gruntów klas I i II III.
Jeżeli chodzi o podane terminy w informacji na dalsze realizacje zadań to myślimy, że zostaną one zachowane. Na przełomie września i października spodziewamy się wniosków, które to sukcesywnie na bieżąco będą rozpatrywane.
Do 12 listopada - projektant powinien przekazać do Urzędu projekt planu z ujętymi poprawkami.
Na koniec listopada – spodziewamy się przedłożenie projektu planu radnym.
Burmistrz zwrócił uwagę na zagrożenia, które mogą wpłynąć na nieterminowość a mianowicie:
1) złożone wnioski - będzie tak dużo, że w tych krótkich terminach projektant nie będzie wstanie ich rozpatrzeć i wprowadzić.
2) wnioski, które w dużym stopniu spowodują istotne zmiany w projekcie planu - to może się okazać, że ponownie musimy wystąpić o uzgodnienie np. z konserwatorem zabytków.

Radny St. Kowalczyk- kto jest wykonawcą tego dzieła, jaka jest umowa zawarta, jakie terminy?
Burmistrz- Firma „Ecoland” Marek Wiland - Wrocław.
Została podpisana umowa plus aneksy do umowy.
Pewne opóźnienie było również z winy projektanta, dlatego też oddzieliliśmy rejon Przyczyny Dolnej- wydzielono Strefę Aktywności Gospodarczej- za którą projektant nie wziął wynagrodzenia.
Radny Wł. Drzewiecki - w jakich mediach będzie ogłoszenie o wyłożeniu planu?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz – mamy 3 tygodnie na wyłożenie plus 2 tygodnie na złożenie uwag do projektu planu. Już daliśmy ogłoszenie do Panoramy Leszczyńskiej.
Chcemy do mediów lokalnych oraz do sołtysów. Maksymalnie myślimy o rozpropagowaniu.

Ad. 5
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej B. Jarzyna nawiązał do informacji dot. kontroli Domu Kultury – Komisja nie zgadza się w punkcie 6 - złożenia wyjaśnień dotyczących braku reakcji na stwierdzenie nieprawidłowości w momencie odbioru zakupionego pojazdu.
K. Czopek- poinformował, że Komisja w jednym punkcie się nie zgadza, a pan Dyrektor nie zgadza się z żadną- nawiązał do odpowiedzi udzielonej Komisji przez Dyrektora DK.
Radny W. Kotowski- przekazał informacje nt. przeprowadzonej ponownie kontroli DK- prosiliśmy o podpis „za zgodność z oryginałem”, nie potwierdzono.
Jako komisja wnioskujemy do RIO o wyjaśnienie przepisów. Mamy dwie różne opinie radców (DK i UMiG). Prosimy o trzecią opinię.
Radny St.Kowalczyk- stwierdza nieterminowość tego sprawozdania oraz, że kontrole te przeprowadzone przez Komisję nic nie dają. Mamy zastrzeżenia, co do przeprowadzonego przetargu na zakup samochodu. Jesteśmy w posiadaniu oświadczenia byłego właściciela pojazdu ok. 40 tys. km zrobił dodatkowo. Radny twierdzi, że odpowiedź udzielona dla Komisji Rewizyjnej przez Dyrektora Domu Kultury – styl i język, jest żenująca. Należy wrócić do rekontroli DK, bo uchwała mówi o kompleksowej kontroli, a nie tylko sprawdzenie tego co zostało wcześniej źle skontrolowane i dlatego stwierdza, że ta kontrola została źle przeprowadzona.
Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że nawet Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma zastrzeżenia, ale nie mówi nic dalej co w tym kierunku zrobi, czy np. zwoła komisję i poczyni kroki.
Radny St.Kowalczyk publicznie oświadczył, że składa oświadczenie:
Jeżeli Komisja Rewizyjna nie skieruje sprawy dalej to Klub Radnych Zwyczajni Razem skieruje sprawę do Prokuratury a dotyczy to:
- przeprowadzenia przetargu na zakup samochodu,
-przekształcenia w instytucję Kultury- prosimy o wyjaśnienie, czy pracownicy są zgodnie z wykształceniem zatrudnieni.
Radny B.Jarzyna- nawiązał do planu pracy Komisji od stycznia do czerwca oraz poinformował, że Komisja Rewizyjna zbierze się i wystąpi z wnioskami do Dyrektora Domu Kultury.
Radny Łukasz Tkacz- czy te uwagi zawarte w protokole zostały zrealizowane?
Burmistrz- na dzisiejszej sesji nie jest obecny Dyrektor DK, bo jest na mistrzostwach modeli kartonowych w Bułgarii.
Burmistrz złożył oświadczenie- że wnioski i uwagi są wnikliwie analizowane. Jeden z tych wniosków dotyczy zakupu samochodu. Z opinii radcy prawnego wynika, że nie ma przestępstwa, ale są uchybienia przełożony-pracownik.
Burmistrz oświadczył, że ktokolwiek z państwa ma jakiekolwiek dokumenty świadczące o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zgłosić.
Radny Ł. Tkacz- nawiązał do wszystkich wniosków składanych przez komisję i zapytał co się z nimi dalej dzieje.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych - nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad ogłosił 20 minutową przerwę (15.55-16.15).

Po przerwie na sali obrad obecnych 19 radnych.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 97 w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
Radny Franciszek Baśczyn do składu zespołu zgłosił Tadeusza Sobczuka – radny wyraził zgodę.
Radna Bogusława Awsiukiewicz zgłosiła Romana Stockiego - radny wyraził zgodę .
Radny Włodzimierz Drzewiecki zgłosił Barbarę Tlałkę – radna wyraziła zgodę.
Radny Stanisław Kowalczyk zgłosił Krzysztofa Czopka – radny wyraził zgodę.
Radna Jolanta Pawłowska zgłosiła Bogusławę Awsiukiewicz – radna wyraziła zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania –18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XII/99/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 98 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XII/100/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 99 w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiących mienie gminne.
Wyjaśnienia dokonał Burmistrz. Poinformował, że dotyczy to lokalu, do którego przejście jest przez korytarz budynku.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XII/101/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne.
4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 100 w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XII/102/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 101 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XII/103/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 102 w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie- jako jednostki organizacyjnej gminy.
Radny Stanisław Kowalczyk zwrócił uwagę, że w tym lokalu są różne organizacje. Zapytał czy ten lokal przekazany jest nieodpłatnie.
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi, mają nieodpłatnie. Gmina ponosi koszty- remontów, ogrzewania.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XII/104/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie- jako jednostki organizacyjnej gminy.
7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 103 w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
Radny St.Kowalczyk- wydajemy środki na tego typu zadanie, proponuje by spotkać się w komisjach i przedyskutować czy w tego typu obiekcie ma być siedziba Muzeum Ziemi Wschowskiej. Gminy nie stać na tego typu remonty. Zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały w § 1 wpisano zadanie odbudowa dachu na budynku Collegium Jezuickiego we Wschowie – etap I a nie odbudowa budynku. Burmistrz podtrzymał uwagę radnego St.Kowalczyka i wykreślono z projektu uchwały „...dachu...” i pozostawiono „...budynku...” - podejmujemy uchwałę w sprawie „odbudowy dachu na budynku College.”- ale ma być rozbudowa budynku.
W wyniku głosowania – 13 głosów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się podjęto Uchwałę Nr XII/105/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 103 w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
.
Radny St.Kowalczyk zapytał, co jest powodem wykreślania tylu zadań z budżetu. Jako przykład podał Remizę Strażacką w Osowej Sieni.
Wyjaśnienia dokonał Burmistrz.
Burmistrz zwrócił uwagę na § 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie a dotyczący „...samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł”. Zapis ten jest konsekwencją wycofania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie przewożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa, na okres przekraczający rok budżetowy.
Jeżeli chodzi o Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Niepodległości 9 to: – wspólnota w czerwcu br. podjęła uchwałę o wyremontowaniu części dachu i przeprowadzeniu remontu korytarza. Zadanie jest realizowane.
Przez pomyłkę wykreślono zadanie. Należy je wpisać tak jak było w czerwcu.
Budynek przy ul. Daszyńskiego 13 a -stan techniczny dachu jest krytyczny- doszło do zalania nawet parteru i dlatego musimy podjąć to zadanie – 260 tys. Zadanie to realizujemy w ramach remontów bieżących.
Remiza OSP- projekt został w tym roku zrobiony.
W. Kotowski- czy nie byłoby zasadne sprzedać budynek przy Daszyńskiego 13a?
Burmistrz- w budynku na parterze są lokatorzy, stan techniczny budynku wymaga natychmiastowej reakcji- przeprowadzenia remontu dachu.

W wyniku głosowania – 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się podjęto Uchwałę Nr XII/106/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 r.

Ad. 8
Interpelacji nie było.

Ad. 9 wolne wnioski-
Radny B. Jarzyna- składa wniosek o ustawienie znaku przy ul.Powstańców Wlkp. Ratuszowa Kilińskiego - zakaz zatrzymywania pojazdów.
Podyktowany ten wniosek jest tym, że mieszkańcy nie mają możliwości składania węgla i zrzucenia do piwnicy.
Radny W. Kotowski:
- twierdzi, że miasto jest rozrzutne, duże pieniądze płacimy za utrzymanie czystości i jeszcze dodatkowo w ramach robót publicznych – pracownicy wykonują prace porządkowe.
- za 1 tonę składowania nieczystości komunalnych zapłacimy 75 zł - co w tym kierunku zrobimy?
- do radnej B. Awsiukiewicz- zapytał w jakich sprawach radna reprezentowała radnych w Warszawie?
Radna B. Awsiukiewicz –odpowiedziała, że była prywatnie za własne pieniądze.
- radny W.Kotowski pochwalił Biuro Promocji za imprezy- między innymi te, które odbyły się od piątku do niedzieli – koncerty.
- do Radcy Prawnego - chodzi o zatrudnienie pracowników Domu Kultury - czy są zatrudnieni zgodnie z prawem, nie udostępniono na kontroli dokumentów, czy Dom Kultury może używać nazwy „Najlepszy Dom Kultury”.
- do pani Skarbnik – jakie warunki musi spełniać kasa i czy jest określona wysokość pieniędzy, które można przechowywać.
Radny Łukasz Tkacz zapytał - kiedy będzie
- oświetlenie w Pszczółkowie?
- ścieżka rowerowa- Dębowa Łęka- Wschowa
- Strefa Aktywności Gospodarczej- czy zostały sfinalizowane transakcje
- co się dzieje z wnioskami Komisji Rewizyjnej zawartymi w protokołach Komisji.

Radny Stanisław Kowalczyk- czy pozwolenie na Pszczółkowie jest czy wygasło. Prosi o odpowiedź na piśmie- Ile projektów straciło moc, minął czas ( 2 letni okres), ile wydaliśmy na te projekty. W zmianach do budżetu – co będzie robione na Placu Zamkowym,
26.08 w Częstochowie odbyło się spotkanie samorządowców, na które radni późno otrzymali zaproszenia a chcieli z niego skorzystać.
- do prezesa Spółki Komunalnej.
Sprawa Konradowskiej + oczyszczalnia ścieków
- do Radcy prawnego.
Komisja Rewizyjna - obecnych 7 a podpisanych 6- czy ważny jest protokół.
Przewodniczący Rady- poinformował, że wykonał telefon do Biura Rady i Sekretarza- nie było zgłoszeń.
Sekretarz- wyjaśnił, że otrzymaliśmy 21 sierpnia a wysłaliśmy 22 sierpnia.
Radny T. Stasiak złożył wniosek dot. zmian organizacji ruchu.
Radny St.Kowalczyk- było zdarzenie przy ul. Lipowej- budynek socjalny- pożar-czy w chwili zdarzenia budynek był ubezpieczony?
Burmistrz poinformował, że w chwili zdarzenia nie, ale obecnie tak.nie był.
B. W chwili obecnej jest.
Osoba z publiczności pani Kołodyńska – poinformowała o 27 światowym zjeździe - Wołyńskiej Piechoty- podziękowała za przychylność Burmistrzowi, J. Lisiakowi, I. Mieżowcowi, Mazurowi i B.Awsiukiewicz za zorganizowanie wyjazdu na Wołyń.
J. Wojciechowski z publiczności - poruszył problem ul. Kilińskiego- zatrzymywanie pojazdów samochodowych.
R. Stocki- podziękował za udostępnienie szalet na Cmentarzu Komunalnym, ale prosi o taką informację również na tablicy ogłoszeń cmientarza.
W. Kotowski- uważa, że jest nieporozumieniem, że pani Kołodyńska przedstawia te informacje na sesji, że dziękuje wszystkim.
Burmistrz- ojciec pochodzi z Wołynia, cieszę się z kontaktów z p. Kołodyńską- bo temat który uważał, że jest zamknięty, okazał się „żywy”.
T. Stasiak- ma prośbę do p. Skarbnik aby uszczegółowić zapisy w uzasadnieniu do zmian w budżecie.
Stanisław Kowalczyk- nawiązał do nadawania „honorowy obywatel” - w jaki sposób można to uszczegółowić,
- wiele jest sygnałów, że Komisja Bezpieczeństwa powinna zająć się bezpieczeństwem w mieście.
Burmistrz udzielił odpowiedzi:
Radnemu Ł.Tkaczowi- wnioski K. Rewizyjnej, powinni odpowiadać kierownicy jednostek kilka dotyczyło urzędu - to udzieliliśmy bądź udzielimy odpowiedzi.
Biuro Promocji- wnioski w sprawie pozyskiwania środków- jest osoba , która bezpośrednio się tym zajmuje.
- przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie M i G
- analiza wykonania budżetu- nie było uwag
- analiza zaleceń pokontrolnych - nie wnosi uwag
- wykorzystanie urlopów wypoczynkowych- urlop ma być wykorzystany do 31.03 następnego roku.

- oświetlenie w Pszczółkowie - w tym roku nie będzie
- opłaty za tony na składowisku - opłata marszałkowska 75 zł/ 1 tona – skala podwyżki w całym kraju. Problem jest ogólnokrajowy.
- dzikie wysypiska- problem to tylko pieniądze B. ma nadzieje, że w przyszłych budżetach takie zadania będą.
Radnemu St. Kowalczykowi – odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.
- Plac Zamkowy-z początkiem roku była koncepcja zasadzeń.
Radca Prawny wyjaśniła, że Statut Gminy określa, że protokół powinien być podpisany przez osoby kontrolujące, a jeżeli nie jest podpisany przez jedną osobę to należy wyjaśnić dlaczego ta osoba nie podpisała.
Radny W.Kotowski - opinie p. Mecenas- czy przepisy z 2004 roku ( DK powołuje się) mogą odnosić się do firmy założonej w 2003r.
Burmistrz- wyjaśnił, że mamy nie jedną a dwie sprawy do wyjaśnienia
1) przetarg na samochód
2) sposób zatrudniania pracowników w Domu Kultury.
Prezes Spółki R. Żaczyk udzielił odpowiedzi:
- ul. Konradowska- od razu po podjęciu uchwały przystąpiono do nieznacznego remontu
- dzisiaj miało się odbyć spotkanie z grupą wspólnoty i ma być podjęta uchwała w tej sprawie,
- rzeczoznawca przystąpi do wyceny
- budynki garażu na oczyszczalni ścieków- koncesja została opracowana, prowadzi się wybór projektanta, wiosną przystąpimy do realizacji zadania- budowa garaży.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.
Protokołowała:
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2007-09-27 08:00:20 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 10:48:23 dodanie nagrania z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski
2011-08-19 10:59:02 Dodanie trzech kolejnych części relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa