Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXX/08

P r o t o k ó ł Nr XXX/08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 20 listopada 2008r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w Świetlicy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych. Nieobecni Bogusław Jarzyna, Bogusława Awsiukiewicz, Miśkiewicz Ryszard, Mazur Mariusz – nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę proponowanego porządku obrad o „Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
2. zabezpieczenia w budżecie Gminy Wschowa środków finansowych na realizację inwestycji „Przebudowa ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Głosami za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, wniosek nie został przyjęty.

Radni przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność gminy,
2) zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
3) zabezpieczenia w budżecie Gminy Wschowa środków finansowych na realizację inwestycji „Przebudowa ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
4) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok,
4. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
5. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (17 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 17, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3.
Podjęcie uchwał w sprawie:
Wprowadzenia do projektów uchwał dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka. Szczególną uwagę zwrócił na projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2009 w kwocie 450 tys. zł stanowiące 50% wartości kosztorysowej inwestycji, na realizację inwestycji „Przebudowa ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Radny Stanisław Kowalczyk w swej wypowiedzi zawarł informacje:
- że Gmina na tego typu zadanie może ubiegać się o kwotę 3 mln zł,
- radny zapytał na jakiej podstawie Burmistrz ustali stawki dla ZUS pod wynajem lokalu w trybie bezprzetargowym na ulicy Pocztowej?
- dlaczego zabiera się pieniądze z zadania Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kandlewie? Jeżeli istnieje prawna możliwość o rozszerzenie zakresu zadań określonych w przetargu, to prosi o pozostawienie tych środków.
Radca Prawny Pani Kamila Ławecka-Smolarek wyjaśniła, że jeżeli chodzi o bezprzetargowy wynajem pomieszczeń, to Rada Miejska określiła już minimalne stawki.

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 240 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność gminy.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXX/239/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność gminy.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 240/1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
Burmistrz zaapelował o podjęcie tej uchwały, a na kolejną sesję zostanie przygotowany nowy projekt uchwały o rozszerzeniu frontu zadań w Kandlewie.
Radny Stanisław Kowalczyk podziękował Burmistrzowi za złożoną propozycję.

W wyniku głosowania głosami: 16 głosów - za, 0 - przeciw, 1 - wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr XXX/240/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 240/2 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2009 na realizację inwestycji „Przebudowa ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Dodatkowe wyjaśnienia złożył Burmistrz Krzysztof Grabka informując, że w tym pierwszym naborze wniosków, każda jednostka może złożyć tylko jeden projekt na jedno zadanie.
Rozważono 2 zadania. Jedno to ulice w rejonie Placu Kosynierów i drugie to droga lokalna w Konradowie.
Gmina składając wniosek, musi uwzględnić m.inn. warunki:
1. spójność z systemem komunikacyjnym - poprzez dokonaną analizę, okazało się, że wyżej punktowane mogą być ulice w okolicach Placu Ćwiczeń aniżeli w Konradowie.
2. poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego – przewaga instytucji w okolicach Placu Ćwiczeń.
3. współpraca z innymi samorządami przy realizacji tej inwestycji – na dzień dzisiejszy wykazujemy współpracę ze Starostwem Powiatowym we Wschowie.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że poziom ryzyka w mieście czy Konradowie jest porównywalny. Radny uważa, że niebezpieczeństwo na wsi jest większe niż w mieście. Czy nie należało starać się o środki na Konradowo, gdzie kończy się pozwolenie na budowę.
W wyniku głosowania 11 - głosów za, 0 - przeciw, 6 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXX/241/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2009 na realizację inwestycji „Przebudowa ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 240 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008r.

Radny Tomasz Stasiak zadał pytanie – co zwiększyło dochody budżetu od ostatniej sesji, ponieważ w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008r. podano zwiększenie dochodów o kwotę, która nie odzwierciedla tej różnicy.

Radny St.Kowalczyk – z jakich programów gmina będzie korzystać w ramach realizacji zadań z zakresu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego?

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
- radnemu T.Stasiakowi, informując, że zwiększenie dochodów następuje m.inn. poprzez dotacje udzielane przez województwo,
- radnemu St.Kowalczykowi – gmina będzie korzystać m.inn. z programu na przebudowę kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów, utworzenie Gminnego Punktu Odpadów Komunalnych.

W wyniku głosowania jednogłośnie (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXX/242/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.

Ad. 4
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny Władysław Brzechwa:
- zapytał dyrektora Gimnazjum Nr 2 ile dzieci z Konradowa, Kandlewa i St.Drzewiec dojeżdża do Gimnazjum, ponieważ autobus, którym dojeżdżają dzieci, jest przeładowany.,
- zwrócił uwagę na kałużę wody, która gromadzi się na ul.Konradowskiej.
Dyrektor Wł.Chilarski – planowane były 2 autobusy. Jeden Kandlewo, Konradowo a drugi to St.Drzewce. Liczbowo okazało się, że wystarczy 1 autobus. Informacja ta, zostanie sprawdzona.
Radny Roman Stocki poprosił o oznaczenie ulicy Przemysłowej.
Radny Witold Kotowski prosi o informację nt. realizacji prac na boisku sportowym w Przyczynie Górnej.
Radny St.Kowalczyk – jak długo trwać będzie remont Sali posiedzeń i Sali gotyckiej oraz I piętra Ratusza.
Burmistrz udzielił odpowiedzi:
- radnemu St.Kowalczykowi – remont sali gotyckiej przeciąga się z uwagi na konieczność wzmocnienia stropu tej sali, a co z tym się wiąże, to remont podłogi w sali posiedzeń. Prace wykonywane są pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.
Remont I piętra planowany jest na przyszły rok i wtedy również dokończy się remont sali posiedzeń.
Sala gotycka jest przygotowywana na potrzeby USC.
- radnemu Wł.Brzechwie – pojawiająca się kałuża na ul.Koradowskiej – jest to ulica powiatowa. Sprawa dwukrotnie była poruszana. Starostwo wykona na tej ulicy dwie studzienki.

Pani St.Kołodyńska – złożyła podziękowanie za wsparcie przy budowie pomnika Kresowian.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXX Sesję Rady Miejskiej we Wschowie

Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2009-01-05 12:48:42 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa