Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXI/08

P r o t o k ó ł Nr XXXI/08

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 4 grudnia 2008r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w Świetlicy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni Bogusław Jarzyna, Jacek Kowalczyk i Łukasz Tkacz – nieobecność usprawiedliwiona.
Radny Stanisław Kowalczyk zgłosił wniosek formalny o zmianę proponowanego porządku obrad o wprowadzenie punktu podjęcie uchwał w sprawie:
1. opracowania „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”,
2. opracowania „Planu organizacji ruchu na terenie miasta Wschowa”,
3. zmiany Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.
Przewodniczący obrad przedstawił wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad o punkt podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 14.10 do 1415
Przewodniczący obrad poprosił radnego St.Kowalczyka o wycofanie wniosku o zmianę porządku obrad i przeniesienie tych projektów uchwał pod obrady kolejnej sesji.
Radny St.Kowalczyk poinformował, że z uwagi na to, że projekty te nie wymagają zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy podtrzymał swoje stanowisko.
Burmistrz odniósł się do powyższej kwestii, iż w gminie mamy 5 zarządców dróg i z uwagi na kwestie prawne ma wątpliwości.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad.
Obecnych 20 radnych.
Głosami za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, wniosek został przyjęty.

Głosowanie nad wnioskami radnego Kowalczyka:
1. o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opracowania „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”.
Głosami za – 9, przeciw – 10, wstrzymało się – 1, wniosek nie został przyjęty.

2. o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opracowania „Planu organizacji ruchu na terenie miasta Wschowa”.
Głosami za – 9, przeciw – 10, wstrzymało się – 1, wniosek nie został przyjęty.

3. o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.
Głosami za – 10, przeciw – 10, wstrzymało się – 0, wniosek nie został przyjęty.

Radni przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania nazwy rondu,
2) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa,
3) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa,
4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
5) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa,
6) programu współpracy na 2009 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
8) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
9) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
10) inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości,
11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
12) zmiany Uchwały nr XII/104/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przekazania mienia gminnego trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie – jako jednostki organizacji samorządu terytorialnego,
13) zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
14) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).
Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 20, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny W.Kotowski zapytał Burmistrza, czy w okresie międzysesyjnym Burmistrz uczestniczył w spotkaniu nt. pozyskania środków zewnętrznych?
Radny Ł.Tkacz zapytał jaki jest zamysł Burmistrza w momencie nie rozstrzygnięcia II przetargu na Strefę Aktywności Gospodarczej.
Burmistrz udzielił odpowiedzi:
- Ł.Tkaczowi, informując, że na dzień dzisiejszy sprawa nie jest rozstrzygnięta i nie ma potrzeby już dzisiaj podejmować decyzji. Dzisiaj jesteśmy na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten scala działki. Działki na strefie również są brane pod uwagę na potrzeby małej i średniej przedsiębiorczości.
- W.Kotowskiemu – w okresie międzysesyjnym Burmistrz nie uczestniczył w spotkaniach nt. pozyskania środków. 2 pracowników Urzędu dzisiaj bierze udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania.
Radny Wł.Brzechwa – zapytał o ile obniży się kwota do II przetargu na Strefę?
Burmistrz – przy sprzedaży nieruchomości gminnych musi być zachowana procedura prawna tzn. należy dokonać wyceny (operat szacunkowy) oraz cena nie może być niższa od operatu szacunkowego. Cena na Strefę do II przetargu nie jest jeszcze ustalona. Ustalenie jej wymaga dokładnych i skrupulatnych wyliczeń.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Witold Kotowski wyraził swoje niezadowolenie, że nie otrzymał podpowiedzi na zadane na poprzedniej sesji zapytanie dot.:
- czy Gmina zareagowała na powziętą wcześniej informację, prawdopodobnego popełnienia przestępstwa przez Spółkę Komunalną?
- czy jest wiadome, że Marszałek Województwa zawiesza komunikację kolejową na trasie Leszno-Głogów?
2. Radny Władysław Brzechwa – poprosił o pisemną odpowiedź na interpelację dot. budowy drogi gminnej w Konradowie.
3. Radny St.Kowalczyk prosi o informację nt.:
- czy uzyskaliśmy już odpowiedź na pismo, które zostało skierowane do Prokuratury o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Domu Kultury?
- radny prosi o pisemne zestawienie z ostatnich 2 lat na koncesje na alkohol, z podaniem terminów płatności podmiotów oraz faktycznie dokonanych wpłat za koncesje.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 15.20 do 15.30.
Po przerwie obecnych 20 radnych.

Ad.6.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 242 w sprawie nadania nazwy rondu.
Radna Barbara Tlałka wyraziła swoje stanowisko nt. nazwy „Na Trakcie Królewskim”, uważa, że nazwa ta, przypisana jest miastu Warszawa i dlatego podczas głosowania wstrzyma się od głosu.
Radna Jolanta Pawłowska zgłosiła wniosek o nadanie nazwy „Rondo Głogowskie”

Głosowanie nad przyjęciem nazwy ronda:
1. Rondo Na Trakcie Królewskim - za – 12
2. Rondo Głogowskie - za - 8

Obecnych 20 radnych.
W wyniku głosowania głosami – za - 15, przeciw - 1, wstrzymujących się – 4 podjęto Uchwałę Nr XXXI/243/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy rondu

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 243 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 20 - głosów za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr XXXI/244/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 244 sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXI/245/8 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 245 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki do w/w projektu wniósł autopoprawkę by w § 1 punkt 2 kwotę 2 zł zmienić na 5 zł.
Radny Wł. Brzechwa poprosił, by tą kwotę podnieść do kwoty 6 zł.
Z-ca Burmistrza ponownie wniósł autopoprawkę zmieniając kwotę 5 zł na 6 zł.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXI/246/8 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.


5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 246 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa.

Radny St.Kowalczyk określił Strategię jako b. obszerny materiał, ale ma zastrzeżenia co do merytorycznej treści. Jako przykład podał informację dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zawarte dane dotyczą roku 2006, nie ma roku 2007. Strategia ta, przede wszystkim powinna posiadać cele, kto będzie realizował tę Strategię, czy nie należało wpisać, że sprawozdanie z realizacji przedstawia się Radzie.
P.o.Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Wojciech Kuryło poinformował, że autorem tej Strategii jest profesjonalna firma. Materiał do Strategii został przygotowany przez OPS, Centrum Pomocy Rodzinie, Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radny Tomasz Stasiak zgłosił również, że Strategia ta zawiera błędy np., że jest to Strategia od roku 2007.
Burmistrz Krzysztof Grabka - w swej wypowiedzi zawarł, że nieprawdziwa i niemożliwa jest do przyjęcia Strategia 2-3 stronnicowa. Metodologia tworzenia strategii określa, że musi być przedstawiona analiza danych, należy na podstawie stanu wyjściowego tworzyć problemy a na końcu wypracować cele.
Burmistrz dał pod rozwagę, czy na dzisiejszej sesji, po wprowadzeniu poprawek jesteśmy w stanie podjąć tą uchwałę.
Burmistrz nie uważa, że Strategia ta w całości jest źle przygotowana.
Radny St.Kowalczyk zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie Strategii.
Obecnych 19 radnych. Salę obrad opuścił Franciszek Baśczyn.
Głosowanie nad wnioskiem:
Jednogłośnie (za- 19 głosów) wniosek został przyjęty.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 247 w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Obecnych 20 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXX/247/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 248 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ogłoszono 5 min. przerwę. (16.30 – 16.35)
Obecnych 19 radnych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXX/248/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 249 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Obecnych 20 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXI/249/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 250 w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

10. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 251 w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy zrównanie stawek nie skrzywdzi sołtysów. Sołectwa z lepszymi klasami mają więcej. Proponuje pozostawienie stawek na poziomie lat poprzednich.
Radny Fr.Baśczyn jako sołtys uważa, że sołtys zarabia wtedy, kiedy pobiera podatek.
Radny Cz.Kuppe swoją wypowiedź nawiązał do spotkania sołtysów w Przyczynie Górnej, gdzie również w tym spotkaniu uczestniczył. Poinformował, że temat ten był poruszany a sołtysi nie wnieśli uwag.

W wyniku głosowania głosami: za - 18 głosów, 0 przeciw, 2 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XXXI/251/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości.

11. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 252 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXI/252/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

12. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 253 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/104/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przekazania mienia gminnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie – jako jednostki organizacji samorządu terytorialnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXI/253/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/104/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przekazania mienia gminnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie – jako jednostki organizacji samorządu terytorialnego.

13. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 253/1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXI/254/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

14. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 254 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
Radny Krzysztof Czopek zapytał czego dotyczą zmiany w dziale: Edukacja opieka wychowawcza, w rozdziale: Pomoc materialna dla uczniów.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki wyjaśniając, że zwiększono dotację celową z Kuratorium Oświaty na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów.
Radny W.Kotowski zadał pytanie Pani Kierownik OPS, czy w związku z tym, że zwracamy dotację czy w przyszłym roku o tę kwotę dotacja zostanie pomniejszona?
Aleksandra Stryjewska – Kierownik OPS poinformowała, że wykonanie, czyli zapotrzebowanie osób uprawnionych okazało się mniejsze od planowanego i dlatego musimy dotację zwrócić.
Burmistrz K.Grabka uzupełnił wypowiedź, informując, że nie ma to żadnego wpływu na przyszłoroczną dotację.
Radny W.Kotowski – czy kwota 37.500 dla OSiR zamknie budowę boiska w Przyczynie Górnej?
Burmistrz K.Grabka – ta zmiana nie ma wpływu na zadanie jakim jest budowa boiska w Przyczynie Górnej, a dotyczy zwiększenia wydatków bieżących OSiR - typu podwyżki gazu, energii, organizację imprez.
Radny St.Kowalczyk poprosił Dyrektora OSiR o podanie wysokości budżetu OSiR.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęto Uchwałę Nr XXXI/255/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.

Ad. 6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:
1. Radnemu Witoldowi Kotowskiemu:
- w sprawie zawieszenia komunikacji kolejowej na trasie Leszno-Głogów – Burmistrz informację tą traktuje jako niepotwierdzoną. Wyłączenia pasażerskie nie są jednoznaczne z wyłączeniem towarowym.
- w sprawie doniesienia do Prokuratury na działalność Spółki Komunalnej – to radny ma obowiązek poinformowania, jeżeli poweźmie informację o popełnieniu przestępstwa.
2. Radnemu Władysławowi Brzechwie:
- w sprawie budowy drogi w Konradowie – odpowiedź została udzielona już na poprzedniej sesji. W roku 2009 ma być wykonana dokumentacja, a co za tym idzie przedłuży się pozwolenie na budowę drogi.
3. Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi:
- w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Domu Kultury – na temat rozstrzygnięcia Burmistrz nie posiada informacji. Pracownik Kontroli wewnętrznej sprawdzi tą sprawę.
- w sprawie zestawienia na koncesje i zapłaty za alkohol, informacja zostanie przygotowana na piśmie.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący Rady Fabian Grzyb odczytał podziękowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Niepodległości 9 we Wschowie za przyznaną dotację w kwocie 15.000 zł na remont elewacji budynku.
Radny Władysław Brzechwa zapytał:
- co było zrobione na boisku w Przyczynie Górnej i za ile?
- jak będzie przebiegał dojazd do ronda od strony ulicy Obr.Warszawy?
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak poinformował o II Samorządowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się 20 grudnia.
Radny Wł.Brzechwa poprosił o informację nt. umorzonych podatków rolnych.
Zapytał również ile dzieci z Konradowi, Kandlewa dojeżdża do Gimnazjum Nr 2? Radny zwrócił się z prośbą o większy autobus.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Gimnazjum. Poinformował, że autobus na tej trasie zabiera również dzieci ze Starego i Nowego Strącza do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ogółem dojeżdża 67 dzieci. Przewidzianych miejsc stojących jest 14. Absencja na tej trasie to 10%.
Radny St.Kowalczyk podkreślił, że tłumaczenie absencją nie powinno być, warunki przetargowe gwarantują bezpieczeństwo dzieci, i to należy wziąć pod uwagę.
Radny W.Kotowski poprosił:
- o doświetlenie ul.Wesołej,
- czy w związku z wybudowaniem drogi krajowej (rondo) oszacowano już koszty ul.Dworcowej, Towarowej?
Radny St.Kowalczyk poprosił, by w jednym dniu nie łączyć sesji budżetowej ze spotkaniem opłatkowym.
Sołtys wsi Przyczyna Dolna zapytał, czy na terenie po byłym GS ma powstać kolejny supermarket?
Radny St.Kowalczyk poprosił o informację na jakim etapie jest budowa garaży przez Spółkę Komunalną oraz co ze ślimakiem?
Roman Żaczyk Prezes Spółki odpowiedział, że budowa garaży jest na etapie wybudowania fundamentów, natomiast ślimak jest niezbędny. Gmina nie zabezpieczyła środków w budżecie, dlatego Spółka musi wygospodarować środki na ten cel.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki udzielił odpowiedzi:
- radnemu Wł.Brzechwie nt. umorzeń. Umorzenie podatku rolnego za III kwartał wynosiło 17,5 tys. zł natomiast za IV kwartał 5 tys.zł.
- sołtysowi A.Kuciewiczowi – GS sprzedała część nieruchomości. Można domniemywać, że zamiarem firmy kupującej jest budowa marketu.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXI Sesję Rady Miejskiej we WschowieProtokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb
Data publikacji: 2009-01-05 13:41:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 13:02:38 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa