Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLVIII/10

P r o t o k ó ł Nr XLVIII/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 25 marca 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych. Nieobecni radni to: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Ryszard Miśkiewicz i Łukasz Tkacz – nieobecność usprawiedliwiona.
W związku z tym, iż wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad, Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał w/w wniosek dot. wprowadzenia w punkcie - Podjęcie uchwał w sprawie - podpunktu o brzmieniu: „ wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa” oraz wycofanie z porządku obrad w punkcie 6 podpunktu 7 o brzmieniu – „podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy terenu na czas oznaczony” pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Jednogłośnie (za-17 radnych) przyjęto wniosek o zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie swój wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad o punkt - podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 2010r., dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego pod głosowanie.

Jednogłośnie (za – 17) wniosek został przyjęty.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania imienia Szkole Podstawowej w Łysinach,
2) przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawek płciowych na lata 2010- 2014”,
3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
4) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego,
6) zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym,
7) nadania nazw ulicom,
8) rozpatrzenia skargi z dnia 29 stycznia 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
9) rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
10) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 2 lutego 2010r., dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego,
11) wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa,
12) emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13) zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał ( 17 radnych).
Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.
Jednogłośnie ( za – 17 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusja:
Radny Stanisław Kowalczyk nawiązał w swej wypowiedzi do wyboru oferty na remont Collegium Pojezuickiego. Zakwestionował sposób odbioru ofert dotyczących tego przetargu, przez pracownika Urzędu. Zwrócił uwagę, na uciekający czas „obwarowany” terminami uzyskania funduszy z Unii Europejskiej.
Radny Jacek Kowalczyk zapytał - jak wygląda sytuacja dotycząca wykupu lokali przez najemców, którzy już dzisiaj są zainteresowani ich wykupem.
Burmistrz Krzysztof Grabka odniósł się do wypowiedzi radnego St. Kowalczyka:
- po pierwsze - od 8 lat, po raz pierwszy przytrafił się taki przypadek. Burmistrz zaprotestował wypowiedzi radnego, że w Urzędzie dzieje się źle.
Powyższy przypadek Burmistrz określił jako „nieszczęśliwy traf”.
- po drugie – że „nie są zadowoleni oferenci”- jest tylko jeden protest, który został oddalony z uwagi na przepisy prawa, które mówią, że w momencie kiedy nie został rozstrzygnięty przetarg - oferentom nie przysługuje złożenie protestu.
Radnemu Jackowi Kowalczykowi - Burmistrz poinformował, że przyjęto termin wyjściowy „zero”- by każdy mógł się zapoznać z warunkami zakupu.

Ad.4.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok przedstawił Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży Krzysztof Rękoś, który do przedstawionego sprawozdania dotyczącego realizacji Programu Alkoholowego, wprowadził autopoprawkę:
jest zapis- „wykorzystano kwotę 300.045zł.
winno być - 286.145zł.
W związku z tym, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, nie została wyjaśniona kwestia, dlaczego nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży alkoholu, Krzysztof Grabka poprosił Pełnomocnika o wyjaśnienie dlaczego w 2009 roku takich kontroli nie było.
Pełnomocnik Krzysztof Rękoś poinformował, że tego typu kontrole prowadzone były przez Policję jak również Straż Miejską.
Wiceprzewodniczący Krzysztof Czopek zapytał Pełnomocnika – co oznacza zapis w sprawozdaniu, że „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych następuje poprzez uczestniczenie w 4 szkoleniach w ciągu roku”.
Pełnomocnik K. Rękoś poinformował, że jest to wymóg ustawowy.
Wiceprzewodniczący Tomasz Stasiak poinformował, że w przedstawionym sprawozdaniu z realizacji Programu Alkoholowego zawarte są błędy liczbowe. Radny prosi o ponowne przeliczenie i podanie ewentualnej przyczyny niezgodności cyfr.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Stanisław Kowalczyk zapytał:
- czy został wyłoniony wykonawca na remont dróg śródpolnych, czy został ustalony
harmonogram tych prac?
- na jakim etapie jest monografia Wschowy, czy w tym roku zostanie wydana w całości
czy w części?
- na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Wschowy, zostały złożone wnioski dotyczące zmiany planu zagospodarowania
Przestrzennego, na jakim etapie są wnioski nierozpatrzone?
Czy osoby zainteresowane otrzymają odpowiedzi?
Ad. 6
Podjecie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 385 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łysinach.
Radny St. Kowalczyk zapytał, czy znamy okoliczności, w jaki sposób małżonka Józefa Wybickiego została jego żoną?
Okoliczności poślubienia Józefa Wybickiego wyjaśniła Dyrektor SP w Łysinach Pani Renata Chilarska.
Obecnych 17 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/394/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łysinach.
2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 386 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawek płciowych na lata 2010-2014”.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki do proponowanego projektu uchwały wprowadził autopoprawkę poprzez wykreślenie z programu słów: ”raka sromu, raka pochwy i brodawek płciowych”.
W Informacji o działaniach na terenie Gminy Wschowa dotyczących realizacji Programu w pkt.4- w roku 2011 rocznik 1997- wynosi nie 89 a 117
Radny St. Kowalczyk, podziękował za sfinalizowanie tego tematu. Radny przypomniał, że wniosek w tej sprawie złożony był przez jego Klub Radnych i został zaakceptowany przez wszystkich radnych Rady.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/395/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2014”.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 387 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/396/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodniczący obrad od godz.15.10 do 15.25 ogłosił przerwę.
O godz. 15.30 wznowiono obrady.
Obecnych 17 radnych.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 388 w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty.
Radny Tadeusz Sobczak zgłosił wniosek formalny by w § 1 projektu uchwały zmienić wysokość bonifikaty z 70 na 50%.
Głosowanie za wnioskiem:
Za -11 radnych , przeciw - 0 , wstrzymało się – 6 radnych - wniosek został przyjęty.

W wyniku głosowania głosami: 9 – za , 0 – przeciw, 8 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/397/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 389 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego.

Radny Tomasz Stasiak zapytał ile wynosi stawka od 1 m2 za wynajem?
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał jaka wysoka jest dzierżawa?

Odpowiedzi udzielił dyrektor Domu Kultury Pan Jacek Lisiak informując, że w stosunku do Kancelarii Notarialnej stawki ustalone zostaną zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej, natomiast w stosunku do Związku Nauczycielstwa Polskiego dzierżawa wynosi 100zł.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak zapytał - czy Kancelaria Notarialna jest na minimalnej stawce i czy na tę kwotę zostanie zawarta kolejna umowa.
Dyrektor J.Lisiak potwierdził że tak.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 390 w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 392 w sprawie nadania nazwy ulicom.
Druk nr 391 został wycofany z porządku obrad sesji.

Radna Barbara Tlałka czy istnieje potrzeba by istniała ulica Bukowa w momencie, kiedy łączy się ona z ulicą Akacjową?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Marzanna Gałecka poinformowała, że ulica Bukowa jest to droga wewnętrzna natomiast ulica Akacjowa jest drogą dojazdową.
W celu wyjaśnienia statusu działki 92/68 ogłoszono 5 min. przerwę od godz.15.45 do 15.50.

Po przerwie obecnych 17 radnych.
Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że droga Akacjowa występuje jako droga publiczna a droga Bukowa występuje jako droga wewnętrzna, która nie ma statusu drogi publicznej.
Po konsultacji z Radcą Prawnym Anną Maluśką, taka sytuacja nie rodzi komplikacji, jeżeli zostanie rozdzielona mogą pojawić się w przyszłości problemy.
Przewodniczący obrad zaproponował by w przyszłości działka nr. 92/68 nazywała się jako Leśna.
Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Fabiana Grzyba, radna Barbara Tlałka zgłosiła wniosek formalny o wycofaniu swojego wniosku formalnego.

W wyniku głosowania głosami: 12 – za , 0 – przeciw, 5 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/400/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 393 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 stycznia 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
Radny Andrzej Dworkiewicz nawiązał w swej wypowiedzi do skargi na bezczynność Burmistrza, złożonej przez Panią Kostkę Twór w 2008r. i już wtedy Rada Miejska podjęła uchwałę i wskazała, że w sierpniu 2008 zostanie nadana nazwa ulicy.
Przez 2 lata p. Kostka Twór nie mogła się zameldować.
Radny Stanisław Kowalczyk stwierdził bezczynność Burmistrza w zakresie realizacji uchwał, ponieważ wykonanie uchwały powinno być do końca sierpnia 2008r.

W wyniku głosowania głosami: 10 – za , 6 – przeciw, 1 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/401/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 stycznia 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

9. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 394 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
Radny St. Kowalczyk poprosił Przewodniczącego obrad, o udzielenie głosu osobie, której skarga dotyczy.
Przewodniczący obrad, udzielił głosu właścicielowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „ERMA” sp. z o.o. p. Szmani, który zrelacjonował przebieg prac nad wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy.
Właściciel firmy w swej wypowiedzi zaznaczył, że przed 3 latami na ul. Konradowskiej kupił problemową działkę. Do koncensusu doszedł z Gminą dopiero w 2009r., a co za tym idzie był zmuszony zainwestować w Kandlewie.
Radny St. Kowalczyk zauważył opieszałość ze strony Urzędu załatwiania spraw, jako przykład podał sprawę „ERMY”, która przez okres 7 miesięcy jeszcze nie została załatwiona.

Do wypowiedzi radnych St.Kowalczyka i A.Dworkiewicza odniósł się Burmistrz K.Grabka, który wyjaśnił, że setki a może i tysiące decyzji zostało wydanych tą samą procedurą przez Burmistrza i nie zostało uchylonych. Jest to jedna z nielicznych skarg na tego typu zadanie.
Postępowanie w zakresie tej skargi rozpoczęło się w sierpniu 2009 roku a zakończyło się w październiku 2009r. Burmistrz poinformował, że w całej procedurze po uchyleniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zostały zachowane wszelkie zasady, przestrzegane przepisy z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Gmina jako organ wydała Postanowienie w sprawie uzgodnień z zakresu zarządów dróg - dla badanej nieruchomości, gdzie tym razem SKO stwierdziło, że Gmina nie powinna wydawać sobie takiego postanowienia, by nie przedłużać sprawy.
SKO uchyliło to Postanowienie i całość sprawy została przekazana przez SKO do Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Dzięki złożonej skardze przez „ERMĘ” i załączonej kserokopii Postanowienia SKO, Gmina dowiedziała się o tym, że Postanowienie zostało uchylone.
Dnia 19.03.2010r. została wydana pozytywna decyzja o warunkach zabudowy- kontener suszarnia. Nie wiemy, czy zostanie złożone odwołanie od decyzji.
Burmistrz poinformował, że w momencie, kiedy byłoby uchylenie decyzji z 19 marca przez SKO, to Gmina odwoła się od WSA w Gorzowie Wlkp.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak swoją wypowiedź nawiązał do procedury załatwienia wniosku w sprawie wydania warunków na kontener- suszarni i z łożonej skargi, że dopiero wydana z dnia 19 marca br. decyzja będzie ostateczna.
W-ce Przewodniczący Krzysztof Czopek zwrócił uwagę na fakt, że gdyby doszło do wcześniejszego spotkania właściciela firmy z Burmistrzem, nie byłoby wniesionej sprawy do Sądu o odszkodowanie.
Pan Szmania właściciel „ERMY”, wyjaśnił, że użycie sformułowania „prowadzona wojenka” użył w przenośni. Zadał tylko pytanie Burmistrzowi, że tak długo czekał na postanowienie
z SKO. Dla Firmy uchylenie decyzji - czy to jest błąd mały czy duży? Wiąże się to z przedłużeniem terminu załatwienia sprawy.

W wyniku głosowania głosami: 11 – za , 6 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/402/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

10. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 394/1 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 2 lutego 2010r., dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Radny Tomasz Stasiak zapytał - co się działo z pismem do chwili obecnej?

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/403/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lutego 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

11. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 394/2 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.
Obecnych 16 radnych. Salę obrad opuścił radny Mariusz Mazur.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/404/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.

12. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 395 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pani Anna Benit Skarbnik Gminy Wschowa wyjaśniła, że emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa związanego z wydatkami majątkowymi. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wschowa w latach 2010-2018.

Obecnych 17 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

13. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 395 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Burmistrz dodatkowo wyjaśnił zmiany dotyczące kwoty 40 tys. zł.- na zasilenie energii elektrycznej na plaży w Lginiu.
W-ce Przewodniczący Tomasz Stasiak zadał pytanie związane ze zmianą dotyczącą zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 28.880zł, występują rozbieżności kwoty pokazanej w sprawozdaniu Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży.
Pani A.Benit Skarbnik Gminy wyjaśniła, że z wyliczeń wynika, że w 2009roku została niewykorzystana kwota i w tym przypadku należało zwiększyć środki na paragrafie przeciwdziałania alkoholizmowi. Jeżeli są wątpliwości, to kwota ta, zostanie ponownie sprawdzona.
Radny St. Kowalczyk zwrócił uwagę, że w związku z rozliczeniem roku 2009 zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 28.800 zł w tym na zakup laptopa przeznacza się kwotę 3.880 zł – radny uważa, że na zakup laptopa przeznacza się zbyt duże pieniądze.
Kolejnym pytaniem radnego było pytanie związane z inwestycją „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 - 358.842,- zł” - dotyczy inwestycji związanej z budową boisk sportowych „Orlik”, czy jest konieczność dalszego finansowania?
Burmistrz wyjaśnił, że oprócz zagospodarowania terenu jako inwestycji z zakresu „Orlik”, jest teren dla dzieci młodszych i to również należy zagospodarować, oprócz tego terenu jest konieczność przeprowadzenia modernizacji drogi wjazdowej do szkoły jak i parkingu.
Pozostaje jeszcze modernizacja placu apelowego, gdzie z tego miejsca w czasie przerw korzystają dzieci.
Ta obecnie kwota zaplanowana wystarczy tylko na projekt plus częściowe wykonanie zadania.
W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie projektu „Wesoła szkoła”.
Radny St. Kowalczyk zapowiedział, że w przyszłości złoży wniosek na piśmie z prośbą o udzielenie informacji nt. rozliczenia inwestycji „ORLIK” plus dodatkowe inwestycje prowadzone w Szkole Podstawowej Nr1.
Radny Franciszek Baśczyn przypomniał radnemu St. Kowalczykowi, że wcześniej radny domagał się kompleksowej inwestycji.
Radny Czesław Kuppe podkreślił w swej wypowiedzi zasadność budowy Orlika plus dodatkowe zadanie inwestycji przy SP Nr 1.
Radny St. Kowalczyk stwierdził, że dużo robi się w jednym miejscu a zapomina o innych. Domaga się równego traktowania między wsią a miastem. Jest przekonany, że za takie pieniądze można wybudować Orlika np.w Osowej Sieni.

W wyniku głosowania głosami: 12 – za , 0 – przeciw, 5 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVIII/406/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Ad. 7
Udzielenie odpowiedzi na interpretacje i zapytania.
Burmistrz udzielił odpowiedzi radnemu St.Kowalczykowi w zakresie:
1. remontów cząstkowych dróg - nie było przetargu, realizujemy umowy z ubiegłego roku z firmą „DROGMEL”. Z uwagi na okres zimowy i warunki atmosferyczne, na spotkaniach z sołtysami, do tej pory temat nie był omawiany, ale przyszedł już czas i temat ten będzie podjęty.
2. wschowskiej monografii - sprawa jest skomplikowana i po zasięgnięciu informacji od Dyrektora Muzeum na piśmie zostanie udzielona odpowiedź.
3. planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy – plan obowiązuje od 1.05.2008r., mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi, traktujemy je jako „wnioski” do konsultacji nad zmianami. Prace nad zmianami planu zostaną podjęte.
Podjęty plan zagospodarowania jest odpowiedzią, które wnioski zostały ujęte w planie.

Ad. 8
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych.
2. W-ce Przewodniczący Rady Tomasz Stasiak zapytał:
- czy został ogłoszony przetarg na sprzedaż budynku po kinie Hel? Kiedy rozpocznie
swoją działalność kino w Domu.Kultury?
- co działo się z pismem w sprawie skargi dotyczącej sprzedaży lokalu przy

ul.Strażackiej?
3. Radny Władysław Brzechwa zapytał:
- na jakim etapie jest remont drogi w Konradowie?
- kto jest zobowiązany do postawienia nazwy ronda?
4. Radna Jolanta Pawłowska zapytała, czy po przeprowadzonym remoncie sali posiedzeń zostaną ponownie zawieszone obrazy, które dotychczas wisiały? Jako przykład podała obraz Starosty Wschowskiego.
5. Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał, kiedy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie działalności klubów sportowych na terenie Gminy Wschowa?
6. Radny Stanisław Kowalczyk zwrócił się z prośbą do Dyrektora Muzeum o pomoc w odnowieniu wiatraków z terenie Gminy Wschowa. Jako przykład podał niszczejący wiatrak w Tylewicach.
Burmistrz udzielił odpowiedzi:
1. W-ce Przewodniczącemu T.Stasiakowi:
- na budynek po kinie Hel nie ogłoszono przetargu, natomiast na pytanie - kiedy
rozpocznie działać kino w Domu Kultury Burmistrz poprosił o informacje w tej sprawie
dyrektora p.Jacka Lisiaka.
- odpowiedź dotycząca skargi zostanie udzielona na piśmie.
2. radnemu Wł. Brzechwie:
- w sprawie przebudowy drogi – musi być przeprowadzone rozgraniczenie drogi w
Konradowie,
Projekt na drogę jest, nie ma pozwolenia na przebudowę tej drogi.
Problemem dróg śródpolnych w całej gminie jest ich szerokość.
- nazwa ronda – zapytanie to przyspieszy oznakowanie ronda.
3. radnej Jolancie Pawłowskiej
- obecna aranżacja sali posiedzeń nie pozwala na powieszenie wszystkich obrazów,
kinkiety uniemożliwiają ich powieszenie. Puste miejsca mogą być przeznaczone na
portrety. Myśli się o Królu Kazimierzu Wielkim.
4. radnemu St.Kowalczykowi:
- wiatraki są własnością osób prywatnych, ale myśli się o udzieleniu pomocy na ich
Remont.
Na temat Kina Hel informacje przekazał dyrektor Jacek Lisiak – jeżeli chodzi o salę kinową w Domu Kultury, to należy spełnić wiele warunków, by mogło ono działać. Nagłośnieniem zajmie się profesjonalna firma.
Natomiast w sprawie Kina Hel, to Dyrektor ma problem, czy jako Dyrektor Domu Kultury może zlikwidować kino.

Radny Franciszek Baśczyn poinformował, że jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nie zwołał posiedzenia komisji z uwagi na pobyt radnego w szpitalu.
Kolejne posiedzenie Komisji, Przewodniczący planuje na m-c kwiecień.


Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XLVIII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Protokołowała
Maria WilczakData publikacji: 2010-05-27 16:03:53 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 10:40:09 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa