Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLIX/10

P r o t o k ó ł Nr XLIX/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 kwietnia 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. Nieobecni radni : Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski – nieobecność usprawiedliwiona.
Radni, minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku w dniu10 kwietnia 2010r.

W związku z tym, iż wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad, Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał w/w wniosek dot. wprowadzenia w punkcie - Podjęcie uchwał w sprawie - podpunktów o brzmieniu: „ nieodpłatnego nabycia nieruchomości oraz utworzenia odrębnego obwodu głosowania” pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Jednogłośnie (za-19 radnych) przyjęto wniosek o zmianę porządku obrad.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja nt. rynku pracy – bezrobocie w Gminie Wschowa.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Wschowa za 2009r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2009 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
2) zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa,
3) zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości,
4) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na udziale we współwłasności nieruchomości,
6) skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
7) skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
8) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
9) zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.03.2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
10) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.,
11) utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał ( 19 radnych).

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.
Jednogłośnie ( za – 19 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Dyskusja:
Radny Andrzej Dworkiewicz poprosił Burmistrza o wyjaśnienie – doprecyzowanie, czego dotyczyły zmiany w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. w zakresie zmian w administracji – przesunięcie środków w zakresie wydatków.
Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że tą kwestię wyjaśni po przerwie.

Ad.4.
Informację nt. rynku pracy – bezrobocia w Gminie Wschowa przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie Edmund Prokurent.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusja:
Radny Krzysztof Czopek zapytał, jakie czynniki wpłynęły na obniżenie bezrobocia, czy PUP prowadzi monitorowanie wieku bezrobotnych?
Radny, nie zgodził się z wnioskiem dyrektora, że obecnie jest spadek bezrobocia w Gminie Wschowa. Wniosek ten, nie jest adekwatny do podanych wyników w tabelach zawartych w przedstawionej Informacji.
Radny Tadeusz Sobczuk zapytał, jaka jest struktura bezrobocia na poziomie wykształcenia wyższego, policealnego, średniego czy podstawowego?
Radna Barbara Tlałka zapytała, czy w Powiatowym Urzędzie Pracy widoczny jest powrót mieszkańców Gminy Wschowa z zagranicy a co za tym idzie czy z tego tytułu nie nastąpił wzrost bezrobocia?
Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Dyrektor PUP E.Prokurent.
Stwierdził, że dane zawarte w Informacji są danymi prawdziwymi.
W zakresie struktury bezrobocia pod kontem wykształcenia prowadzi się dodatkowe rejestry z grupami osób z wyższym wykształceniem. Dodatkową opieką otacza się ludzi młodych.
Na dzień dzisiejszy jest więcej środków, aniżeli w roku ubiegłym, co za tym idzie jest większa aktywizacja tych ludzi.
Jeżeli chodzi o osoby powracające z zagranicy, to nie jest to zjawisko masowe. Są to pojedyncze przypadki. Obecnie mamy tych osób ok. 30.

Ad. 5
Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2009r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2009r.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poprosił Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zapoznanie radnych z wnioskiem Komisji do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium oraz z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek Krembuszewski zapoznał radnych z wnioskiem Komisji do Rady Miejskiej we Wschowie, o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2009 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał również Uchwałę Nr 161/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
Natomiast Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał Uchwałę Nr 158/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2009r.
Skład Orzekający RIO w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 wraz z rocznymi sprawozdaniami statystycznymi.
Skład Orzekający stwierdził, że w/w sprawozdania zostały przedłożone w obowiązujących przepisami prawa terminach, a dane zawarte w nich po stronie planu są zgodne z uchwałami budżetowymi z zarządzeniami.
Dochody budżetowe Miasto i Gmina wykonała kwocie 54.972.736,30 zł, co stanowi 100,42% planowanych dochodów w 2009r., w kwocie 54.745.206 zł. Dochody majątkowe przy planie 7.110341 zł wykonano w kwocie 8.209.918 zł, stanowiącej 115,46% planu.
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 8.060.461,55 zł stanowiącej 98,22% zaplanowanych wydatków na ten cel.
Przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 1.613.497 zł, rok 2009 Miasto i Gmina zamknęła nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 56.200,06 zł.
Na koniec roku budżetowego wysokość zobowiązań wyniosła kwotę 14.500.000 zł, co stanowi 26,38% wykonanych dochodów przez Miasto i Gminę Wschowa (ustawowy limit tego wskaźnika kształtuje się na poziomie 60%).
Łączna kwota zobowiązań wraz z odsetkami przypadająca do spłaty w 2009r. wyniosła 3.396.750 zł, co stanowi 6,20% planowanych dochodów (ustawowy limit tego wskaźnika wynosi 15%).
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Majątku Gminnego Bogusława Awsiukiewicz pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2009r. Przewodnicząca Komisji bardzo dobrze oceniła wydatki. Szczególną uwagę zwróciła na pozyskane fundusze z Unii Europejskiej. Radna podkreśliła, że będzie głosowała za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
Radny Stanisław Kowalczyk podkreślił, że jest to ostatnia sesja absolutoryjna. Stwierdził, że rok 2009 był rokiem trudnym, z uwagi na kryzys gospodarczy w kraju, w świecie, który był widoczny również w naszej gminie.
Radny w swej wypowiedzi zwrócił uwagę przede wszystkim na sprzedaż nieruchomości – Strefę Aktywności Gospodarczej. Zadał pytanie - dlaczego za taką kwotę?
Jeżeli chodzi o sprzedaż gruntów czy lokali użytkowych, należało zwrócić uwagę na przedsiębiorców Gminy Wschowa.
Filozofia Klubu radnego St.Kowalczyka jest inna. Klubowi radnych brakuje systematycznego parcia na inwestycje. Jako przykład podał np. brak kanalizacji w Osowej Sieni.
Jako Klub wstrzymają się od udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Burmistrz Krzysztof Grabka w swej wypowiedzi stwierdził, że z wielką satysfakcją staje przed Radą Miejską. Z 8-letniej kadencji Burmistrza, jest to najlepiej wykonany budżet, z uwagi na to jeszcze, że rok 2009 był rokiem, gdzie doświadczył go również światowy kryzys gospodarczy.
Przez cały 2009 rok, budżet był monitorowany, stąd też pojawiły się oszczędności. Generowane były koszty bieżące a nie wydatki majątkowe.
Wydatki majątkowe to przede wszystkim budowa boisk sportowych „Orlik”, przebudowa dróg, kapitalny remont Sali gimnastycznej OSiR we Wschowie, prowadzone remonty w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie, wykonanie modernizacji chodników przy ul. Wolsztyńskiej, budowa zatoki autobusowej w Lginiu, inwestowanie na terenie wiejskim – remont Sali wiejskiej w Osowej Sieni i częściowe skanalizowanie wsi Osowa Sień.
Rok 2009 to rok szczególnej aktywności jednostek oświatowych. Liderem jest tu Szkoła Podstawowa nr 2.
Rok 2009 to również sprzedaż nieruchomości – Strefy Aktywności Gospodarczej, jakom terenów inwestycyjnych, rewitalizacja Starego Miasta czy Animacja Centrum Kultury Wiejskich.
Z uwagi na pozytywną oceną budżetu przez RIO w Zielonej Górze, bez uwag jeżeli chodzi o wskaźniki, Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2009 rok.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb, podkreślił, że sprzedaż Strefy Aktywności Gospodarczej, uważa za sukces Wschowy.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 397 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2009r.

W wyniku głosowania głosami – 12 – za, 1 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/407/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2009r.

Burmistrz Krzysztof Grabka podziękował radnym, pracownikom Urzędu jak również wszystkim jednostkom organizacyjnym i instytucjom kultury za udzielone absolutorium za 2009r. Szczególne podziękowania złożył Skarbnikowi Gminy Pani Annie Benit.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb ogłosił 20 min. przerwę, od godz. 16.40 do 17.00.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Łukasz Tkacz złożył zapytanie w sprawie – jaki byłby koszt zakupu laptopów dla wszystkich radnych, by materiały mogli otrzymywać drogą elektroniczną?
2. Radny Władysław Brzechwa:
- na jakim etapie jest organizacja Strefy Płatnego Parkowania?
- kiedy rozpocznie się remont dróg po zimie?
- jakie jest zadłużenie Spółki Komunalnej przy wypracowanym zysku netto 140 tys. zł?
3. Radny Stanisław Kowalczyk – czy cała wieś Osowa Sień zostanie skanalizowana, czy do wszystkich domostw kanalizacja zostanie doprowadzona?
4. Radny Tomasz Stasiak:
- na jakim etapie jest udzielanie odpowiedzi osobom zainteresowanym zakupem lokali w
ramach podjętej uchwały przez Radę tj. do 1000 m² powierzchni?
- jakie są możliwości prawne dotyczące likwidacji Kina Hel w Domu Kultury we
Wschowie?
5. Radny Andrzej Dworkiewicz – czy do dnia dzisiejszego zostały przyznane nagrody pracownikom Urzędu czy pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy?
6. Radny Krzysztof Czopek – jakie obowiązują zasady przy podziale środków dla klubów sportowych?

Ad. 7
Podjecie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 398 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścili radni Łukasz Tkacz i Roman Stocki.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 10 – za , 0 – przeciw, 7 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 399 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 400 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/410/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 400/1 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących s podjęto Uchwałę Nr XLIX/411/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 401 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na udziale we współwłasności nieruchomości.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/412/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na udziale we współwłasności nieruchomości.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 402 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lutego 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Radny Andrzej Dworkiewicz jako członek Komisji Rewizyjnej prosi o udział w spotkaniu z osobami zainteresowanymi, w sprawie dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Strażackiej we Wschowie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalami Pani Marzanna Gałecka poinformowała, że osoba zainteresowana dzwoniła do Urzędu z informacją, że jest otwarta na mediacje, jednak problemem jest brak zainteresowania osoby, która posiada użytkowanie wieczyste.

W wyniku głosowania, głosami: 11 – za , 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/413/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lutego 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 402/1 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 1 kwietnia 2010r., dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3 na muzeum i bibliotekę”.

Radny St.Kowalczyk zaproponował, by do zbadania tej skargi Komisja skorzystała z eksperta.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że na tym etapie nie widzi potrzeby angażowania eksperta.
Radny Franciszek Baczyn ma wątpliwość, czy Rada powinna narzucać Komisji, sposób badania sprawy.
Wątpliwości wyjaśniła Radca Prawny Anna Maluśka, informując, że w tym momencie nie ma możliwości zapisu, by powołać eksperta.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 1 kwietnia 2010r., dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3 na muzeum i bibliotekę”.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 403 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 16 marca 2010r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/415/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 16 marca 2010r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 404 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

Radny St.Kowalczyk prosi o wskazanie przepisu prawnego, który reguluje kwestie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykup terenów niezbędnych dla realizacji przebudowy skrzyżowania ulic: 55 PPP, Daszyńskiego i drogi powiatowej 1005F w kierunku Osowej Sieni.

Burmistrz poinformował, że reguluje to specustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/416/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 405 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 20101r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/417/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 20101r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

11) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 406 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Radny Stanisław Kowalczyk poinformował, że z uwagi na zapis w uchwale dotyczący przekazania środków w wysokości 150 tys. zł dla Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., Klub radnego, wstrzyma się podczas głosowania nad podjęciem tej uchwały.

W-ce Przewodniczący Rady Tomasz Stasiak zapytał, czy zwiększenie środków w wydatkach na zadaniu: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie o kwotę 200 tys.zł dotyczy budowy zatoczki przy Przedszkolu Nr 3?

Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że zwiększono wkład pieniężny dla Spółki Komunalnej o kwotę 150 tys.zł na wodociąg i kanalizację w rejonie ulicy Leśnej we Wschowie. Jeżeli Gmina przekaże środki aportem, wówczas nie staje się właścicielem wodociągu i kanalizacji.
Natomiast zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Strzeleckiej” podyktowane jest pozyskaniem starych płyt granitowych i wmontowanie ich w chodnikach Starego Miasta.

W wyniku głosowania, głosami: 10 – za , 0 – przeciw, 7 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/418/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

12) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 407 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach Prezydenta RP.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIX/418/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach Prezydenta RP.

Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu Andrzejowi Dworkiewiczowi – przesunięcie środków w dziale administracji dotyczy zabezpieczenia środków dla Radcy Prawnego udzielającego bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Wschowa.
2. Radnemu Łukaszowi Tkaczowi – odpowiedź na zadane pytanie dotyczące zakupu laptopów dla radnych zostanie udzielona na piśmie.
3. Radnemu Władysławowi Brzechwie – z dniem 5 maja wejdzie w życie uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Strefy płatnego parkowania.
Jeżeli chodzi o remonty dróg po okresie zimowym, to one już się rozpoczęły.
Na temat zadłużenia Spółki Burmistrz poprosił Prezesa o wyjaśnienie tej kwestii.
4. Radnemu St.Kowalczykowi – jeżeli chodzi o skanalizowanie wsi Osowa Sień, to mogą pojawić się pojedyncze przypadki, gdzie wystąpią problemy. Na dzisiaj sprawa jest badana, by stwierdzić ile takich przypadków może wystąpić.
5. Radnemu Tomaszowi Stasiakowi – na piśmie zostanie udzielona odpowiedź dotycząca udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski dotyczące wykupu lokali użytkowych jak również odpowiedź dotycząca strony prawnej likwidacji kina Hel.
6. Radnemu Andrzejowi Dworkiewiczowi – w Urzędzie nie były wypłacone nagrody dla pracowników.
7. Radnemu Krzysztofowi Czopkowi – w sprawie zasad przyznawania środków finansowych dla Klubów Sportowych – Burmistrz stwierdził, że występuje tu element uznaniowy, z Uchwały Rady wynika, że Burmistrz powołanie komisję konkursową, która przygotowuje projekt przyznania środków dla podmiotów. Burmistrz dokonuje analizy i ostatecznego podziału środków. Nie bez znaczenia są też wyniki Klubów.

Prezes Spółki Komunalnej Roman Zaczyk wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Spółka nie posiada zadłużenia i nie ma zaciągniętych kredytów.

Ad. 9

1. Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.
2. Osoba z publiczności Urszula Chudak poprosiła radnych o umożliwienie wykupu lokali użytkowych przez dotychczasowych najemców, tym, którzy wyrażają chęć wykupu, ale nie znaleźli się na wykazie osób uprawnionych do wykupu.
3. Radny Wł.Brzechwa zapytał, czy w Konradowie będzie remontowana droga gminna?
4. W-ce Przewodniczący Rady T.Stasiak zapytał jak wygląda w chwili obecnej nagłośnienie Sali kinowej w Domu Kultury?
5. Radny St. Kowalczyk zapytał, czy w sprawie sprzedaży lokali użytkowej odbędzie się posiedzenie Komisji Majątkowej?
6. Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki poinformował o uroczystościach, które odbędą się 3 i 8 maja.
7. Sołtys wsi Tylewice Maria Frąckowiak poruszyła problem zamkniętego wysypiska śmieci w Tylewicach.
8. Radny St.Kowalczyk zasygnalizował brak informacji nt. wywozu śmieci ponadgabarytowych np. gruzu.
9. Dyrektor Domu Kultury udzielił odpowiedzi radnemu T.Stasiakowi, informując, że nagłośnienie w Sali kinowej DK działa sprawnie.

Ad. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XLIX Sesję Rady Miejskiej we Wschowie

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Protokołowała
Maria Wilczak
Data publikacji: 2010-05-31 09:38:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 10:50:54 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa