Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXV/ 08

P r o t o k ó ł Nr XXV/ 08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 26 czerwca 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.
Przewodniczący obrad odczytał:
- wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad o następujący temat:
„Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską dotyczącego Apelu Rady Gminy Kotla do Ministra Infrastruktury, Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Generalnego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uwzględnienia w planowanych zadaniach inwestycyjnych budowy drugiej przeprawy mostowej przez Odrę w okolicy Głogowa”.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o wprowadzenie punktu - podjęcie uchwał w sprawie:
1. zamiany gruntów,
2. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
Jednogłośnie przyjęto w/w wniosek.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat strategii rozwoju Gminy Wschowa.
5. Działanie w zakresie promocji Gminy Wschowa.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego,
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie,
3) zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
5) zamiany gruntów,
6) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa,
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
8) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
9) utworzenia Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy i ustalenia jego organizacji,
10) zmiany Uchwały Nr XXX/345/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów,
11) ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego,
12) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczyce na lata 2008-2015,
13) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowa Łęka na lata 2008-2015,
14) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres 2007r.
15) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres 2007r.,
16) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres 2007r.,
17) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
7. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską dotyczącego Apelu Rady Gminy Kotla do Ministra Infrastruktury, Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Generalnego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uwzględnienia w planowanych zadaniach inwestycyjnych budowy drugiej przeprawy mostowej przez Odrę w okolicy Głogowa.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za 21 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał za jaką kwotę zostały sprzedane wymienione w sprawozdaniu lokale mieszkalne?
Burmistrz poinformował, że 34 mieszkania zostały sprzedane za ok. 130 tys. zł.
Ad. 4
Informacja nt. strategii rozwoju Gminy Wschowa.
Ad. 5
Działanie w zakresie promocji Gminy Wschowa.

Wprowadzenia do przedstawionych radnym informacji na temat strategii rozwoju Gminy Wschowa oraz promocji Gminy Wschowa dokonał Burmistrz.
(Materiał w załączeniu do protokołu).
Radny St.Kowalczyk zwrócił uwagę, że jeden raz w roku powinniśmy weryfikować Uchwałę w sprawie strategii w związku ze zmianami w czasie, z sytuacjami, które przynosi życie. Cele strategiczne ulokowane są w czasie. Ich realizację radny Kowalczyk ocenia jako słabo. Głównie chodzi o infrastrukturę i bezpieczeństwo na wsi. Temat „Remont Ratusza”, Gmina nie pozyskała środków na rewitalizację gminy.
Na temat promocji Gminy radny St.Kowalczyk poinformował, że opozycja wstrzyma się do końca roku . Jeżeli chodzi o kulturę, to pomysły mają i zgłoszą je przy tworzeniu budżetu na 2009 rok.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Stanisław Kowalczyk – złożył ustny wniosek dot. zachorowalności kobiet na raka szyjki macicy. Radny twierdzi, że jeszcze w tym roku należy przewidzieć środki na szczepienie. W pierwszej kolejności dokonać szczepień dziewczynek Gimnazjum Nr 1 i 2. Takie rozwiązanie realizuje już Gmina Góra.
Prosi o stały zapis w budżecie gminy.
2. Radna Barbara Tlałka – czy nie jesteśmy zaniepokojeni powstaniem kolejnego gimnazjum?
3. Radny Jacek Kowalczyk – w imieniu mieszkańców ul. Konopnickiej o ustawienie garbów.
4. Radny Bogusław Jarzyna – prosi o postawienie garbów na ul. Berwińskiego.
5. Radny Witold Kotowski – poruszył problem cięcia sanitarnego drzew w gminie. Czy każdy może dokonać cięcia sanitarnego, czy na cięcia sanitarne drzew wymagane jest pozwolenie?
6. Radny St.Kowalczyk – Wojewoda Lubuski powołał Komisję ds. suszy. Czy w naszej Gminie powołano taką komisję i kiedy ewentualnie dokona kontroli?

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 15.00 do 15.15.

Ad.7.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 201 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Obecnych 19 radnych. Nieobecni radna Jolanta Pawłowska i radny Czesław Kuppe.
W wyniku głosowania jednogłośnie ( 19-głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/201/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 202 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Obecnych 20 radnych. Na salę obrad przybył radny Czesław Kuppe.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/202/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 203 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa.
Radny St.Kowalczyk – pytanie dotyczy:
- § 1 pkt 5 – ograniczenia czasowe, możliwości wypowiedzenia się radnych,
- § 1 pkt 18 – czy usprawiedliwiona nieobecność spowoduje nie potrącanie diety?
Radny Witold Kotowski zapytał, czy ograniczenia czasowe będą dotyczyły również Burmistrza?
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb swoją wypowiedź nawiązał do tego, by prowadzone były merytoryczne wypowiedzi. Usprawiedliwienia są ustawowe natomiast potrącenia będą.
Przewodniczący Komisji Statutowej Tomasz Stasiak poinformował, że Komisja Statutowa spotkała się 4 razy. Zwrócił uwagę, że Klub opozycyjny nie zgłosił swojego kandydata do pracy w tej komisji.
Radny St.Kowalczyk zgłosił wniosek formalny by w § 1 projektu uchwały wykreślić punkt 5 o brzmieniu „§ 39 ust.2 otrzymuje brzmienie: Radny w danym punkcie porządku obrad ma prawo jeden raz zabierać głos w sprawach zasadniczych. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Dodatkowo może zabrać głos polemiczny w czasie nieprzekraczającym 2 minut”.
Radca Prawny Dariusz Płociniczak wyjaśnił zapis § 1 pkt 18, że z pierwotnego tekstu statutu wykreślono tylko wyraz „pisemne”. Chodzi o usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniach czy sesjach.
Radny Czesław Kuppe stwierdził, że wszystkie sprawy wątpliwe dot. materiałów na sesję omawiane są na spotkaniu z Burmistrzem, taką samą formę zaproponował opozycji.
Głosowanie nad wnioskiem radnego St.Kowalczyka:
Głosami za -9, przeciw – 12 wniosek nie został przyjęty.
Obecnych 21 radnych.
W wyniku głosowania 12 - głosów za, 0 - przeciw, 9 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXV/203/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa.
4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 204 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/204/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 204/1 w sprawie zamiany gruntów.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz.
Radny Bogusław Jarzyna zapytał czy będą dopłaty z tyt. zamiany gruntów?
Burmistrz wyjaśnił, że podstawą jest oszacowanie wartości działek niezależnie od wielkości powierzchni.
W wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/205/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zamiany gruntów.
6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 205 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.
Obecnych 20 radnych. Salę obrad opuścił radny Władysław Brzechwa.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.
7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 205/1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/207/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 206 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/208/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 207 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy i ustalenia jego organizacji.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Przewodniczący obrad Fabian Grzyb.
Radny F.Baśczyn stwierdził, że stworzy to szansę na wyrównanie poziomu nauczania. Jednocześnie da to również możliwość utworzenia Punktu przez inne szkoły.
Radny St.Kowalczyk – zmiana prawna formalizuje możliwość stworzenia Punktu Przedszkolnego. Siedlnica ma możliwości lokalowe, natomiast np. Osowa Sień, nie ma.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/209/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy i ustalenia jego organizacji.
10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 208 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/345/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/210/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/345/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.

11) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 209 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/345/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.

12) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 210 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczyce na lata 2008-2015.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczyce na lata 2008-2015.

13) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 211 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowa Łęka na lata 2008-2015.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowa Łęka na lata 2008-2015.

14) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 212 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres 2007r.
Radny Witold Kotowski – należy zastanowić się, dlaczego młodzież nie chce uczestniczyć w sekcjach prowadzonych przez Dom Kultury. Radny skrytykował działalność prowadzoną przez Dom Kultury.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że mimo, iż jest to sprawozdanie finansowe , to jest za większą inicjatywą w działaniu przez Dom Kultury.
Radny St.Kowalczyk – zatwierdzamy sprawozdanie finansowe, bo tego wymaga prawo, ale my jako radni powinniśmy zapoznać się pod względem rzeczowym stwierdził radny. Co raz mniej widać w kulturze działalność instytucji do której instytucja została powołana. Czas zmienić cele działalności Domu Kultury. Wydatki w kwocie 8 tys. zł na prowadzenie sekcji, to jest mała kwota, która mówi o wielkości zadań. Instytucja jest źle prowadzona, cechuje tu minimalizm dyrektora. Działalność instytucji opiera się prawie tylko na zleceniach. Działalność Domu Kultury możemy porównać do prężnie działającego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.
Innego zdania jest radny Cz.Kuppe, który stwierdził, że 4 wiosenne spotkania muzyczne, czy imprezy organizowane w soboty i niedziele to również mieści się w kategorii organizacji imprez.
Radny K.Czopek – trudno nie łączyć sprawozdania finansowego z działalnością Domu Kultury. Ok. 30 imprez to wypożyczenie sali, czy 28 razy udostępniono środki audiowizualne. Tego rodzaju imprezy może przeprowadzić osoba niekoniecznie związana z organizacją imprez kulturalnych. Nie można wydawać tyle pieniędzy na takie imprezy.
W wyniku głosowania 12 - głosów za, 8 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXV/214/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres 2007r.

15) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 213 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres 2007r.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/215/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres 2007r.

16) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 214 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres 2007r.
Radny Witold Kotowski – na jakim etapie jest monografia Wschowy. Czy nie należałoby zastanowić się na d wykonaniem makiety Wschowy, jakie byłyby to koszty?
Radny St.Kowalczyk – swoje pytanie radny skierował do Dyrektora Muzeum – czy Dyrektor rozpatrywał kwestię przekształcenia Muzeum na np. Regionalne Muzeum, ale pod egidą samorządu wschowskiego.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Muzeum Leszek Marciniak.
W ubiegłym budżecie w planie, makieta była, ale z uwagi na inne cele, zadanie to, zostało wycofane. W porozumieniu z Dyrektorem Domu Kultury poprzez sekcję modelarzy, taką makietę można zrobić.
Jeżeli chodzi o monografię to prof. Szulc, będzie kończył rozdział, który miał przygotować prof. Drozdowski.
Regionalne muzeum – jest to w gestii Ministra Kultury, jeżeli przekroczylibyśmy określoną wartość muzealną, to taka możliwość istnieje.
Radny St.Kowalczyk – czy istnieje możliwość wydania monografii choćby w części, którą mamy?
Dyrektor Muzeum – cały czas rozpatrywane są różne warianty wydania monografii.
Przewodniczący obrad F.Grzyb – stwierdził, że monografię przygotowujemy już od 1980r. i dalej sprawa się ciągnie. Jest za wydaniem choćby jednego tomu.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/216/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres 2007r.

17) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 215 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.

Radny W.Kotowski – prosi o bliższe informacje nt. samochodu, który zakupi OSIR.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor OSiR – ma być to nowy samochód osobowo-dostawczy. 4-5 osobowy, przystosowany do ciągnienia przyczepki.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXV/217/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
Ad. 8
Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską dotyczącego Apelu Rady Gminy Kotla do Ministra Infrastruktury, Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Generalnego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uwzględnienia w planowanych zadaniach inwestycyjnych budowy drugiej przeprawy mostowej przez Odrę w okolicy Głogowa.
Przewodniczący obrad F.Grzyb odczytał Apel Gminy Kotla.
Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto oświadczenie w sprawie poparcia Gminy Kotla.
(Oświadczenie w załączeniu do protokołu).
Przerwa od godz. 17.00 do 17.10.
Ad. 9
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu St.Kowalczykowi – sprawa szczepionki rak szyjki macicy – inicjatywa b.cenna, należy temat rozpoznać. Ceny szczepionek są różne, może pozyskamy środki dodatkowe z NFZ.
2. Radnej Barbarze Tlałce – nowe gimnazjum przy I LO- z punktu widzenia rodzica, niekoniecznie wywołuje niepokój a większą rywalizację. Z punktu widzenia Burmistrza troszeczkę niepokoi, na pewno w pewnej części stracimy uczniów a tym samym część subwencji. Do sprawy należy podchodzić ostrożnie, ale czujnie. Organizatorzy ogłosili nabór. Stowarzyszenie określiło, że będzie to gimnazjum o zasięgu powiatowym aby w przyszłości absolwenci tego gimnazjum byli uczniami I LO. Gmina na tworzenie tego gimnazjum nie ma wpływu.
3. Radnym Jackowi Kowalczykowi i B.Jarzynie – progi podrzutowe – 20 maja br. Gmina podpisała umowę z firmą na zmianę organizacji ruchu. W tym zadaniu ujęta jest ul. Konopnicka, nie ma ul. Berwińskiego. Wystąpimy z aneksem o dopisanie ul. Berwińskiewgo. Jeżeli firma wyrazi zgodę to zadanie to zostanie wykonane.
4. Radnemu St.Kowalczykowi – sprawa suszy – odbyło się spotkanie z sołtysami. Jest powołana komisja. Z ramienia gminy powołano p.J.Olszewską.
5. Radnemu W.Kotowskiemu odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz. Rolnictwa p.M.Kociubiński – wyjaśnił, że na ciecia sanitarne drzew nie są wymagane pozwolenia. Jednakże Burmistrz może nałożyć karę administracyjną za nieprawidłowe ciecia sanitarne. Cięcia sanitarne należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
Radna J.Pawłowska stwierdziła, że w tym zakresie należy prowadzić odpowiednią profilaktykę.
Radny W.Kotowski zapytał, czy będą prowadzone wycinki drzew na stadionie?
M.Kociubiński – z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa i wiek drzew na wniosek Dyrektora OSiR o wycinkę drzew, wydamy pozytywną opinię.

Ad. 10
1. Witold Kotowski – minął okres zmian ulic. Kiedy definitywnie uporządkuje się nazwy ulic?
2. Tomasz Stasiak – gdzie będzie urzędował Komendant Straży Miejskiej?
3. Jolanta Pawłowska – prosi o wprowadzenie odgrywania hejnału z wieży rauszowej.
4. Sołtys wsi Przyczyna Górna – prosi by I przegląd ogłoszonego konkursu „Najpiękniejsza wieś” rozpocząć już w maju oraz zmienić nazwę ulicy Pustej na ulicę Senatorską..
5. Dyrektor Muzeum L.Marciniak poinformował, że w niedzielę przez Wschowę przeszła nawałnica co spowodowała wiele zniszczeń na Wschowskim Lapidarium.
6. Stanisława Kołodyńska w imieniu Komitetu Pamięci Kresowian podziękowała za pomoc w realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa pomnika.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz:
1. Radnemu W.Kotowskiemu – Burmistrz zaapelował do zarządców budynków m.inn. do Spółki Komunalnej o uporządkowanie tablic na budynkach.
2. Sołtysowi A.Kuciewiczowi – nazwa ulicy leży w gestii Rady, musi wpłynąć wniosek.
3. Radnemu T.Stasiakowi – docelowo siedzibą Straży Miejskiej jest Plac Zamkowy, plany są na koniec roku, po przeprowadzeniu remontu Ratusza Miejskiego.

Burmistrz poinformował o froncie robót prowadzonych przy budowie ronda.

Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-08-07 10:51:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:15:31 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa