Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XVII/ 07

P r o t o k ó ł Nr XVII/ 07

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 18 grudnia 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych – nieobecni: radny Władysław Brzechwa, usprawiedliwiony, radny Łukasz Tkacz – usprawiedliwiony, i radny Rysz
ard Miśkiewicz – usprawiedliwiony .
Radni (18 głosów - za ) przyjęli zaproponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja nt. „Stanu realizacji projektu dotyczącego budowy obwodnicy miasta Wschowa w ciągu dróg wojewódzkich”.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)programu współpracy na 2008 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
2)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
3)uchylenia Uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym,
4)zmiany Uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5)powołania i określenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie,
6)utworzenia Straży Miejskiej we Wschowie,
7)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.
8)zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za 18 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusja:
Radny Stanisław Kowalczyk:
1. działka na ul. 55 PPP – Zakłady Mięsne wygrały przetarg - jaka działalność będzie tam prowadzona?
2. czy w czasie Walnego Zgromadzenia Związku Międzygminnego WiKW dyskutowano nt. sanitacji wsi i pozyskaniu funduszy zewnętrznych?
3. ile na dzień dzisiejszy jest efektów i ile jest etatów docelowo w Urzędzie Miasta i Gminy?.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz - Krzysztof Grabka:
1. Przeznaczenie tej działki w studium to teren, na którym dopuszcza się budownictwo mieszkaniowo-usługowe.
2. W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Związku, zostały ustalone uzgodnienia w sprawie przygotowania wniosku dot. przyznania środków unijnych.
3. W chwili obecnej w Urzędzie jest 62 1/3 etatu – bez Straży Miejskiej
W wolnych wnioskach zostanie dodatkowo udzielona informacja nt. działki przy ul. 55 PPP.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował o założeniu Klubu Radnych „ Nasze Miasto”, którego przewodniczacym został Marek Krembuszewski.
Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Radny Marek Krembuszewski – w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 12 składa interpelację by wystąpić do Zarządcy drogi o postawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Wschowa - Osowa Sień.

Ad.5.
Informacja nt. Stanu realizacji projektu dotyczącego budowy obwodnicy miasta Wschowa w ciągu dróg wojewódzkich.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał pismo Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Pani Heleny Włodarczyk dotyczące I etapu budowy obwodnicy.
(Pismo w załączeniu do protokołu).
Dodatkowe informacje przekazał Burmistrz. Dzięki Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Klaudiusza Balcerzaka i Roberta Palucha jako Gmina zostaliśmy dopisani na listę podstawową zadań planowanych do współfinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość I etapu szacowana jest na 10 mln PLN. Rozpoczęcie realizacji zadania zapisano w planie na 2010r. Realizacja planowana jest na okres 24 m-cy od podpisania umowy z wykonawcą.
W posiedzeniu uczestniczył radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Robert Paluch, który również potwierdził informację przekazaną przez Burmistrza. Radny Robert Paluch podziękował za miłe przyjęcie i za pamięć. Zagwarantował swoją osobę, jako dobrego ambasadora dla Wschowy.

Przewodniczący obrad ogłosił 20 min. przerwę, od godz. 14.50 – 15.10.
Godz. 15.10 wznowiono obrady.
Obecnych 17 radnych – na salę obrad nie przybył radny Włodzimierz Drzewiecki.
Ad.6.
Podjęcie uchwał w sprawie
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 143 w sprawie programu współpracy na 2008 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Radny St. Kowalczyk zgłosił wniosek, by w § 8 – dopisać zadanie z zakresu „Ratownictwa i ochrony ludności”. W tym punkcie zawarte są Ochotnicze Straże Pożarne.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki poinformował, że program ten zawiera katalog zadań, które mogą być finansowane przez samorząd na OSP – finansowane są z innych działów budżetu ten zapis mieści się w zadaniach programu.
Radny St. Kowalczyk – podtrzymał swój wniosek formalny. Podkreślił, że jest taka potrzeba i określa je jako zadanie priorytetowe, które w pierwszej kolejności należy realizować.
Na salę obrad przybył radny Wł. Drzewiecki.
Obecnych 18 radnych.
Radny Franciszek Baśczyn – czy te 4 zadania ujęte w § 8 są zapisane ustawowo?
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki potwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, by jako 5 pkt dopisać pkt.16 z § 5.
Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego St. Kowalczyka.
Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymało się 5 wniosek został przyjęty.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVII/142/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie programu współpracy na 2008 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 144 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było
W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVII/143/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 145 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVII/144/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 146 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVII/145/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 147 w sprawie powołania i określenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie.

Radny St. Kowalczyk – poinformował, że z uwagi na nieobecność radnego, który miałby być członkiem tej komisji jako przedstawiciel Klubu Zwyczajni Razem, nie zgłoszą kandydata do Komisji Statutowej.
Radny Bogusław Jarzyna – podtrzymał uwagę radnego St. Kowalczyka i zgłosił wniosek o skreślenie z porządku obrad pkt.5 – podjęcie uchwały w sprawie komisji Statutowej.
Głosowanie nad wnioskiem B.Jarzyny.
Jednogłośnie (za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0) – wniosek został przyjęty.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 148 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Wschowie.
Przewodniczący obrad odczytał pozytywną opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Wschowie.(Opinia w załączeniu do protokołu).
Radny Krzyszof Czopek – po posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, radni mieli otrzymać kilka wariantów o powołaniu Straży Miejskiej. Radny zakwestionował 5 – osobowy skład Straży, samochód jak również dwa pomieszczenia dla pracowników Straży.
Radny St. Kowalczyk – radni powinni wiedzieć jaka będzie struktura Straży. Wśród radnych nie ma zdań przeciwnych o celowości powołania Straży, natomiast jest podział zdań, który dotyczy ilości strażników. Temat na dzisiaj nie jest na tyle wyczerpany, by dzisiaj powołać Straż Miejską i dlatego informuje, że Klub Radnych Zwyczajni Razem wstrzyma się przy podejmowaniu tej uchwały.
Radny Franciszek Baśczyn – w miesiącu maju pojawił się temat konieczności powołania Straży Miejskiej. Jesienią temat wrócił, Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego zajęła się tym tematem zapraszając na swoje posiedzenie innych radnych, nie będących członkami tej komisji.
Głos zabrał Burmistrz Krzysztof Grabka, informując o prawnej procedurze powołania Straży Miejskiej. Na kolejnej sesji zostanie przygotowany projekt uchwały o nadaniu regulaminu Straży Miejskiej. Analiza wyników pracy i kosztów utrzymania Straży są wskaźnikami, które przyczyniły się do określenia, że należy powołać 5 osobową Straż Miejską, by Gmina Wschowa z tego tytułu osiągnęła efekt.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zwrócił uwagę na fakt, iż dzisiejszy projekt uchwały to tylko powołanie Straży Miejskiej.

W wyniku głosowania –13 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVII/146/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Wschowie.

Salę obrad opuścił radny Jacek Kowalczyk.
Obecnych 17 radnych.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 149 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

Radny St. Kowalczyk – naprawa ciągów pieszych – czy zadanie takie można dzielić. Chodzi o Ul. Cichą – zwiększamy o 50 tys. zł. – jak to się ma do zamówień publicznych.
Burmistrz Krzysztof Grabka poprosił o wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.
Naczelnik Wydziału Marian Szarejko przekazał informacje, że, jeżeli chodzi o przekroczenie, to takie przekroczenie nie nastąpi. Po przetargu zabrakło funduszy, ponieważ doszły dodatkowe zadania np. koło kiosku Ruchu – jest przejście dla pieszych. Zapis w ustawie zmienił się z 20% na 50%. My mieścimy się w granicy 20%.
Salę obrad opuścił radny Franciszek Baśczyn.
Obecnych 16 radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka – ceny jednostkowe pojawiają się w zamówieniach publicznych.
Dodatkowe zlecenie – opiera się na cenie jakiej zadeklarował przedsiębiorca w swej ofercie.

Obecnych 17 radnych. Przybył Franciszek Baśczyn.

W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVII/147/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 150 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293//05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Dyskusji nie było
W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XVII/148/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293//05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ogłoszono 15 min przerwę. 16.15 – 16.30

Ad.7.
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Ad.8.
1. Osoba z publiczności Pani Łuczko – w drodze przetargu nabyła w użytkowanie lokal przy ul. Kilińskiego.
Prosi o zmniejszenie stawki czynszu. 315 zł. – niewspółmiernie wysoka do innych stawek.
Rzeczoznawca wycenił ten lokal - 1.000 zł. od 1 m.
2. Radny St. Kowalczyk – dach i poddasze spalone w budynku przy ul.Ks. A. Kostki - czy w tym budynku przewiduje się mieszkanie?
3. Radna B. Tlałka – czy artykuły z prasy są weryfikowane bo w Panoramie Leszczyńskiej zostały mylne podane stawki podatkowe.
Burmistrz udzielił odpowiedzi –
1. P. Łuczko - poprzedni najemca zdał lokal, ponieważ prowadził taką samą działalność usługową, był w trakcie remontu i nie był w stanie go dokończyć. Lokal zdał i przygotowano procedurę przetargową.
Wygrała p. Łuczko – licytując wysoką stawkę. W czasie prowadzenia działalności gospodarczej pojawiły się zaległości, częściowo zostały one umorzone z uwagi na stan zdrowia najemcy. P. Łuczko złożyła wniosek o wykup tego lokalu. Rzeczoznawca wycenił na kwotę ok. 16 tys. zł. 1 tys.zł. za 1 m2. Z tą ceną nie zgadzają się państwo Łuczkowie. Wycena ważna jest 1 rok.

2. Radnemu St.Kowalczykowi ul. Ks. Kostki – pożar a teraz remont.
Na poddaszu funkcjonowało mieszkanie. Z dokumentacji wynika, że będą tam 2 mieszkania. Prawdopodobnie będą przygotowane do sprzedaży. Alternatywą tu będzie również przydzielenie mieszkań osobom z listy oczekujących.
3. Radnej B. Tlałkce - błędne informacje w Panoramie Leszczyńskiej. Po weryfikacji w prasie zwrócimy się o sprostowanie.

Przewodniczący obrad odczytał świąteczno - noworoczne życzenia, jak również poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 28 grudnia br. o godz.1000 a spotkanie opłatkowe o godz. 1600.

Ad.9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XVII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
Maria Wilczak


Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2008-01-08 13:36:29 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 11:43:33 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa