Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XIII/ 07

P r o t o k ó ł Nr XIII/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 13 września 2007r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych – nieobecny radny M. Krembuszewski i Łukasz Tkacz.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
3.Podjęcie uchwały w sprawie:
1)utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
4.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
5.Zakończenie obrad.


Ad.2 Jednogłośnie (19 głosów - za) przyjęto protokół z XII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r.

Ad.3

Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 106 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Dyskusji nie było.
.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XIII/107/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2007r. w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Ad. 4
Wolne wnioski:
Radny Witold Kotowski – poruszył problem, że w mieście nie ma szewca. Zadał pytanie – czy myśli się o ulgach dla tego typu rzemieślników?
Radny Władysław Brzechwa – czy gmina posiada plan przebudowy drogi gminnej w Konradowie.
Radny Tomasz Stasiak złożył wniosek w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie pobierania opłat z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.
Radny Bogusław Jarzyna – czy są prawidłowo ustawione znaki drogowe przy ul.Powst.Wlkp.?
Radny Roman Stocki – złożył wniosek w sprawie ustawienia pojemników ekologicznych do sortowania odpadów między ulicami Niepodległości, Boh.Westerplatte, ul. Pocztowa.

Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki:
- radnemu W.Kotowskiemu – szewc z Rynku otrzymał lokal i przyjmuje klientów,
- radnemu Wł.Brzechwie – sama przebudowa drogi nie jest ujęta w tegorocznym budżecie, ale jest przewidziana do przyszłorocznego budżetu,
- radnemu B.Jarzynie – z pismem zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego i Policji o wyjaśnienie,
- radnemu R.Stockiemu – ilość pojemników zależy od ilości zawartych umów.

Radny Wł.Brzechwa – w związku z problem pasieki umiejscowionej na posesji przy szkole - zapytał co z płotem przy Szkole Podstawowej w Konradowie?

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że zostanie postawiony 2,5 m płot.


Ad. 5
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XIII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.
Protokołowała:
Maria Wilczak


Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2008-01-08 13:35:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa