Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XII/11

P r o t o k ó ł    Nr XII/11

 

Sesji  Rady  Miejskiej  we  Wschowie

w  dniu  25 sierpnia 2011r.

 

 

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.

Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. Nieobecni  radni - Czesław Kuppe i Łukasz Tkacz.

 

Radni przyjęli następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.

3.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, za I półrocze 2011r.

5.      Informacja na temat przygotowania do sprzedaży działek na Przylesiu II we Wschowie.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich”,

2)      zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

3)      utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,

4)      zbycia nieruchomości, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,

5)      wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

6)      zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

7)     zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2011 rok,

8)      zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018.

8.      Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wolne wnioski, zapytania i informacje.

10.  Zakończenie obrad.

 

Ad. 1

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).

 

Ad.2.

            Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

 

Jednogłośnie  (za – 19 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0) – przyjęto  protokół
z  XI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

 

Ad.3.

            Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Pierwszy Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki.

Materiał w załączeniu do protokołu.

 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było.

Ad. 4

            Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, za I półrocze 2011r.

Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Stocki, który szczególną uwagę zwrócił na przeprowadzoną kontrolę Archiwum Zakładowego UMiG we Wschowie.

Komisja wnioskuje o przeniesienie archiwum ze strychu Ratusza do pomieszczeń spełniających wymogi do przechowywania zakładowych akt.

Pierwszy Z-ca Burmistrza A.Nowicki odniósł się do wypowiedzi radnego R.Stockiego i stwierdził, że sytuacja archiwum znana jest i myśli się o zmianie tych warunków.

Radny Przemysław Kuchcicki zapytał, czy Archiwum Zakładowe prowadzone jest przez wykwalifikowanego w tym zakresie pracownika?

I Z-ca Burmistrza odpowiedział, że jest wykwalifikowana osoba, która tym archiwum się zajmuje.

 

Ad.  5

            Informacja na temat przygotowania do sprzedaży działek na Przylesiu II we Wschowie.

Materiał w załączeniu do protokołu.

 

Radny St.Kowalczyk stwierdził, że tym materiałem winna zająć się Komisja Budżetu
i Majątku Gminnego.

Z przedstawionej informacji wynika, że nie ma zainteresowania działkami bliźniaczymi, czy nie należałoby zastanowić się nad tym oraz czy nie należałoby zastanowić się, czy wyceny działek nie są za wysokie.

 

Radny Fabian Grzyb odniósł się do wypowiedzi radnego St.Kowalczyka – w jaki sposób uaktywnić sprzedaż działek.

Radny poinformował, że będzie wnioskował do Przewodniczącej Komisji Budżetu i Majątku o zajęcie się tym tematem, a tym samym dokonanie dokładniejszej analizy w tej kwestii.

 

Radny Zdzisław Mazur – rzeczoznawcy powinni weryfikować ceny. Jako przykład podał ul. Czereśniową – należałoby potraktować te tereny jako tereny wiejskie.

Radny stwierdził, że należy zmienić metodologię sprzedaży.

 

Do powyższych wypowiedzi radnych, odniósł się Pierwszy Z-ca Burmistrza A.Nowicki, który  wyjaśnił, że problemem sprzedaży działek nie jest cena tych działek, ale możliwości zaciągania kredytów na nabycie działki a następnie wybudowanie domu.

 

Ad.  6

            Interpelacje i zapytania radnych.

 

1.      Radna Hanna Knaflewska-Walkowiak złożyła pisemną interpelację dotyczącą zwiększenia dotacji finansowych na działalność instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury. Radna stwierdziła, że nie może być rażących dysproporcji w podziale środków gminnych.

Na prośbę radnej H.Knaflewskiej, uczeń Szkoły Muzycznej odegrał hejnał Wschowy.

 

2.      Radny Zdzisław Mazur:

1)      Czy radni będą mieli okazję poznać plan rozdysponowania pomieszczeń po remoncie Collegium, jeszcze przed ich zagospodarowanie?

2)      Do dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji - co robi się w kwestii reaktywowania form sportowych, jak działa Rada Sportu?

3)      Łącznik ul.Wałowej oraz ul.Herbergera – systematycznie jest zalewany, mieszkańcy proszą o zajęcie się tym tematem.

 

3.      Radny Stanisław Kowalczyk:

1)      Jakie kontrole na dzień dzisiejszy prowadzone są w UMiG we Wschowie?

2)      Czy została przeprowadzona kontrola Domu Kultury przed jego połączeniem z OSiR – utworzenie z dniem 1 lipca 2011r. Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie?

3)      Jakie kontrole zewnętrzne były przeprowadzone w UMiG w ciągu roku (od września 2010r. do sierpnia 2011r.?

4)      Jakie na dzień dzisiejszy prowadzone są kontrole wewnętrzne?

5)      Czy w związku z zakończeniem zadania – kanalizacja wsi Osowa Sień – jest możliwość podłączenia prawie wszystkich mieszkańców wsi w jednym czasie?

Radny prosi o pomoc dla mieszkańców, by koszty podłączeń były jak najmniejsze.

6)      Radny po raz kolejny prosi o kserokopie umowy o pracę p.Krzysztofa Rękosia w zakresie:

- na jaki etat zatrudniony jest p.Rękoś?

- czy oprócz umowy o pracę,  p.Rękoś ma jeszcze inne umowy?

- jak przedstawia się miesięczny harmonogram godzin pracy p.Rękosia?

 

4.      Radny Piotr Buczek:

- w związku zakończeniem remontu ul. Strzeleckiej, kiedy nastąpi remont ulicy 
          Sportowej?

 

5.      Radny Fabian Grzyb – wielkim oczekiwaniem mieszkańców Wschowy było postawienie figurki  chłopca – flecisty - „Murzynka” w fontannie. Figurka została umieszczona, ale niestety w niedługim czasie została zniszczona – radny ma pytanie: czy został ustalony sprawca?

Zdaniem radnego, figurka chłopca po renowacji, powtórnie powinna wrócić do fontanny.

 

Radny St.Kowalczyk nawiązał do wypowiedzi radnego F.Grzyba i przypomniał zapewnienie Burmistrza, że miejsce to – fontanna z chłopcem będzie monitorowana.

 

6.      Radny Jacek Kowalczyk zgłosił, że na ulicy Głogowskiej nie świecą lampy.

 

7.      Radny Przemysław Kuchcicki złożył pisemne wnioski:

 

1)      o udostępnienie interpelacji i odpowiedzi na stronach Urzędu Miasta,

2)      o wprowadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa identyfikatorów dla personelu,

3)      o założenie progu zwalniającego na ulicy Bocznej obok budynku pawilonu handlowego EKO,

4)      o wyjście do okolicznych gmin z inicjatywą mającą na celu stworzenie Gminnej Grupy Zakupowej.

 

8.      Radny Roman Stocki – złożył pisemną interpelację dotyczącą:

1)   oświetlenia zakątka za szaletami miejskimi – kilka miesięcy temu postawiono tam 2 lampy, które do dzisiaj nie świecą. Mieszkańcy proszą o światło wieczorem i nocą.

2)   Na budynkach Rynek 5 oraz Rynek 2 we Wschowie połączone starym kablem elektrycznym, wiszą 2 nie używane lampy. Stan ten szpeci wizerunek Starówki Naszego Miasta. Radny prosi o rozwiązanie tych prostych problemów.

3)   Po prawej stronie Ratusza stoi budynek przy ul. Rynek 6 i straszy swą elewacją turystów i mieszkańców. Radny pyta – kiedy wykonane zostaną prace murarsko-malarskie?

4)   Kiedy zostanie odrestaurowana przybudówka budynku na ul. Łaziennej?

 

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn ogłosił przerwę od godz. 15.20 – 15.30.

 

Po przerwie obecnych 17 radnych . Nieobecni radni: Jacek Kowalczyk, Fabian Grzyb.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)      Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 103 w  sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich”.

 

Radny St.Kowalczyk zapytał czy w związku komunalnym jest kadencyjność, jeżeli tak to czy po kadencji należy zgłaszać przedstawicieli?

 

Radny Zdzisław Mazur prosi o informację nt. proponowanych cen wody na etapie przygotowywanych projektów uchwał przez Związek.

 

Radca Prawny D.Płociniczak udzielił odpowiedzi radnemu St.Kowalczykowi, że kadencyjność związku trwa 4 lata, z mocy prawa wchodzi Burmistrz i po jednym przedstawicielu z każdej gminy.

 

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XII/104/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich”.

 

2)      Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 104 w  sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Dyskusji na temat projektu uchwały nie było.

 

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr XII/105/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

3)      Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 105 w  sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Na salę obrad przybył radny Fabian Grzyb.

 

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr XII/106/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

4)      Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 106  w sprawie zbycia nieruchomości, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

 

Radny Zdzisław Mazur zapytał na czym polega różnica, że w jednym przypadku udzielamy 90% bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych a w drugim przypadku 95% ?

 

 

Odpowiedzi udzielił Pierwszy Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki, który wyjaśnił, że wcześniej została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad sprzedaży. Dzisiaj choć uchwała  już nie funkcjonuje, jednak zasady jej się stosuje.

 

5)      Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 107 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

 

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XII/108/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

6)      Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 108 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy istnieje możliwość uregulowania kwestii innych dróg np. przy Starostwie – Plac Kosynierów czy drogi na Nowe Ogrody?

 

Pierwszy Z-ca Burmistrza A.Nowicki poinformował, że co do innych ulic trwają rozmowy. Najbardziej zależało nam na drogach, które wchodzą w Rewitalizację Starego Miasta.

Udział Powiatu w Rewitalizacji to kwota 175 tys.zł. Do tej pory gmina od Powiatu środków nie otrzymała.

 

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XII/109/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia  2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

7)      Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 109 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

 

Radny Zdzisław Mazur – zmieniamy budżet o kwotę 85 tys. zł na budowę ronda w kierunku Leszna – czy to już wystarczy?

 

Pierwszy Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że  30 %  to udział gminy w budowie ronda – przebudowy skrzyżowania ul.55 PPP, ul. Daszyńskiego oraz drogi powiatowej Nr 1005F w kierunku Osowej Sieni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu. Na chwilę obecną zgodnie z przetargiem i umową, to kwota - 1.185 tys. zł.

 

Radny St.Kowalczyk – zadanie – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej II we Wschowie – 3.200 zł – co to jest i jakie tereny ona obejmuje?

 

Pierwszy Z-ca Burmistrza odpowiedział, że dotyczy to terenów przy ul. Nowopolnej a drogą w kierunku Leszna.

Dodatkowo wyjaśnił Drugi Z-ca Burmistrza M.Czopek, że obecnie tereny gminne wynoszą 12 ha a docelowo całość II strefy będzie wynosić 24 ha.

 

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XII/110/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

 

8)      Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 110 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

 

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr XII/111/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

 

Salę obrad opuścił Przewodniczący Rady Franciszek Baśczyn.

Przewodniczenie objął W-ce Przewodniczący Włodzimierz Drzewiecki.

 

Ad.  8

            Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Pierwszy Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki  udzielił odpowiedzi:

 

1.      Radnej Hannie Knaflewskiej-Walkowiak – uwagi zgłoszone przez radną a dotyczące udzielania dotacji organizacjom pozarządowym, zostaną wzięte pod uwagę.

 

2.    Radnemu Zdzisławowi Mazurowi – program użytkowy Collegium, będzie przedstawiony Radzie, na dzień dzisiejszy jeszcze go nie ma.

 

3.    Radnemu St.Kowalczykowi – na dzień dzisiejszy w Urzędzie nie jest prowadzona żadna kontrola zewnętrzna. Wczoraj mieliśmy kontrolę Sanepidu z Nowej Soli. Kontrola dotyczyła stanu sanitariatów Urzędu i była przeprowadzona na zgłoszenie petenta. Kontrola przebiegła pomyślnie, do stanu sanitariatów nie zgłoszono uwag.

 

Jeżeli chodzi o kontrole wewnętrzne, to harmonogram ich ustala Burmistrz.

Na pozostałe kwestie odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

 

4.      Radnemu Piotrowi Buczkowi – ulica Sportowa będzie utwardzona, ale bez dywanika asfaltowego z uwagi na to, że jeszcze wszyscy mieszkańcy nie podłączyli się do kanalizacji miejskiej.

 

5.      Radnemu Przemysławowi Kuchcickiemu – nt. stworzenia Gminnej Grupy Zakupowej - Gmina jest w okresie rozmów z 3 grupami. Jedną z tej grupy jest grupa energetyczna.

Wniosek w sprawie założenia progu zwalniającego na ulicy Bocznej, ze względu na właściwość, zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego we Wschowie.

 

6.      Radnemu Romanowi Stockiemu – stan estetyczny budynków – ul. Łazienna (Rzeźnicka) – jest to zadanie Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji Piotr Chałupka odpowiedział radnemu Z.Mazurowi, że w dniach 15-18 września nastąpi odświeżenie Rady Programowej i Rady Sportu.

 

W miesiącu wrześniu zostanie przygotowana informacja nt. połączenia Domu Kultury i OSiR.

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej Leszek Marciniak udzielił odpowiedzi w zakresie uszkodzonej figurki grającego chłopca na flecie – Murzynka. Koszt naprawy figurki to kwota 6 tys. zł.

Zdaniem Dyrektora figurka powinna wrócić na swoje miejsce.

 

Ad.  8    Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1.      Radna Hanna Knaflewska-Walkowiak w imieniu Stowarzyszenia Ziemi Wschowskiej zaprosiła wszystkich zebranych na pokaz Marżonetek w I rocznicę istnienia tego zespołu.

 

2.      Radny St.Kowalczyk zapytał:

-  kiedy zostanie oddana obwodnica na Wolsztyn?

      - jesteśmy na etapie konsultacji nad zmianą studium, czy radni będą mogli wcześniej     
        zapoznać się z tym studium i wnosić swoje uwagi?

 

Odpowiedzi udzielił Pierwszy Z-ca Burmistrza informując, że obecnie trwa odbiór finansowy obwodnicy.

Jeżeli chodzi o rondo w kierunku Leszna, to przypuszczalny termin zakończenia budowy, to 19 września plus odbiór.

 

Radny Fabian Grzyb zaproponował wspólne posiedzenie komisji rady nt. nowego studium.

 

3.      Radna Helena Nikolin zgłosiła:

-  problem niezabezpieczonego stawu p.poż w Osowej Sieni a kąpią się w nim dzieci,

-  ile czasu trzeba czekać na lampy, które nie świecą w Osowej Sieni?

- czy Sołectwo Osowej Sieni, może na swój stan otrzymać 2 domki, te, które wystawiamy
        na Jarmark Mieszczański?

 

Pierwszy Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki wyjaśnił, że gmina nie ma dużego wpływu  na nieświecące lampy, ale ciągle w Energetyce interweniujemy.

W kwestii altanek, to są złożone w Spółce Komunalnej, temat zostanie rozpoznany.

 

Ad. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący obrad podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

 

 

      

Protokołowała                                                                         Przewodniczący

Maria Wilczak                                                                  Rady Miejskiej we Wschowie

 

  Franciszek Baśczyn

 

 

  


PROTOKOŁY SESJI I KOMISJI\VI kadencja 2010-2014\Protokół - 12 sesja - 25.08.11
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2011-11-07 08:27:03
Ilość pobrań: 249

Data publikacji: 2011-09-16 13:53:33 (1930 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 08:25:29 Dodanie protokołu Marcin Malanowski
2011-11-07 08:27:03 Dodano załącznik: PROTOKOŁY SESJI I KOMISJI\VI kadencja 2010-2014\Protokół - 12 sesja - 25.08.11 (Protok Marcin Malanowski
2011-11-07 08:27:19 Dodanie załącznika z protokołem Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa