Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XI/03

Protokół Nr XI/03

z Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 19 września 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Na ogólną liczbę radnych – (21) obecnych radnych było – 20, nieobecnych radnych – 1 – nieobecność usprawiedliwiona.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący obrad. Przewodniczący obrad przed odczytaniem porządku obrad poinformował o złożeniu przez Burmistrza MiG Wschowa wniosku o uzupełnienie porządku obrad o „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2003r.”
W tej sprawie głos zabrał radny St.Kowalczyk, który skrytykował taki sposób wprowadzenia tego tematu do porządku obrad.
Odpowiadając na ten zarzut Burmistrz uzasadniał, że nie ma ustawowego obowiązku obligatoryjnego wprowadzenia tego materiału pod obrady na sesję rady i podejmowania w tej sprawie uchwał. Wyraził wolę wycofania wniosku i wprowadzenia materiału do porządku obrad na następnej sesji.
Radny Jan Kiciński zgłosił wniosek formalny , aby materiał został przedstawiony pod obrady następnej sesji. Przed poddaniem wniosków pod głosowanie Burmistrz wycofał swój wniosek i radni przyjęli następujący porządek obrad :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na X Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
5. Informacja o działalności instytucji kultury we Wschowie ( Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej i Domu Kultury) oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.
6. Informacja o sytuacji placówek oświatowych podległych gminie Wschowa w roku szkolnym 2003-2004.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,
2) zawarcia porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie miejskiej Nowa Sól zadań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego ,,Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”,
3) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
4) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w zasoby gminne,
5) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej – na rzecz instytucji kultury – Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie,
6) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok,
7) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,
8) zmiany Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok,
10) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni piasku „Osowa Sień III”, gmina Wschowa.
8. Interpelacje radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.Ad.1
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2
Jednogłośnie /za- 20/ przyjęto protokół z X Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
Ad.3
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz. /Materiał w załączeniu/. W trakcie sprawozdania Burmistrz odniósł się do informacji na temat kosztów organizacji Dni Wschowy (tegorocznych i ubiegłorocznych) i przeprosił za nieporozumienia wywołane wywiadem opublikowanym w gazecie „Słowo Ziemi Wschowskiej”, w którym przytoczono jego wypowiedź, że koszty tegoroczne były znacznie niższe od ubiegłorocznych (faktycznie po ostatecznych podliczeniach okazały się tylko nieznacznie niższe).
- o godz.14.40 salę opuściła radna Krystyna Kałużna ( powróciła o 14.42)
Po odczytaniu sprawozdania głos zabrał radny St. Kowalczyk, który poprosił Burmistrza o przedstawienie zmian organizacyjnych w urzędzie i przedstawienie wyników sportowych podczas wyjazdu do Oirschot w Holandii.
Burmistrz omówił zmiany organizacyjne w Urzędzie i zmiany w podziale na stanowiskach pracy (zwiększenie ilości etatów w Wydziale Planowania i Biurze Promocji). Poinformował, że KS Pogoń zajęła 6 miejsce na turnieju w Holandii, a ponadto przekazał informację o spotkaniach i zaproszeniach na przyszły rok.
Następnie radny St. Kowalczyk spytał, czy odnośnie inwestycji „Osiedle Działkowa” były wykonywane przyłącza do posesji – odpowiadał mu Z-ca Burmistrza Marek Kraśny, który stwierdził, że w przyłącza nie były wykonywane (zgodnie z dokumentacją opracowaną i zatwierdzaną przez Zarząd poprzedniej kadencji).

Ad.4
Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek radnego St. Kowalczyka i radnego Jana Kicinskiego nie odczytał pisemnych odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.

Ad.5
Przed wystąpieniem kierowników jednostek z informacjami o działalności podległych placówek radny St. Kowalczyk zgłosił żądanie, aby tego typu materiał był dostarczany wcześniej radnym nie będącym członkami komisji branżowych . Również Przewodniczący obrad poparł ten postulat.

Następnie informację o działalności Domu Kultury przedstawił Dyrektor Leszek Marciniak. W dyskusji radny Kowalczyk stwierdził, że Dyrektor widzi wiele złego w funkcjonowaniu jednostki, pytał czy jest prawdą, że muzeum ma być przeniesione do budynku kolegium pojezuickiego, czy Dyrektor czyni starania o uporządkowanie innych niż lapidarium, zabytkowych cmentarzy żydowskich i poewangelickich na terenie gminy, czy nie drażni go ustawienie ubikacji typu „Toi-toi” w zabytkowej części miasta.
Radna J. Pawłowska pytała, na co poszły ubiegłoroczne pieniądze (440 tys. zł), czy remontowane płyty epitafijne w lapidarium będą oddane do użytku w tym, czy następnym roku.
Radny F.Grzyb pytał, czy efektem blisko 20 letnich starań o wydania monografii o Wschowie i zabytkach będzie jej wydanie w tym roku?
Radny J. Kiciński pytał, czy odrestaurowanie rzeźby „siusiającego chłopca” było uzgadniane z konserwatorem zabytków i jakie uwagi ma Dyrektor do pana Czyżyka jako kustosza i archeologa. Powiedział, że jest załamany sytuacją w muzeum.
W odpowiedzi Dyrektor Muzeum przekazał informację, że:
W sprawie monografii rozmawiał z prof. Witoldem Szulcem i otrzymał zapewnienie, że do końca roku prawdopodobnie zostanie ona wydana.
Co do płyt nagrobnych potwierdził, że zostaną do końca roku wyremontowane.
Wykształcenie pana Czyżyka jest adekwatne do pełnionych przez niego obowiązków.
Rolą Dyrektora jest podniesienie poziomu Muzeum, jego wyglądu, funkcji i ze jest wiele spraw do załatwienia.
Rzeźbę chłopczyka znalazł w magazynie Zakładu Budżetowego w bardzo złym stanie i okazało się, że została ona zdemontowana bez wiedzy konserwatora. Ponieważ postanowił go zamontować w pierwotnym miejscu poddał ją procesowi wstępnego oczyszczenia przez specjalistów. Złożył projekt o zrobienie ogrodzenia ( za zgoda konserwatora) zabezpieczającego rzeźbę.

Radna Pawłowska wyraziła zdumienie tą sytuacją, bo już w ubiegłym roku mówiono jej, że rzeźba jest w konserwacji.

Radny St. Kowalczyk pytał, czy Dyrektor przejął majątek Muzeum.
Dyrektor odpowiedział, że spis środków trwałych został sporządzony. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej ma również podpisane pan Czyżyk. Kilkakrotnie zwracał się do konserwatora o powołanie niezależnej komisji, która oceniłaby stan zasobów muzealnych. Środki, którymi dysponował, przeznaczył na Muzeum i Lapidarium i nie może przeznaczyć na cokolwiek innego do końca roku.

Radny Kowalczyk nadal prosił o odpowiedzi na zadania wcześniej pytania (m.in. o inne tereny z zabytkowymi cmentarzami). Zabrał głos Burmistrz stwierdzając, że Dyrektor Muzeum nie zarządza tymi terenami. Dyrektor zwrócił uwagę, że przez ubiegłych 13 lat wiele można było zrobić w tych tematach, ale ze względu na kuriozalne i niedopuszczalne rzeczy jakie towarzyszyły działalności Muzeum niewiele zrobiono.
Radny Kowalczyk ponowił pytanie o przenośne sanitariaty. Dyrektor odpowiedział, że nie stoją na jego terenie, ale też mu przeszkadzają.

Informację o Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy przedstawiła Dyrektor- Ilona Ratajczak (materiał w załączeniu). Radny Kowalczyk podziękował za jej pracę w tej placówce.

I nformację o Domu Kultury przedstawił Dyrektor - Jacek Lisiak.
- o godz. 15.55 salę obrad opuściła radna Jolanta Pawłowska . Obecnych radnych – 19 .
Dyrektor Lisiak dodatkowo poinformował o :
- przełożeniu dachu w budynku
- zakupie krzeseł do Sali widowiskowej
-planach remontu elewacji w przyszłym roku

Informację Dyrektora Domu Kultury przyjęto bez uwag.

Informację o Ośrodku Sportu i Rekreacji przedstawił Dyrektor Zbigniew Lewandowski (materiał w załączeniu). Przyjęto ją bez uwag. Przewodniczący obrad stwierdził, że Ośrodek Wypoczynkowy w Lginiu powinien być jaskółką sygnalizującą zmiany mające wpłynąć na promocję naszej gminy.

Ad.6
Informację o sytuacji placówek oświatowych przedstawił Naczelnik Spraw Społecznych Andrzej Nowicki. Bez uwag przyjęto w/w informację.

O godz. 16.20 zarządzono przerwę w obradach sesji.
Po przerwie o godz. 16.30 przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Ad.7

1) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych (Projekt-druk nr 121).
Przewodniczący poprosił Kluby Radnych o zgłoszenie kandydatów:
radny Bogusław Jarzyna – zgłosił radną Beatę Misiewicz (wyraziła zgodę),
radny Włodzimierz Drzewiecki- zgłosił radnego Ryszarda Stolarskiego (wyraził zgodę)
radny Stanisław Kowalczyk- zgłosił radnego Jana Kicinskiego (wyraził zgodę)
radna Krystyna Kałużna- zgłosiła radnego Edwarda Kobierskiego (wyraziła zgodę)
radna Elżbieta Marciniak-zgłosiła radną Bogusławę Awsiukiewicz (wyraziła zgodę)

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/128/03
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: powołania Zespołu do
wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

2) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie miejskiej Nowa Sól zadań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego ,,Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom” (Projekt-druk nr 122).
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/129/03
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie miejskiej Nowa Sól zadań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego ,,Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”

3) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne (Projekt-druk nr 123).
Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/130/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

4) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w zasoby gminne(Projekt-druk nr 124).
Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/131/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w zasoby gminne.

5) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej – na rzecz instytucji kultury – Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie (Projekt-druk nr 125 i 125/1).
Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/132/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej – na rzecz instytucji kultury – Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.

6) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok(Projekt-druk nr 126).

W dyskusji głos zabrał radny St. Kowalczyk, który pytał, dlaczego zwiększa się wydatki na jedne zadania (ul. Zacisze) a zabiera środki z innych inwestycji. Wyjaśnienia dokonał Burmistrz mówiąc, że źródła finansowania są różne, m.in. środki własne, dlatego też w miarę możliwości korzysta z przesunięć środków ( w tym pochodzące z kredytów), w zależności od potrzeb, bo w czasie realizacji zadań takie potrzeby się pojawiają.

Do projektu innych uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/133/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

7) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego (Projekt-druk nr 127).
Wyjaśnień udzielił Burmistrz. Szczególną uwagę zwrócił na załącznik do projektu uchwały na rok 2004 – w zakresie modernizacji drogi gminnej w Lginiu. W tym zakresie został złożony wniosek do agencji SAPARD o środki na to zadanie inwestycyjne.
Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/134/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

8) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Projekt-druk nr 128).
Wprowadzenia dokonał Burmistrz, który powiedział, że projekt ten jest wynikiem podjętej uchwały dotyczącej zmian w budżecie i dotyczącej zadania – komputeryzacji UMiG Wschowa. Wyraził przekonanie, ze w tym momencie nastąpi zamknięcie komputeryzacji urzędu.
Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/135/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

9) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok (Projekt-druk nr 129).
Radny Andrzej Dworkiewicz przedstawił sprawę, że Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu pan Ryszard Stolarski zarzucił Klubom sportowym, że nie przedkładają preliminarzy wydatków. radny Dworkiewicz złożył taki preliminarz w dniu sesji na ręce Burmistrza.
Radny Stolarski odniósł się do tej wypowiedzi , stwierdzając, że chodzi przede wszystkim o informację na temat ilości sekcji w klubach, udziale w rozgrywkach i najistotniejszych osiagnięciach.

Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/136/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok.

10) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni piasku „Osowa Sień III”, gmina Wschowa(Projekt-druk nr 130).
Wprowadzenia dokonał Burmistrz. Poinformował, że w/w projekt jest wynikiem przeprowadzonych rozmów z geologiem zatrudnionym w Starostwie Powiatowym we Wschowie.
Możemy to określić jako udzielenie pomocy dla lokalnego przedsięwzięcia gospodarczego. Prawdopodobnie nie jest ostatni tego typu projekt uchwaly.

Do projektu uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr XI/137/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni piasku „Osowa Sień III”, gmina Wschowa.


Ad. 8
Radny Jan Kiciński zgłosił interpelację dotyczącą uznania odpowiedzi na złożone interpelacje na sesji w dniu 26.06.03 r. za niezadawalające ( materiał w załączeniu). W odpowiedzi na zarzut o niezachowaniu terminu udzielenia odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że wysłana w terminie pocztą odpowiedź wróciła z powodu nie podjęcia jej przez adresata (prawdopodobnie z powodu wyjazdu adresata). Obiecał wyjaśnić tą sprawę.

Ad. 9
Burmistrz udzieli pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną interpelację radnego Kicińskiego.

Ad. 10
Przewodniczący obrad poinformował, że na jego ręce wpłynął list otwarty Pana Tadeusza Kołosionka, zawierający m.in. prośbę o skontrolowanie przez Komisję Rewizyjną Rady wydatków poniesionych na organizację Dni Wschowy. W oparciu o opinię radcy prawnego nie widzi konieczności przeprowadzenia kontroli przez Komisję.
Ponadto w czasie przerwy w obradach otrzymał list od mieszkańców wsi Konradowo. Z uwagi na jego objętość wniósł o nie odczytywanie jego treści na tym posiedzeniu i przełożeniu jego rozpatrzenia na kolejnej sesji.
Radny St. Kowalczyk poruszył temat tegorocznej suszy w rolnictwie. Stwierdził tragiczną sytuację rolników naszej gminy. Postulował o aktywne zajęcie się tym problemem przez Burmistrza w kontekście zbliżającego się terminu wpłaty IV raty podatku rolnego. Podkreślił, że rolnicy nie mogli skorzystać z preferencyjnych kredytów z uwagi na nie ogłoszenie stanu klęski suszy na naszym terenie, a kredytów normalnie oprocentowanych nie są w stanie zaciągnąć i spłacać z powodu strat w zbiorach. Prosił o rzeczowe i konkretne rozpatrzenie wniosków o umorzenie podatków składanych przez rolników.
Przewodniczący obrad dodał, że tym tematem zajmie się tez Komisja Rolnictwa.

Radna K. Kałużna zwróciła uwagę na estetykę naszego miasta. Zaapelowała do Prezesa S-ki Komunalnej o zajęcie się tym problemem, jak również zwróciła się do Burmistrza o wywarcie wpływu na prywatnych właścicieli posesji w tym zakresie.

Pan Jan Wojciechowski poruszył następujące zagadnienia:
- zakwestionował sposób oczyszczenia rzeźby „siusiającego chłopca” ,
- kiedy rozpoczną się prace remontowe przy zborze poewangelickim,
- czy przewiduje się komputeryzację Czytelni przy Bibliotece Publicznej.

Pan Karol Muszkieta zabrał głos w sprawie monografii dotyczącej historii miasta. Sugerował, że była ona zakończona w 1973 roku i dokonano zapłaty wszystkich należności . Sprawę pilotował Pan Dachowski. Następnie nawiązał do posiadanych wiadomości o wypłacaniu kolejnych należności dla prof. Szulca.

Pan Jan Kotowski pytał, gdzie znajdują się płyty nagrobne z Lapidarium, i które wg jego oceny bezpowrotnie zaginęły. Nawiązał do faktu wejścia z dniem 01.05.04r. do Unii Europejskiej a tym samym do możliwości pozyskania środków na sprawy związane z Lapidarium.

Radny St. Kowalczyk odniósł się do wypowiedzi pana Karola Muszkiety stwierdzając, że sprawę wypłacanych należności należy zgłosić do prokuratury.

Radny Władysław Brzechwa zadał pytanie Burmistrzowi, czy w tym roku przewiduje się remont drogi gminnej w Konradowie. W tym miejscu radny Kowalczyk zadał również pytanie, czy P. burmistrzowie otrzymali informacje o możliwości pozyskania szlaki z Cukrowni Opalenica. Ponadto pytanie w podobnej kwestii zadał Pan Kaźmierczak w imieniu komitetu mieszkańców z ul.Herbergera o budowę nawierzchni na tej ulicy.
Burmistrz odpowiedział na powyższe pytania następująco:
- potwierdził, że wpłynął wniosek mieszkańców z ul. Herbergera
-odnośnie zboru poinformował, że studenci Politechniki Wrocławskiej w ramach praktyk opracowują dwa projekty – I – opracowanie dokumentacji dotyczącej zboru poewangelickiego na podstawie której będzie mogła być dokonana renowacja obiektu, II dotyczy terenów wokół murów obronnych. Podkreślił, że zbór nie jest własnością gminy , tylko Skarbu Państwa, i gmina będzie mogła mieć wpływ na te obiekty po dokonaniu komunalizacji tego mienia.
-w sprawie klęski suszy powiedział, że w pełni zdaje sobie sprawę z wagi problemu. Obecnie jedyną formą udzielenia pomocy rolnikom jest możliwość umorzenia raty podatku , ale może to nastąpić tylko na podstawie indywidualnych, umotywowanych wniosków.

Radny St. Kowalczyk w kolejnej wypowiedzi na ten temat podkreślił, że udzielona w ten sposób pomoc rolnikom będzie miała pozytywny wpływ na ich psychikę, motywując ich do dalszej pracy.

Dyrektor Muzeum odniósł się do wypowiedzi Pana Jana Wojciechowskiego. Powiedział, że zbór jest jednym z nielicznych w Polsce, zostały zlecone w jego obrębie badania archeologiczne, w trakcie których znaleziono płytę epitafijną z danymi o założeniu tego zboru. W sprawie rzeźby chłopca – powołana komisja oceni, kto ma rację w sprawie wpływu sposobu odnowienia na jej stan.

Radna Bogusława Awsiukiewicz wystąpiła z apelem o uporządkowanie terenów przy prywatnych posesjach i ograniczeniem prędkości na ul. Wolsztyńskiej przy Szkole Podst. Nr 2 we Wschowie.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował do radnych w sprawie realizacji planów pracy komisji rady.

Ad.11
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołował:
Jerzy Bojarski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-11-12 11:06:16 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa