Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XX/04

P r o t o k ó ł Nr XX/ 04

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 czerwca 2004 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. Nieobecnych było 2 radnych (Jan Pabierowski i Ryszard Stolarski - nieobecność usprawiedliwiona).
Przewodniczący obrad odczytał wniosek burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie :
 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wschowa dotacji ze środków
finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
 zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa jako punkt 6 ppkt 11 i 12.
Wniosek przyjęto jednogłośnie (19 głosów za).

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Burmistrza o realizacji strategii rozwoju Miasta i Gminy Wschowa.
5. Informacja nt. promocji Gminy Wschowa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży gruntu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Lginiu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła,
3) aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wschowa”,
4) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa,
5) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej we Wschowie i nadania jej statutu,
6) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa,
7) zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
8) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
9) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
10) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
11) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wschowa dotacji ze środków
finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
12) zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
7. Interpelacje radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1
Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.
.

Ad.2 Nie wniesiono uwag do protokołu z poprzednie sesji (XIX) Rady Miejskiej.
Jednogłośnie przyjęto protokół z XIX sesji Rady Miejskiej (19 głosów za).

Ad.3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił
Burmistrz (materiał w załączeniu).
Pytań i uwag do sprawozdania nie wniesiono.

Ad.4
Informację Burmistrza o realizacji strategii rozwoju Miasta i Gminy Wschowa przedstawił Burmistrz (materiał w załączeniu).
Radny Stanisław Kowalczyk zadał pytanie dot. zbiornika podwodnego znajdującego się na naszym terenie. Czy w związku z tym zbiornikiem nie będzie można przeprowadzić żadnych ekologicznych inwestycji. Wstrzymałoby to rozwój Gminy. W latach, kiedy budowaliśmy oczyszczalnię ścieków we Wschowie przepisy zezwalały na taką inwestycję.
Wice przewodniczący Rady F.Baśczyn zadał pytanie dot. Przedsięwzięcia nr 6 – jaka była przyczyna odmowy zadania pod nazwa „sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Niepodległości, Ks.A.Kostki (drogi wojewódzkie) oraz ul. Daszyńskiego i Boh. Westerplatte (drogi powiatowe).
Radna Krystyna Kałużna - zapytała jaki był koszt inwestycji oczyszczalni ścieków w Osowej Sieni, dlaczego nie uzyskała ona efektu ekologicznego.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Stwierdził, że na terenie gminy nie będzie można składać odpadów. Stare wysypiska muszą być likwidowane. Na dzień dzisiejszy został opracowany program rekultywacji, który został złożony w Starostwie Powiatowym we Wschowie.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Infrastruktury p.Witold Kotwica nawiązał swą wypowiedź do rozporządzenia z 03/2003r. w sprawie zakazu sytuowania składowisk nad gł. zbiornikiem podziemnym.
Naczelnik Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości p. Włodzimierz Turek poinformował, że członkowie komisji ustalili, ze system sygnalizacyjny spowodowałby spowolnienie ruch w rejonie skrzyżowania ul. Daszyńskiego czy Niepodleglości oraz brak jest tam reżimów przy budowie prawoskrętów.
Z-ca Burmistrza odniósł się do oczyszczalni ścieków w Osowej Sieni. Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma dokumentacji pozwalającej określić cykl realizacyjny.
Trudno określić koszty. Inwestycja była realizowana przy udziale środków finansowych gminy jak również środków województwa leszczyńskiego.
Parametry wody są tak złe, ze zostały naliczone kary (500 tys. zł). Złożono wniosek w Woj. Inspekt. Ochrony Środowiska o zaniechanie kary.
Godz. 15 00 salę obrad opuszcza radny Stanisław Kowalczyk.
Radna K.Kałużna ponownie postuluje o rozwiązanie problemu przy skrzyżowaniu ulic Niepodleglości, Daszyńskiego, Westerplatte.
Radna Jolanta Pawłowska odniosła się do Przedsięwzięcia nr 10 – „Opracowanie programu rekonstrukcji zabytków w Gminie”.
Stwierdziła, że studenci dokonali inwentaryzacji kamienic mieszczańskich przy Pl.Zamkowym, dawnego kolegium pojezuickiego – co z reszta kamienic.
Wiceprzewodniczący Rady F.Baśczyn poprosił o informację bezpośrednio od osób, które mają do czynienia z nasileniem ruchu codziennie.
Z-ca komendanta Powiatowego p.Kłosowski odniósł się do obecnego stanu na skrzyżowaniu ulic Niepodległości, Daszyńskiego i Westerplatte. Stwierdził, ze zamontowanie sygnalizacji świetlnej spowoduje zwiększenie zagrożenia ruchu, szczególnie pieszych. Z prowadzonych badań wynika, ze na dzień dzisiejszy odstepuje się od sygnalizacji świetlnej. Najwięcej jest tam wypadków z udziałem pieszych.
Godz. 15 15 wraca na salę obrad radny Stanisław Kowalczyk.
Radny St.Kowalczyk zapytał, czy w godzinach szczytu ruchem może kierować policjant.
Z-ca Komendanta p. Kłosowski poinformował, że nie ma najmniejszych przeszkód aby to czynić, kiedy jest taka potrzeba.
Radny St. Kowalczyk odniósł się do oczyszczalni ścieków w Osowej Sieni. Nawiązał do czasów kiedy w Osowej Sieni powstała gręplarnia i na jej potrzeby wybudowano oczyszczalnię. Po upadku gręplarni oczyszczalnię sprzedano mleczarni. Mleczarnia produkowała ścieki, których to ta oczyszczalnia nie była w stanie przerobić.
Radny St.Kowalczyk widzi rozwiązanie poprzez podłączenie Osowej Sieni do oczyszczalni we Wschowie.

Ad. 5
Informację nt. promocji Gminy Wschowa przedstawił Kierownik Biura Promocji Ireneusz Mieżowiec (materiał w załączeniu).
Materiały promocyjne są spójne w zakresie szaty graficznej, nawiązują do barw herbu i flagi miasta Wschowy.
Radny Jan Kiciński podziękował za aktualne foldery Wschowy.
Zwrócił uwagę na nowe logo jak również nawiązał do wydawanego Wschowskiego Informatora Samorzadowego. Stwierdził, że informacja zawarta w Informatorze mówi tylko o pracy Burmistrza czy Z-cy Burmistrza natomiast „Rada nie pracuje”.
Radna Jolanta Pawłowska zadała pytanie – co promocja ma do zaoferowania turystom, gdzie można zaopatrzyć się w prezentowane materiały promocyjne.
Radna Krystyna Kałużna stwierdziła, ze działalność Biura Promocji jest zauważalna, ale też ma kilka uwag:
podpisuje się pod uwagą Wschowskiego Informatora Samorządowego – należy zachować proporcje miedzy tym co było a planami co będzie, informacje o obowiązkach mieszkańców gminy, strona internetowa jest uboga, jakie były efekty spotkań z przedsiębiorcami, czy uczestniczyliśmy w targach Inwest-City, jak przebiega współpraca z organizacjami pozarządowymi. Radna K.Kałużna proponuje opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców na temat zgodności celów strategicznych z oczekiwaniami mieszkańców.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, ze oferta Biura Promocji powinna zawierać dane o majątku i sytuacji upadających firm. Jak przedstawia się współpraca zagraniczna? W jakim nakładzie wydano materiał promocyjny?
Przewodniczący obrad zadał pytanie w jakim nakładzie zostały materiały promocyjne wydrukowane i czy potencjalny turysta będzie mógł je kupić?
Odpowiedzi udzielił Kierownik Biura Promocji I.Mieżowiec.
Poinformował, ze jest 10 tys. nakład, część zostanie przekazana do Muzeum Ziemi Wschowskiej, trwają rozmowy ze Stowarzyszeniem Kupców Wschowskich na kolportaż tych materiałów. Czuje się małe zainteresowanie problematyką inwestycyjną słaby odzew na wysłane ankiety), trwają ciągłe prace nad redakcją WIS, logo jest propozycją otwartą, strona internetowa już funkcjonuje.
Radny St.Kowalczyk – czy autorami tych materiałów promocyjnych są pracownicy Biura promocji?
Kierownik Biura Promocji podkreślił, że w całości tak przy pomocy studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 16 00 do godz. 16 15 .

Ad. 6 Obecnych 18 radnych. (nieobecna–usprawiedliwiona radna Elżbieta Marciniak)
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 210. Dyskusji nie było.
Jednogłośnie (18 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XX/222/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 211.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego RM we Wschowie – sprzedaż gruntu za „1 zł”(materiał w załączeniu).
Głosami za- 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 przyjęto w/w wniosek.
Dyskusja:
Radna j.Pawłowska – czy na byłym cmentarzu niemieckim można założyć cmentarz katolicki.


wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży gruntu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Lginiu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła,
aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wschowa”,
13) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa,
14) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej we Wschowie i nadania jej statutu,
15) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa,
16) zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
17) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
18) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
19) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
20) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wschowa dotacji ze środków
finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
21) zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.Data publikacji: 2004-09-21 08:43:16 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa