Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr X/03

Protokół Nr X/03

z Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 26 czerwca 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Na ogólną liczbę radnych – (21) obecnych radnych było – 17, nieobecnych radnych – 4 – nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad
Jednogłośnie, / za – 17 / wniosek został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.
4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na IX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
5. Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie gminy i miasta Wschowa.
6. Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) likwidacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie w celu zawiązania gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
3) utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ustanowienia aktu założycielskiego tej spółki,
4) określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu usługowo-mieszkalnego przy ul. Wolsztyńskiej – Os. Jagiellonów we Wschowie,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności produkcyjnej i usługowej rejonu „PONAR-REMO” we Wschowie,
7) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa-Klasztorna-Bema-Niepodleglości-Westerplatte we Wschowie,
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy,
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 2, 4 i 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy,
10) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 7 i 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy,
11) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej przy ulicy 17 Pułku Ułanów we Wschowie,
12) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana części planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy w obszarze terenów ogródków działkowych oznaczonych symbolem D3 ZD,
13) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca terenów położonych we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego,
14) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca obszaru położonego we Wschowie przy ul. Moniuszki,
15) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy w rejonie ulicy Nowopolnej we Wschowie i Przyczyny Dolnej,
16) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca terenu położonego we Wschowie w rejonie ul. Zacisze,
17) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok,
18) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

8. Interpelacje radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.Ad.1
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2
Jednogłośnie /za- 17/ przyjęto protokół z IX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
Ad.3
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz. /Materiał w załączeniu/. W dyskusji nad sprawozdaniem radny Stanisław Kowalczyk zapytał, w ktorym miejscu znajdują się działki na Pl. Zamkowym przeznaczone do sprzedaży oraz jakich inwestycji dotyczy umowa z EKO-BAU. Burmistrz Krzysztof Grabka odpowiedział, że patrząc od strony ratusza są to działki po lewej stronie Pl. Zamkowego, zabudowane, znajdujące się dotychczas w użytkowaniu wieczystym. Jeśli chodzi o firmę EKO-BAU to będzie ona realizowała zadania na osiedlu „Działkowa”. Innych uwag i pytan nie było.

Ad.4
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji. Pisemną odpowiedź otrzymał radny Jan Kiciński /Materiał w załączeniu/.
Po odczytaniu odpowiedzi radny Kowalczyk poprosił o ponowne odczytanie treści p.2 z interpelacji złożonej na IX sesji rady i zażądał dodatkowego wyjaśnienia sprawy ryczałtów za używanie pojazdów prywatnych – Burmistrz odpowiedział, że udzielona przez niego odpowiedź wynikała z charakteru pytania zawartego w interpelacji i użytych w nim nieprecyzyjnych sformułowań.Ad.5
Informację o sytuacji na rynku pracy na terenie miasta i gminy Wschowa przedstawił Kierownik Powiatowego Urzedu Pracy, Pan Aleksander Rogoziński, przedstawiając ponadto opracowaną przez PUP „Analizę i ocenę sytuacji na powiatowym rynku pracy w okresie 12 m-cy 2002r” /materiał w załączeniu/.
W dyskusji zachęcał pracodawców do zwracania się do PUP o pomoc przy zawieraniu umów o pracę, dla których PUP dysponuje wsparciem finansowym. Informował radnych o dobrej współpracy z Powiatową Radą Zatrudnienia.
Przew.Rady udzielił głosu:
- Radnej Krystynie Kałużnej, która zaapelowała, że skoro 1778 osób jest bez prawa do zasiłków dla bezrobotnych, to należy zaktywizować działania na rzecz pobudzenia inicjatywy przez pracodawców do tworzenia miejsc pracy. Stąd ponowiła apel z poprzedniej sesji o kotakt ze stowarzyszeniem z Dobiegniewa. Wskazywała na potrzebę wykreowania liderów, którzy „pociągną” sprawę przdsiębiorczości lokalnej.
- Radnej Jolancie Pawłowskiej, która spytała, co oznaczają określenia „aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu”.
Odpowiedzi udzielił A.Rogoziński , który potwierdził brak regionalnego partnera o statusie lidera przedsiębiorczości. Wyjaśnił ponadto, że „aktywne formy” polegają na organizacji np. robót publicznych, które maja aktywizować osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, bez kwalifikacji i umiejętności. Poza tym są też umowy absolwenckie i umowy o staż, a także trójstronne umowy, w których PUP pokrywa koszty dodatkowego szkolenia kandydata na pracownika, oraz pożyczki na stworzenie dla siebie miejsca pracy przez bezrobotnych.
- Radny St. Kowalczyk spytał, czy gospodarstwa rolne mają możliwość stworzenia miejsc pracy w oparciu o powyższe zasady (czy tworzenie miejsc pracy będzie dotowane) i czy kursy pokrywają wszystkie zgłaszane potrzeby pracodawców.
A. Rogoziński odpowiedział, że rolnicy również mogą tworzyć miejsca pracy, które będą dofinansowane. Powiedział, że PUP są w stanie sfinansować każdego rodzaju szkolenie , na jakie złożą zapotrzebowanie pracodawcy.

Ad.6
Prowadzący obrady udzielił głosu Dyrektorowi SPZOZ we Wschowie, inż. Józefowi Krajewskiemu, który przedstawił swoje personalia /pochodzi z Nowej Soli, z wykształcenia jest inżynierem, pełnił funkcje menadżerskie w przemyśle oraz pracował w jednostkach samorządowych w Siedlisku i Nowej Soli/, a następnie omówił „Informację o aktualnej sytuacji i funkcjonowaniu szpitala SPZOZ we Wschowie”./Materiał w załączeniu/. Powiedział, że ze względu na poniesione dotychczas koszty remontów i inwestycji w szpitalu niemoralnym z punktu widzenia interesów społeczeństwa byłaby jego likwidacja, stąd też decyzja o utrzymaniu szpitala. Wskazał, że w szpitalu poza działalnością wynikającą z zawartych kontraktów prowadzi się działalność komercyjną, z której pochodzić będą dodatkowe środki finansowe.
Cały czas realizowany jest program naprawczy, w ramach którego uzyskano poręczenie kredytu ze Starostwa N.Sól na 3 mln zł. Podziękował Prezesowi BS we Wschowie za udzielenie kredytu 1,7 mln zł. Wynagrodzenia są płacone na bieżąco, w tym ustawowe 203,00 zł. Dodatkowo uruchomiono całodobowo karetkę w Sławie , zatrudniono pediatrę, internistę, pracownika IOM, oraz dra Lewickiego ze Szpit.Woj. w Lesznie. Na dzień dzisiejszy z kredytów nie może finansować inwestycji. Poinformował o rozmowach z Burmistrzem Wschowy o problemie Przychodni przy ul. Kazimierza Wlk. – ze względu na brak pieniędzy nie będzie remontować się tego budynku – zachęcani do tego będą obecni dzierżawcy pomieszczeń w tym budynku, jak również zachęcać się będzie ich do jego zakupu. Podkreślał, że poza szpitalem w gminie musi funkcjonować podstawowa opieka medyczna.
W dyskusji radny Kowalczyk stwierdził, że cieszy fakt „wychodzenia z dołka” szpitala, ale pytał, czy budżet miesięczny się bilansuje? Dyrektor odpowiedział, że nie, ale w momencie przejęcia szpitala deficyt miesięczny wynosił ok. 170 000,00 zł, obecnie jest na poziomie 100 000,00 zł. Przewiduje współpracę z instytucją finansową, która pomoże zrestrukturyzować dług i zbilansować zadłużenie szpitala.
Następnie radny Baśczyn podziękował za dotychczasową współpracę ze szpitalem i spytał, kto i w jaki sposób będzie decydował o kwalifikacji do sieci krajowej szpitali i jaki wpływ mają duże szpitale w Głogowie i Lesznie.
Dyrektor : kwalifikował będzie Minister Zdrowia. Jeżeli znajdzie się w sieci – będzie miał lepsze finansowanie kontraktów, jeśli nie – gorsze. Konkurencji się nie boi bo uważa, że jakość usług jest porównywalna z sąsiednimi szpitalami w Lesznie i Głogowie.

Ad 7.
Salę opuścił radny Naskręt.

1) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Na salę powrócił radny Naskręt.
Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/109/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Prowadzący obrady odczytał treść projektu kolejnej uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/110/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
2) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie w celu zawiązania gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie poprosił Burmistrza o ustne uzasadnienie bloku uchwał dotyczących przekształcenia ZBGKiM w spółkę z o.o. Burmistrz podkreślił wagę uchwał o przekształceniu i omówił „Uzasadnienie” (materiał w załączeniu). Powołał się także na ogólny proces przekształceń tego typu zakładów w spółki prawa handlowego (m.in. na przykładzie wywiadu w Gazecie Lubuskiej z dyrektorem podobnego zakładu w Nowej Soli). Przewodniczący otworzył dyskusję. Głos zabrał radny Kowalczyk, który poprosił, żeby dyskusję prowadzić równocześnie w odniesieniu do 3 projektów dotyczących przekształceń. Następnie spytał :
- jakie będą wymierne korzyści z przekształceń dla mieszkańców?
- jaki wpływ na stawki opłat będzie miała Rada Miejska?
- dlaczego zaproponowano spółkę z o.o. a nie inną formę prawną?
- dlaczego nie przekazuje się całości majątku do spółki, tylko część, skoro itak właścicielem części wnoszonego majątku pozostaje gmina?
- jak spółka będzie rywalizować z konkurencją zewnętrzną?
- czyim kosztem spółka ma wypracowywać zyski?
Następne pytanie skierował do radcy prawnego (D.Płociniczaka) w sprawie zatrudnienia pracowników w sposób przedstawiony w ostatnim zdaniu Zagadnienia 1 opinii prawnej (mat. w załączeniu). Zadał pytanie, kto będzie Prezesem spółki.
Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzenie się pozostałych przewodniczących Klubów Radnych:
- Radna Krystyna Kałużna w imieniu Klubu Radnych SIS odczytała stanowisko klubu o poparciu dla procesu przekształcenia . /Mat. w załączeniu/
- Radny St. Kowalczyk stwierdził, że jego klub PGPP nie ma obowiązku przedstawiania opinii w tym temacie i jej nie przedstawi.
- Radna B. Awsiukiewicz stwierdziła, że jako pracownik ZBGKiM uczestniczyła w spotkaniach z władzami gminy i została przekonana o potrzebie przekształcenia, ale wstrzyma się od głosu.
- Radny A. Naskręt argumentował, że przekształcenie jest konieczne, bo pośredni udział mieszkańców w dotychczasowych kosztach funkcjonowania zakładu był zbyt wysoki. Zapowiedział poparcie klubu SLD dla przekształceń.

W odpowiedzi radnemu Kowalczykowi Burmistrz powiedział, ze w przeciwieństwie do jego „czarnej wizji” jest większym optymistą. Mówił o ogólnym zwiększeniu jakości i dostępności usług:
- nie przekazujemy całego majątku, by Rada miała dozór nad pozostałością, np. ustalanie czynszu, kontrola nad sprzedażą lokali, kontrola kosztów ścieków i wody
- za formą spółki z o.o. przemawiają rozwiązania prawne (jest łatwiejsza w prowadzeniu niż spółka akcyjna, przewidziana dla przedsięwzięć w większym rozmiarze). Nie ma w tej chwili rozwiązań prawnych przystosowanych do specyficznego charakteru działalności publicznej, jaką jest gospodarka komunalna.
- nie stawiam priorytetu wypracowania maksymalnego zysku, o osiągnięty zostanie przeznaczony na podniesienie jakości usług.
- przeciwko obawom o „wypadnięcie z rynku” przemawia istnienie dużych obszarów pewnych dochodów (zarząd nieruchomościami, zaopatrzenie w wodę.
- kompetencje w sprawie powołania spółki wynikają z uprawnień, jakie dają przepisy prawne.
- odmówił podania nazwiska prezesa. Zgodnie z aktem założycielskim prezes zostanie powołany po powstaniu spółki.
Radny Kowalczyk skrytykował wypowiedzi Burmistrza jako wymijające i tajemnicze. Powiedział, ze jest przekonany do przekształcenia, ale nie w tej formie. Wdał się w polemikę z Przewodniczącym co do zakresu wypowiedzi wykraczających poza tematy sesji. Burmistrz stwierdził, że nie będzie prowadził polemiki z radnym co do tematów nie będących przedmiotem sesji.
Następnie radca prawny wyjaśnił, o czym dokładnie mówi art.23.1 k.p. i określił, że treść zapytania nie ma związku z sytuacją pracowników ZBGKiM, bo nie ma tam osób zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowa o pracę.

Przewodniczący z braku dalszych uwag zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Stosunkiem głosów: za-12, przeciw-5, wstrzymało się-5 podjęto uchwałę nr X/111/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej we Wschowie w celu zawiązania gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ustanowienia aktu założycielskiego tej spółki. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Stosunkiem głosów: za-12, przeciw-5, wstrzymało się-5 podjęto uchwałę nr X/112/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ustanowienia aktu założycielskiego tej spółki

4) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Stosunkiem głosów: za-12, przeciw-5, wstrzymało się-5 podjęto uchwałę nr X/113/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę. O godz. 16.05 wznowiono obrady.
Przewodniczący udzielił głosu Burmistrzowi, aby uzasadnił projekty uchwał od nr 107 do nr 118. W imieniu Burmistrza uczynił to pracownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Błażej Mulczyński, który wyjaśnił, że podjęcie proponowanych uchwał umożliwi uporządkowanie stanu prawnego 100% powierzchni gruntów miasta Wschowa i Przyczyny Górnej i pozwoli na realizację przygotowań do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego zgodnych z nowymi przepisami.
5) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu usługowo-mieszkalnego przy ul. Wolsztyńskiej – Os. Jagiellonów we Wschowie. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/114/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu usługowo-mieszkalnego przy ul. Wolsztyńskiej – Os. Jagiellonów we Wschowie.

6) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności produkcyjnej i usługowej rejonu „PONAR-REMO” we Wschowie. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/115/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności produkcyjnej i usługowej rejonu „PONAR-REMO” we Wschowie.

7) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa-Klasztorna-Bema-Niepodleglości-Westerplatte we Wschowie. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/116/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa-Klasztorna-Bema-Niepodleglości-Westerplatte we Wschowie.

8) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/117/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy.

9) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 2, 4 i 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/118/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 2, 4 i 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy.

10) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 7 i 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/119/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana nr 7 i 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy.

11) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej przy ulicy 17 Pułku Ułanów we Wschowie. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/120/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej przy ulicy 17 Pułku Ułanów we Wschowie.

12) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana części planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy w obszarze terenów ogródków działkowych oznaczonych symbolem D3 ZD. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/121/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana części planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy w obszarze terenów ogródków działkowych oznaczonych symbolem D3 ZD.

13) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca terenów położonych we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/122/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca terenów położonych we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

14) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca obszaru położonego we Wschowie przy ul. Moniuszki. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/123/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca obszaru położonego we Wschowie przy ul. Moniuszki.

15) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy w rejonie ulicy Nowopolnej we Wschowie i Przyczyny Dolnej. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/124/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy w rejonie ulicy Nowopolnej we Wschowie i Przyczyny Dolnej.

16) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca terenu położonego we Wschowie w rejonie ul. Zacisze. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/125/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego p.n.: Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy dotycząca terenu położonego we Wschowie w rejonie ul. Zacisze.

17) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/126/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

18) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego. Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr X/127/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Ad.8. Przewodniczący obrad odczytał interpelację radnego Jana Kicińskiego /materiał w załączeniu/.
Radny St. Kowalczyk złożył interpelację : czy Burmistrz wystąpił do Wojewody w sprawie powołania Komisji ds oszacowania strat w uprawach rolnych w wyniku suszy i czy zdąży do żniw z tą sprawą ?

Ad.9. Burmistrz - do interpelacji radnego Kicińskiego odniosę sie na piśmie.
W sprawie komisji do spraw strat w rolnictwie przytoczył nast. dane :
- 9 czerwca otrzymał pismo z UW w sprawie możliwości i potrzeb powołania komisji,
- 10 czerwca wysłano do sołectw pismo z pytaniem o rozmiary szkód i potrzebę ich oszacowania,
- 23 czerwca wysłano pismo do UW w sprawie potrzeby powołania takiej komisji
Jednocześnie wystąpiono do IMGW z wnioskiem o wydanie wymaganej ekspertyzy nt suszy.
Dodatkowe wyjaśnienia złożył Naczelnik Wydziału Rolnictwa Marian Kociubiński:
- uzyskano zapewnienie z IMGW we Wrocławiu, że w najbliższym czasie ekspertyza zostanie nadesłana do UMiG,
- wystosowano dodatkowe pismo do sołtysów w celu określenia konkretnych strat w wyniku suszy.
Radny Kowalczyk pytał, kiedy będą skompletowane konkretne dane i jakie dane należy podać do Wydz. Rolnictwa.
M. Kociubiński obiecał szybkie załatwianie zgłaszanych wniosków.

Ad.10. Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miasta wpłynęły 2 anonimy : pierwszy dotyczył diet radnych, drugi dotyczył spraw podległych staroście, w związku z czym nie ustosunkował się do ich treści.
Radny Kowalczyk – odczytał pismo dotyczące udziału i osiągnięć modelarzy z klubu „Wschowska Szansa” w mistrzostwach Polski modeli kartonowych.
Radna Jolanta Pawłowska zwróciła uwagę na brak materiałów reklamowych o gminie Wschowa, spytała, co się planuje na miejscu cokołu po pomniku na Rynku i dlaczego na ul.Niepodległości pod numerami lokali znajduje się nazwa ul. Świerczewskiego.
Radna Misiewicz pytała, czy na ul. Konopnickiej powstaną progi ograniczające prędkość.
Radna Kałużna wnioskowała o zorganizowanie dalszych spotkań dotyczących spraw rolnictwa w kontekście wejścia do UE .
Radny Kowalczyk pytał Burmistrza, dlaczego nie ma sprawozdań Rb27 i 28, o które prosil na poprzedniej sesji?
Burmistrz odpowiedział, że są one udostępniane w miejscu ich powstawania, czyli u Skarbnika Gminy i nie będą kserowane dla innych jednostek Urzędu.
Dyrektor Domu Kultury Jacek Lisiak odniósł się do wypowiedzi radnego Kowalczyka w sprawie modeli kartonowych i powiedział, ze również modele z modelarni prowadzonej w Domu Kultury
przez Pana Grzegorza Deca odniosły sukcesy na mistrzostwach Polski w Gdańsku.

Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady X Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołował:
Jerzy Bojarski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-11-12 11:02:18 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa