Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr L/10

P r o t o k ó ł Nr L/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 26 maja 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Władysław Brzechwa – nieobecność usprawiedliwiona.

W związku z tym, iż wpłynął wniosek Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady o zmianę porządku obrad, Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał w/w wniosek dot. „podjęcia przez Radę Miejską stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie” pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Jednogłośnie (za-18 radnych) przyjęto wniosek o zmianę porządku obrad.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Przygotowanie do wypoczynku letniego – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie, ZHP we Wschowie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Młodzieży.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie”,
2) zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości,
3) wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
4) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
5) odpłatnej zamiany gruntów,
6) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
7) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
8) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 30 marca 2010r.,
9) zasad używania herbu Gminy Wschowa,
10) zmiany Uchwały nr XXV/212/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczych na lata 2008-2015,
11) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.,
12) stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie ( za – 18 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół z XLIX Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Uzupełnienie do sprawozdania nt. sytuacji powodziowej w gminie Wschowa przedstawił Zdzisław Rygusik. Miejscowością w Gminie, której dotknęła powódź jest Czerlejewo, nastąpiło w niej podtopienie gospodarstw. W chwili obecnej nie ma zagrożenia życia dla ludzi i zwierząt.

Ad.4.
Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusji nie było.

Ad. 5
Przygotowanie do wypoczynku letniego – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie, ZHP we Wschowie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Młodzieży.

Radny Tomasz Stasiak zapytał Dyrektora OSiR we Wschowie, czy z uwagi na liczną ilość imprez na plaży w Lginiu, przewiduje się dodatkowe miejsca parkingowe?
Dyrektor OSiR we Wschowie Piotr Chałupka poinformował, że na dzień dzisiejszy nie przewiduje się dodatkowych miejsc parkingowych. W czasie, kiedy będą przebiegały masowe imprezy na parking zostanie udostępnione boisko sportowe.

Radna Barbara Tlałka zapytała, czy został już dokonany nabór dzieci na kolonie letnie i czy wystarczyło miejsc dla wszystkich zainteresowanych dzieci?

Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że został wybrany ośrodek wypoczynkowy w Brennie. Liczba dzieci to 135. Jest to liczba większa aniżeli w roku ubiegłym. Nabór dzieci realizowany był przy współudziale sołtysów.
Burmistrz stwierdził, że na pewno to nie jest wyczerpany do końca limit dzieci zainteresowanych tego typu wypoczynkiem.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Franciszek Baczyn zapytał, czy Gmina Wschowa myśli o tym, by pomóc innej gminie dotkniętej powodzią?
2. Radny Tomasz Stasiak złożył pisemną interpelację:
- nt. rozpoczęcia przygotowań do sporządzenia wstępnych, planów dotyczących
możliwości utworzenia nowej strefy aktywności gospodarczej na terenie Miasta lub
terenów przyległych,
oraz zapytanie dotyczące:
- kiedy zostanie przeprowadzony przetarg na sprzedaż nieruchomości i sprzedaż kina
zakończy się?
3. W imieniu radnego Władysława Brzechwy, radny Stanisław Kowalczyk zapytał – czy budynek, który znajduje się na boisku sportowym w Konradowie zostanie rozebrany? W niedługim czasie w Konradowie ma powstać drużyna piłkarska.
4. Radny St.Kowalczyk zapytał również, oto, że w związku z ruchami kadrowymi w Gimnazjum Nr 2 jakie są wizje szkoły i Gminy by Gimnazjum funkcjonowało?
5. Radny Łukasz Tkacz zapytał, kiedy otrzyma odpowiedź na złożoną na poprzedniej sesji interpelację?
6. Radna Barbara Tlałka stwierdziła, że ruchy kadrowe w oświacie widoczne są we wszystkich szkołach. Radna zapytała, czy interpelację radnego St. Kowalczyka można rozszerzyć oto pytanie?
Na powyższe pytanie radnej B.Tlałki, radny St.Kowalczy wyraził zgodę.

Radny Franciszek Baśczyn poinformował radnych, że w miesiącu czerwcu zaplanowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, obejmujące ten temat.

Ad. 7
Podjecie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 408 w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie”.
Obecnych 18 radnych.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/420/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie”.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 409 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/421/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 410 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/422/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 411 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 15 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr L/423/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 412 w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/424/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 413 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/425/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 414 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 13 – za , 0 – przeciw, 5 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/426/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 415 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 30 marca 2010r., dotyczącej wydania zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/427/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 30 marca 2010r.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 416 w sprawie zasad używania herbu Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/428/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Wschowa.

10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 417 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/212/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczych na lata 2008-2015.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/429/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczych na lata 2008-2015.

11) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 418 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.
Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/430/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

12) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały w sprawie stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że zawarta argumentacja w stanowisku winna być skierowana na obsługę w kierunku obywatela.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 15.50 do 16.10.

Po przerwie obecnych18 radnych.

W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr L/431/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie.

Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu Franciszkowi Baśczynowi – jako wniosek radnego, Burmistrz potraktował akcję udzielenia pomocy powodzianom. Gmina działa w sektorze finansów publicznych i poprzez zmiany w budżecie Gminy, można taką pomoc udzielić, stwierdził Burmistrz.
2. Radnemu Tomaszowi Stasiakowi – jako wniosek potraktował Burmistrz interpelację radnego dotyczą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast w zakresie sprzedaży budynku po kinie Hel, to na dzień dzisiejszy budynek został przejęty przez gminę. Rada wyraziła zgodę na jego sprzedaż, w związku z powyższym, szuka się sposobu na zwiększenie atrakcyjności tego budynku, ze względu na trudności komunikacyjne do tego budynku.
3. Radnemu Władysławowi Brzechwie, w imieniu którego zapytanie złożył radny St.Kowalczyk – jeżeli w Konradowie powstanie Stowarzyszenie i będzie chciało korzystać z obiektu sportowego, to tak jak inne kluby sportowe będzie mogło korzystać.
W Konradowie była przeprowadzona wizja lokalna by określić stan budynku, który znajduje się przy boisku sportowym.
Burmistrz poinformował, że wszystkie próby przeprowadzonych i prowadzonych remontów tego budynku, kończyły się jego dewastacją.
Obecny stan tego budynku zagraża bezpieczeństwu.
4. Radnemu St.Kowalczykowi – informacja nt. sytuacji w oświacie zostanie przygotowana na piśmie.
5. Radnemu Łukaszowi Tkaczowi - Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki udzielił odpowiedzi, informując, że odpowiedź na złożoną interpelację dotyczącą zakupu laptopów dla radnych zostanie udzielona do końca maja, z uwagi na prowadzone jeszcze wyliczenia, dotyczące wszystkich kosztów związanych z obsługą informatyczną w tym zakresie.

Obecnych 19 radnych. Na salę obrad przybył radny Władysław Brzechwa.

Ad. 9

1. Przewodniczący Rady Fabian Grzyb zapytał Prezesa Spółki Komunalnej, co zamierza zrobić Spółka, z uwagi na gwałtowne zmniejszenie się powierzchni cmentarza komunalnego?

W zakresie udzielenia pomocy powodzianom, Przewodniczący zaproponował, by przy współpracy z OPS zainicjować zbiórkę darów dla osób najbardziej potrzebujących.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak zaproponował, by gmina założyła konto dla powodzian i umieścić je, na stronie internetowej .
Radna Jolanta Pawłowska, zaproponowała wybranie jednej miejscowości.
Radny St.Kowalczyk zaproponował spotkanie z przedstawicielami Klubów Radnych, Prezydium Rady, Burmistrza, by wypracować stanowisko w jaki sposób można zorganizować taką pomoc, włączając całe społeczeństwo Gminy Wschowa.
Propozycja została przyjęta.
2. Radna Bogusława Awsiukiewicz złożyła wniosek w sprawie modernizacji Cmentarza Komunalnego we Wschowie.
Radny St. Kowalczyk zwrócił uwagę, że w planie zagospodarowania przestrzennego terenu, jest wytyczone miejsce na budowę nowego cmentarza.
3. Radny Wł.Brzechwa zapytał:
- czy były prowadzone rozmowy z dyrektorem HZZ na przebudowę drogi w Konradowie?
- gdzie w Konradowie odbędą się gminne dożynki i czy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, o tym wie?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka informując, że:
- radnemu Wł. Brzechwie – rozmowy z dyrektorem HZZ p.Kryszkiewiczem były prowadzone, dyrektor żadnych uwag nie zgłosił.
- w sprawie gminnych dożynek w Konradowie – temat ten był dyskutowany na spotkaniach z sołtysami. W tym roku takie spotkanie odbyło się i została wybrana wieś Konradowo.

Prezes Spółki Komunalnej p.Roman Żaczyk poinformował, że nowy teren na cmentarz przyległy jest do cmentarza komunalnego i obecne warunki na cmentarzu można dopracować, by móc wykorzystać je również do dobrego funkcjonowania cmentarza.
Zdanie Prezesa należy wspólnie wypracować stanowisko nt. cmentarza komunalnego w zakresie zaplanowanych prac.
4. St.Kołodyńska – osoba z publiczności – w imieniu Komitetu Pamięci Polakom Przybyłym z Kresów podziękowała wszystkim za okazaną pomoc, na działalność tegoż Stowarzyszenia.
5. Przewodniczący Rady F.Grzyb zgłosił wniosek by wybudować chodnik w miejscu posadzenia dębów na cześć poległych w Katyniu.
Ad. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął L Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Protokołowała
Maria Wilczak

L sesja Rady Miejskiej we Wschowie from Ziemia Wschowska on Vimeo.Data publikacji: 2010-07-12 09:22:54 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:00:57 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa