Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXVI/08


P r o t o k ó ł Nr XXVI/08


Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 24 lipca 2008r.Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb –Przewodniczący obrad.

Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych.

Na samym początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –Fabian Grzyb poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy śmierć profesora Bronisława Geremka . Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał w krótkim zarysie również i wschowski wątek życiorysu tego wybitnego polityka , historyka , byłego ministra spraw zagranicznych a ostatnio eurodeputowanego. Wystąpienie w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad ,który radni przyjęli jednogłośnie :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
3) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2008.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Ad.1.

Przewodniczący obrad stwierdził ,że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał ( 18 radnych).

Ad.2.

Jednogłośnie ( za 18 – przeciw 0 – wstrzymało się 0 ) - przyjęto protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej .
Ad.3.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.


1.Radny Jacek Kowalczyk – odbył się przetarg przy ul. Wolsztyńskiej – jaką cenę uzyskano z tego przetargu?
2..Radny Stanisław Kowalczyk – ma być budowane skrzyżowanie przy ul. Daszyńskiego , czy można określić perspektywę budowy obwodnicy , czy budowa obwodnicy nie będzie odciągnięta w czasie?
Czy przebudowy , które są planowane nie rozciągną w czasie budowy obwodnicy?

Pan Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi Panu radnemu Jackowi Kowalczykowi iż został rozstrzygnięty I-szy przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości gminne i działkę nr 376/28 o powierzchni 66 m2 przy ul. Wolsztyńskiej sprzedano za cenę zbycia tj. 10.100 zł + 22 % VAT.
Pan Burmistrz Krzysztof Grabka również udzielił odpowiedzi na pytanie Pana Stanisława Kowalczyka informując iż nie jest kompetentny do określenia terminu wykonania obwodnicy Wschowy. Burmistrz Krzysztof Grabka zauważył iż na tym etapie prac można przedstawić jedynie przypuszczalną wizję wykonania tego zadania. Jeżeli w połowie sierpnia uzyskamy pozytywną opinią GDDKiA na przedstawione plany wówczas otwiera się nam droga do realizacji tego zadania. Samo uzyskanie zgody na budowę trwa bardzo długo i trudno jest określić kiedy ono będzie miało miejsce. Może to trwać ok. 1,5 roku do lat 2 . Wiemy iż w odniesieniu do autostrad i dróg krajowych istnieje wiele możliwości albowiem mamy realizowane ogromne przedsięwzięcia w skali całego kraju w związku z EURO-2012 .Jak więc z tego wynika koniec lat 2010 -2011 może okazać się dosyć realnym aby do tego czasu uzyskać pozwolenie na budowę i obwodnica mogłaby funkcjonować od ok.2013 roku.
Pan Burmistrz odniósł się do drugiej części pytania i zauważył iż planowane przebudowy nie są alternatywą dla obwodnicy. Dla nas w tej chwili najważniejsze jest aby uzyskać pozwolenie na budowę .


Ad.4.

Interpelacje i zapytania radnych.

1.Radny Witold Kotowski – podniósł problem „dzikiej wycinki drzew „ oraz zwrócił
uwagę iż na nowo położonym asfalcie na ul. Kazimierza Wielkiego Spółka Komunalna wykonuje wykopy, a także dlaczego zamknięto ul. Strzelecką i kto wyrówna straty za zniszczenie drogi koło stadionu i drogi międzydziałkowej.?
2.Radny Jacek Kowalczyk – mieszkańcy przy ul. Kilińskiego i Herbergera - duże
skupisko ludzi i w związku z segregacją odpadów – proszą o trójbag . Prośba również aby przestawić znak zatrzymywania i postoju przy ul. Herbergera?
3.Radny Łukasz Tkacz – mieszkańcy Dębowej Łęki –proszą o pojemniki na
opakowania plastikowe.4.Radny Stanisław Kowalczyk – mieszkaniec ul. Przemysłowej prosił o przypomnienie
iż nadal ta ulica nie jest oznakowana . Duży problem z objazdami – na
skrzyżowaniu przy „ wieśniaku „ - wielu mieszkańców Wschowy używa polnej drogi aby dojechać do ul. Obr.Warszawy. Czy odpowiednie służby brały pod uwagę aby tę drogę naprawić tzw. materiałem lekkim?
5.Radny Mariusz Mazur – kiedy coś będzie się działo w temacie „dzikie wysypiska”
Ad.5.

Podjęcie uchwał w sprawie :

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku 218 w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka.
Stwierdził ,że zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z poźn.zm.). Na wstępie swej wypowiedzi Pan Burmistrz odniósł się do pkt.1 proponowanej uchwały dotyczących działek w Strefie Aktywności Gospodarczej ,których jest dość dużo , są one niewielkie ale całość to ponad 61 ha , z przeznaczeniem dla obiektów produkcyjnych ,składów , magazynów oraz zabudowy usługowej jednakże z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji obiektów produkcji rolnej ,obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej 2000 m2. Na terenach tych dopuszcza się poszerzenie ulic publicznych i przeprowadzenia ulic wewnętrznych . W obrębie tej nieruchomości przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Po upoważnieniu przez Radę Miejską w sprawie zbycia tej nieruchomości będzie można dopiero rozpocząć procedurę sprzedaży całej „strefy gospodarczej”. Obecnie nie wiemy jaka będzie wartość tej nieruchomości , gdyż jej wyceną zleci gmina rzeczoznawcy.
Pan Burmistrz zwrócił również uwagę na pkt. 2 niniejszego projektu uchwały w zbycia działek przy ul. Zacisze ( położone są one przy pętli autobusowej dowożącej dzieci do Gimnazjum Nr 2 ), które to są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jak i pod zabudowę usługową.
W dalszej swej wypowiedzi Pan Burmistrz zauważył iż pkt. 6 projektu dotyczy zbycia 169m2 położonej przy ul. Szymanowskiego w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej dla wnioskodawców .
Natomiast pkt 4 i 5 proponowanej uchwały dotyczą zbycia lokali mieszkalnych , z których jeden położony jest przy ul. Boh. Westerplatte 12/3 w drodze przetargu , gdyż główny najemca uprawniony do kupna w trybie bezprzetargowym zmarł, a drugi lokal położony przy ul. Obr. Warszawy 5 o powierzchni 9,26 m2 został wyłączony z umowy najmu zawartej z jednym z dotychczasowych najemców i obecnie jest nie użytkowany i tutaj proponuje się również formę sprzedaży przetargową.

Pan Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poprosił radnych o dyskusję.

Radny Władysław Brzechwa –czy lokal przy ul. Obr. Warszawy 5 był remontowany ?
Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz wyjaśniając ,iż remontu w tym lokalu nie było.

Radny – Stanisław Kowalczyk – poprosił o informację w jaki sposób będą zbywane te
61,46 ha „strefy aktywności gospodarczej „ i czy to będzie „przetarg pod kogoś „. Radny Witold Kotowski - gmina sprzedała działkę w Siedlnicy ,którą nabyła w drodze spadku – kto będzie opiekował się grobami po zmarłych spadkodawcach?
Odpowiedzi udzielił radnemu Witoldowi Kotowskiemu – Pan Burmistrz , który poinformował ,iż gmina nie ma prawnej delegacji aby opiekować się tymi grobami.
Panu radnemu Stanisławowi Kowalczykowi odpowiedzi udzielił również Pan Burmistrz , który poinformował iż wszystkie działki które gmina będzie zbywać –chodzi tu o „ strefę aktywności gospodarczej „ - będzie ogłaszany przetarg nieograniczony, ofertowy , pisemny gdyż przeznaczenie tego terenu jest specjalne.
Chodzi o nowe lub by rozwijały się już istniejące podmioty gospodarcze. Jak dalej zauważył Pan Burmistrz – gminy nie stać aby sprzedawać „ kto da więcej „ ,dlatego należy je sprzedawać inaczej, według zasady iż do przetargu może przystąpić każdy ale pod pewnymi warunkami. Chodzi o to aby utworzone nowe miejsca pracy można było liczyć w „ setkach „ a nie w „ dziesiątkach „ zatrudnionych tam pracowników. Oferent będzie musiał przedłożyć
referencje , że nie jest to firma która powstała „ wczoraj „ i aby była to firma z doświadczeniem. Do wniosku trzeba będzie dołączyć również opis planowanego przedsięwzięcia gospodarczego ,które będzie realizowane we Wschowie. Jeśli chodzi o czas inwestycji – jest tam o tyle łatwiej iż mamy już zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego.
Odpowiadając na drugą część pytania radnego Stanisława Kowalczyka – czy przetarg jest „pod kogoś „ Pan Burmistrz odpowiadając zauważył , iż przetarg ten jest pod taką firmę ,która da miejsca pracy. Dalej stwierdził , że praktycznie każdy przetarg jest „pod kogoś „ , gdyż jest to najczęściej forma złożenia wniosku , pytania o daną nieruchomość i dlatego rozpoczyna się przygotowania do przetargu.
Pan radny Stanisław Kowalczyk – czy są i jakie będą sankcje z tytułu nie wywiązania się z przetargu i czy całość będzie sprzedawana jako strefa czy też jako różne działki ?
I tutaj odpowiedzi udzielił ponownie Pan Burmistrz ,który stwierdził iż widział by tu dwa rodzaje sankcji , a mianowicie :
1) kara umowna – która była by zawarta w akcie notarialnym na takim poziomie aby inwestor ją odczuł ,
2) możliwość odkupienia przez innych inwestorów.
Jeśli chodzi o zasady sprzedaży to jedna nieruchomość złożona z wielu działek. Nie ma możliwości aby zatrzymać inwestora „na zawsze „ - po wypełnieniu zadań zapisanych w akcie notarialnym , będzie mógł dokonać sprzedaży nieruchomości.
Na tym dyskusję nad projektem uchwały zakończono.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zebrania Pan Fabian Grzyb poprosił o głosowanie . W wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – głosów za , 0 – przeciw , 0 – wstrzymujących się ) podjęto Uchwałę Nr XXVI/218/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb – przedstawił projekt uchwały na druku 219 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu .
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Burmistrz. Poinformował radnych o tym że w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na rok 2008 zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w związku z budową chodników przy ulicach powiatowych we Wschowie.

Pan Przewodniczący obrad zaprosił radnych do dyskusji nad projektem uchwały.
Radny Stanisław Kowalczyk – powiat dosyć często „ wyciąga ręce „ - po pieniądze gminy, a co się tyczy § 3 – to warunki udzielenia pomocy ,które będą zawarte w umowie chciałbym znać już dzisiaj . Wiemy z ostatnich doniesień iż Starostwo zaoszczędziło 800 tys. i czy tylko w mieście będzie się budowało chodniki , a warunki na wsiach są wręcz „ tragiczne „. Czy nie należało by wypracować nowych warunków aby umowa mogła być już określona . Jest bardzo dużo trudności aby dzieci mogły dotrzeć bezpiecznie do szkoły ,często poprzez brak chodników np. na niektórych odcinkach w Osowej Sieni. Dalej radny zauważył iż na równi należy traktować wsie i miasto gdyż problem bezpieczeństwa na wsiach jest bardzo poważny – brak chodników .
Radny Witold Kotowski - zwrócił się z pytaniem do Pana Starosty Marka Kozaczka o udzielenie informacji czy trwają rozmowy na temat płatnego korzystania z parkowania samochodów.
Radny Władysław Brzechwa – również zwrócił się do Starosty Maraka Kozaczka kiedy będzie robiona droga koło kościoła w Konradowie, miał tam być chodnik .

Pan Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Kozaczek w swej wypowiedzi zakreślił ramy polityki remontu dróg i chodników . Zauważył iż podziela zdanie Pana radnego Stanisława Kowalczyka ,że należy patrzeć na wydatki powiatu dla całego powiatu a więc i na Gminę Sława i Szlichtyngowa. W powiecie jest jeszcze niezrealizowanych 80 wniosków dotyczących budowy chodników i tak np. we wsiach Tylewice i Łysiny jest brak chodników . Nie jest tajemnicą jak podkreślił Pan Starosta iż budowa chodnika przy Lapidarium i ul. Polnej to koszt 91 tys. PLN. W tym przedsięwzięciu brało udział trzech udziałowców tj. Gmina , Starostwo i Bank Spółdzielczy .Kontynuując swoją wypowiedź Pan Marek Kozaczek powiedział iż na ostatnim spotkaniu Zarządu Powiatu omawiano te problemy.
Jeżeli chodzi o chodnik w Konradowie – w chwili obecnej jest przygotowywana dokumentacja , aby poprawić stan chodników . W Osowej Sieni w roku 2009 będzie realizowane przedsięwzięcie dotyczące budowy chodników. Co się tyczy płatnej strefy parkingowej jest w tej chwili budowanych 18 dodatkowych miejsc parkingowych przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i jest to inwestycja w kwocie 60 tys.PLN a ponadto jest to problem dość duży z uwagi na to ,że w mieście mamy różne ulice a więc i gminne i powiatowe.. Należy również i zwrócić uwagę iż w ostatnim czasie nastąpił wzrost kosztów inwestycji drogowych o ok. 20 %.
Radny Włodzimierz Drzewiecki – miał być budowany chodnik w Kandlewie i do dziś nie ma odezwu.
Radny Stanisław Kowalczyk – czy istnieje możliwość spisania ogólnej umowy .

Pan Starosta odniósł się do pytań i podkreślił iż w niedługim czasie poinformuje Pana radnego Włodzimierza Drzewieckiego - o stopniu realizacji przedsięwzięcia budowy chodnika w Kandlewie. W dalszej części do radnego pana Stanisława Kowalczyka w swej wypowiedzi starosta podkreślił iż priorytetem jest bezpieczeństwo a poźniej środki. Kontynuując swą wypowiedź podkreślił iż już wydano ponad 10 mln PLN na drogi we Wschowie, do tej pory nigdy tak dużo nie inwestowano w drogi w naszym mieście. Tereny wiejskie pod szczególną kontrolą starostwa. Dziękując za współpracę starosta zakończył swą wypowiedź.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zebrania Pan Fabian Grzyb poprosił o głosowanie. W wyniku głosowania

jednogłośnie ( 18 – głosów za, 0 - przeciw , 0 - wstrzymujących się ) podjęto Uchwałę Nr XXVI/219/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku 220 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
Pan Burmistrz Krzysztof Grabka przedstawił proponowane zmiany w budżecie Miasta i Gminy Wschowa ,które zostały opracowane przez panią Skarbnik – Annę Benit. Opracowanie to zostało przedstawione wraz z projektem uchwały radnym.
Radny Franciszek Baśczyn - sprawa azbestu. Mieszkańcy od 3 lat składają informacje do Urzędu Miasta i Gminy o ilości azbestu w sowich gospodarstwach. Jakie są plany na najbliższy czas z likwidacją azbestu.
Radny Stanisław Kowalczyk – wydatki niewygasające – stan na 30.06.2008r. wskazuje iż dwa zadania są niezrealizowane a mianowicie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ramach aglomeracji wschowskiej i budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wschowie . Radny zauważył iż fundusze zgromadzone na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska można uruchomić na utylizację azbestu – może już czas aby rozpocząć tę inwestycję. Przewodniczący obrad pan Fabian Grzyb zaproponował aby tym tematem zajęła się komisja rolnictwa .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Przewodniczący zebrania Pan Fabian Grzyb poprosił o głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – głosów za, 0 – przeciw , 0 – wstrzymujących się ) podjęto Uchwałę
Nr XXVI/220/08 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.


Ad.6.

Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz udzielił odpowiedzi :
1. Radnemu Witoldowi Kotowskiemu – sprawa „dzikiej wycinki drzew „.Jest to drugi głos radnego w tej sprawie. Burmistrz wyjaśnił iż poprosi Pana Mariana Kociubińskiego i Straż Miejską aby zwrócili szczególna uwagę na takie przypadki .Za nieprawidłowe przycięcie drzew właścicielom może być wymierzona administracyjna kara pieniężna .
Co się tyczy ul. Strzeleckiej jej zamknięcie potrwa 2-3 dni . Jeśli chodzi o zniszczenie drogi koło stadionu i międzydziałkowej -drogi te nie są i nie były drogami wyznaczonymi jako objazdy. Pan Burmistrz zauważył iż Spółka Komunalna wykonuje pracę we własnym imieniu a nie w imieniu burmistrza.
Na drugą część pytania dotyczącą wykopów przy ul K.Wielkiego odpowiedzi udzielił Pan Prezes Spółki Komunalnej – Roman Żaczyk. Na wstępie swej wypowiedzi zauważył iż asfalt wylany na ul.K.Wielkiego to warstwa wyrównująca , a potem będzie kładziona warstwa druga i trzecia . Na blisko ponad 100 wykopów zostało wykonanych około 80 szt. Firma wykonująca drogę dokona wycinki tych wykopów i dopiero wówczas będzie położona druga i trzecia warstwa licująca.
2. Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi – brak oznakowania ul. Przemysłowej.
Pan Burmistrz odpowiedział ,że w tej sprawie zwrócił się mieszkaniec tej ulicy i sprawa jest
załatwiana. Co się tyczy używania przez mieszkańców drogi polnej aby dojechać do ul.Obr. Warszawy - jest to wyszukany objazd przez mieszkańców . Droga ta nie była i nie jest drogą objazdową . Gmina zorientuje się czy wykonawca – firma „Drogomel” może wykonać te prace.
3. Radnemu Mariuszowi Mazurowi – „dzikie wysypiska” odpowiedzi udzielił Pan Marian Kociubiński – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Na terenie Gminy posiadamy jedno „dzikie wysypisko” w Siedlnicy. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu , który będzie ogłoszony w sierpniu a we wrześniu 2008r. będzie realizowany.Ad. 7.

Wolne wnioski , zapytania i informacje.

1. Witold Kotowski -
-sprzedaż kina „Hel” – czy jest już rozpoczęta procedura sprzedaży,
-OPS ze Wschowy – pozyskał ok. 200 tys. zł w dwóch konkursach , czy można uzyskać
więcej informacji,
-„dni Wschowy „ – impreza bardzo skromna , artyści nieciekawi , żadnych imprez z
Domu Kultury , dlaczego Dom Kultury zawiesił działalność na lato – brak jakichkolwiek
imprez na lato dla mieszkańców , tylko 2 imprezy w roku i nic więcej .
2. Stanisław Kowalczyk – powołano przez wojewodę komisję ds. suszy. Na jakim
etapie są rozliczenia skutków suszy, czy samorząd przewiduje jakieś ulgi .
3. Sołtys Andrzej Kuciewicz – przesunięcie drogi krajowej . Na spotkaniu był obecny pan
Lebedyński i była wówczas mowa o przesunięciu drogi o 0,5 m od figurki. Problem zgłaszano w Wydziale Inwestycyjnym u Pana Jóskowiaka i prośba aby odpowiednie
służby się tym zajęły. Ze wsi zabrano stare pojemniki na opakowania a do tej pory brak
nowych.
Odpowiedzi Panu radnemu Kotowskiemu udzielił Pan Burmistrz.
Sprzedaż kina – jest wstępnie uzgodniona co do zasadności. Brak terminu sprzedaży - jest
on uzależniony od inwestycji w Domu Kultury ,gdzie ma powstać tzw. małe kino. Obecnie
jest wykonywana dokumentacja techniczna przez pana Mikołajczaka na realizację tego
projektu . Po wykonaniu tych czynności dopiero będzie można przystąpić do sprzedaży
kina.
Impreza „dni Wschowy „ – jednym się podobały a drugim nie . Były przecież
różnego rodzaju turnieje np. piłkarski , brydżowy, rozgrywki piłkarskie, piłka plażowa itp.
Bardzo ciekawym akcentem był występ zespołu z Litwy. Na festynie na pl. Kosynierów
poziom artystów był dobry ( np. zespół IRA ).Jedyne głosy krytyczne to to, że były wysokie
ceny na artykuły sprzedawane przy okazji tej imprezy.- Dofinansowanie dla OPS we Wschowie – Pan Burmistrz poprosił o kilka słów Panią Kierownik – Aleksandrę Stryjewską.
OPS we Wschowie otrzymał a MPi PS w ramach konkursu ofert na finansowe wsparcie w roku 2008 realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami umysłowymi – kwotę 15 tys. zł . Natomiast w ramach konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udało się pozyskać kwotę
161.329,50 zł na projekt dot. Aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , który będzie realizowany w roku 2009. Autorem obu projektów jest pracownik OPS Wschowa – pani Jolanta Chiciak.

Odpowiedzi Panu radnemu Kowalczykowi udzielił pan Marian Kociubiński – naczelnik Wydziału Rolnictwa ,Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Stwierdził ,że powołano komisję ds. suszy i do chwili obecnej do Urzędu wpłynęło ok. 400 wniosków od rolników .Straty w uprawach są poważne i sięgają do 80% przy zbożach jarych a ok. 30 -60 % w innych uprawach. Niektóre wnioski zawierają pewne braki danych ,więc trzeba to u nas sprawdzić i dopiero odesłać do wojewody , gdzie będą zweryfikowane i wówczas wrócą do nas , aby rolnicy mogli wystąpić o kredyty w bankach.
Następnie głos zabrał Pan radny Włodzimierz Brzechwa , który potwierdził iż wstępne szacowania strat w uprawach wskazane przez komisję ds. suszy pokrywają się z tym co faktycznie ma miejsce ,a więc oziminy ok.40 % ,a uprawy jare do ok. 80%.
Na koniec obrad głos zabrał Pan Krzysztof Rękoś – pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży , który zaprosił wszystkich obecnych na otwarcie wystawy w dniu 28 lipca 2008r ( poniedziałek ) w Baszcie pod tytułem -„ Cudze chwalicie „ Autorem zdjęć jest Patryk Kościółko - mieszkaniec Wschowy. Jak dalej zauważył Pan Rękoś przewiduje się jeszcze 4 wystawy pod tym samym tytułem.

Ad. 8 .

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XXVI Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
Grażyna Ratajewska


Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-09-23 08:12:14 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 12:18:48 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa