Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXI/04

P r o t o k ó ł Nr XXI/ 04

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 14 września 2004 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.10 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. Nieobecna była 1 osoba (radny Tadeusz Stępniak – nieobecność usprawiedliwiona).

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad. Nie wniesiono zmian do porządku obrad. Jednogłośnie ( za – 20 głosów) przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2004r.
5. Półroczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie za okres 1.01.- 30.06.2004r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2004 – 2013,
2) uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006,
3) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
4) programu współpracy na 2004 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
5) trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne
związane z realizacją zadań Gminy Wschowa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli
wykonania zadań zleconych,
6) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej na rzecz instytucji kultury – Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie,
7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
8) zmiany Uchwały NR XX/225/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa,
9) przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji miasta Wschowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.
Ad.2 Jednogłośnie przyjęto protokół z XX sesji Rady Miejskiej (20 głosów za).
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił
Burmistrz (materiał w załączeniu).

Radny Kowalczyk spytał o kwestię dotyczącą ogłoszonych przetargów na budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 oraz rekultywację składowiska odpadów komunalnych
w Tylewicach, a mianowicie dlaczego w warunkach przetargu w przypadku hali sportowej dopuszcza się wykorzystanie podwykonawców, a w przypadku rekultywacji wysypiska nie.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Grabka, wyjaśniając, iż obie te inwestycje różnią się przede wszystkim czasem trwania. W przypadku budowy hali gimnastycznej jest to cykl dwuletni,
a dopuszczenie w trakcie trwania inwestycji podwykonawców , zwiększa jej elastyczność
i efektywność . Ponadto przepisy prawa zezwalają na takie rozwiązania w przypadkach inwestycji o szczególnych charakterze.
Następnie radny Kolwalczyk odniósł się do informacji o zakończonej kontroli NIK
i poprosił Burmistrza o odczytanie zaleceń pokontrolnych .
Burmistrz Grabka odczytał zalecenia kontrolera NIK, które dotyczyły następujących zagadnień:
• opracowania regulaminu usług komunalnych świadczonych przez Spółkę Komunalną Wschowa.
• złożenia korekty deklaracji podatku od nieruchomości na 2003 i 2004 rok,
• wskazania potrzeby ubezpieczenia użyczonego spółce majątku gminy,
• podjęcia działań zmierzających do uaktualnienia opłat i stawek za usługi komunalne świadczone przez spółkę, a zwłaszcza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Kolejne zapytanie radnego Kowalczyka dotyczyło konkluzji ze spotkania lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli Policji i LUW na temat budowy ronda we Wschowie oraz wartości kosztorysu inwestorskiego sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2.
Burmistrz Grabka stwierdził, że konieczność budowy ronda jest jak najbardziej zasadna. Wstępnie w Starostwie Powiatowym została opracowana koncepcja inwestycji i rozpoczęto procedurę inwestorską. Głównym inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Starostwo Powiatowe sfinansuje przygotowania dokumentacji technicznej i przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. Natomiast Gmina przekaże nieodpłatnie grunt pod inwestycję.
Natomiast wartość kosztorysu inwestorskiego budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 opiewa na 3mln.900 tys. zł.

Ad.4 Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kiciński , który w imieniu komisji przedstawił analizę informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za
I półrocze 2004r. (materiał w załączeniu).
Szczególną uwagę zwrócił na wykonanie na poziomie 79% wydatków (w odniesieniu do 100% planowanych na 2004r.) z funduszy na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na niskie z kolei wykonanie planu wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych. Swoja wypowiedź zakończył przekazaniem w imieniu Komisji Rewizyjnej wniosku o przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2004r. Przed rozpoczęciem głosowania odbyła się dyskusja.
Radny Kowalczyk wyraził wątpliwość, czy przy realizacji dochodów na poziomie 49% w odniesieniu do planowanych starczy środków w tegorocznym budżecie na wykonanie zadań II półrocza zwłaszcza , ze realizacja planowanych inwestycji jest na poziomie 0 . Ponadto wyraził życzenie, aby członków rady zapoznać ze szczegółowym wydatkowaniem środków otrzymanych w ramach kolejnych transz obligacji (1 mln.zł.)
Burmistrz Grabka wyjaśnił, iż zjawisko nierównomiernych w czasie nakładów na inwestycje jest naturalne i ta swoista nieterminowość ( nakłady na inwestycje są większe w II półroczu) była brana pod uwagę przy konstruowaniu budżetu.
Natomiast Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki pochodzące z emisji obligacji były przeznaczone na finansowanie szeregu celów bieżących ( w tym również inwestycji), mających szczególne znaczenie dla zachowania bieżącej płynności finansowej Urzędu. Część z nich miała być finansowana z dotacji przyszłych, tak że po ich otrzymaniu zbilansują się w pełni strony Winien i Ma. Takie przesunięcie środków jest zgodne z prawem. Natomiast szczegółowe rozliczenie wydatkowanych środków będzie możliwe do przedstawienia po zamknięciu roku obrachunkowego.
Wobec takiego stanowiska radny Kowalczyk wyraził wątpliwość, czy wskazane środki były wykazywane w dokumentach przekazywanych do RIO, zwłaszcza, że zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą rady miały one zupełnie inne przeznaczenie.
Burmistrz Grabka wyjaśnił, iż całość dochodów i wydatków niezależnie od źródła pochodzenia i sposobu wydatkowania muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentach sprawozdawczych przesyłanych dla RIO, konsekwentnie środki z emisji obligacji również były tam zamieszczone, a RIO wydało pozytywną opinię dla informacji o wykonaniu budżetu.
Natomiast po zamknięciu roku obrachunkowego w sprawozdaniu z wykonania rocznego budżetu wskazane będą wszystkie cele wydatkowania.
Radny Kowalczyk podtrzymał wniosek o ujawnienie celów sfinansowanych ze środków pochodzących z emisji z obligacji. Radna Kałużna , wobec tego iż wątpliwości co do sposobu wydatkowania wzmiankowanych środków zostały w jej mniemaniu wystarczająco wyjaśnione, zasugerowała zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję. Radni w stosunku 16 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się ( nie było głosów przeciw), przyjęli informację o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2004r.

Od godziny 15,30 do 15,45 odbyła się przerwa w obradach.

Ad.5 Radny Jan Kiciński odczytał półroczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (materiał w załączeniu). Radni nie zgłosili żadnych uwag. W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.6
1). Przewodniczący Rady rozpoczął część poświęconą uchwaleniu projektów uchwał od druku nr 222 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2004 – 2013. Przedstawicielka firmy consultingowej „ Jefremienko & Wolska ” Pani Halina Wolska dokonała wprowadzenia do projektu uchwały prezentując szczegółowo założenia dotyczące zamieszczonych w druku misji i wizji oraz analiz. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Radna Kałużna wyraziła wątpliwość, czy strategia nie będzie dodatkowym „papierowym” dokumentem, który musiał być uchwalony i na tym się poprzestanie. Pozostali radni nie podjęli dyskusji. Wobec tego, Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (20 głosów za) podjęto uchwałę nr XXI/234/04 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2004 – 2013.

2). Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, druk nr 223 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006. Projekt został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Marka Kraśnego. W trakcie omówienia położył on główny nacisk na podział zadań na grupy związane z: inwestycjami infrastrukturalnymi, ochroną środowiska, rewitalizacją, budową mieszkań socjalnych oraz inwestycjami stricte drogowymi. Podkreślił, iż funkcjonowanie WPI jest nierozerwalnie związane z przyjęciem wcześniejszej uchwały w sprawie Strategii. Dodał również w kwestii wyjaśnienia, iż kwoty zamieszczone w załączniku do projektu uchwały są dla roku 2004 podane w formie brutto, natomiast dla lat kolejnych jako kwoty szacunkowe. Spowodowane jest to niemożnością dokładnego ustalenia części składowych kosztów ( np. stawek podatków) dla lat przyszłych. Radni nie zgłosili żadnych pytań. W wyniku głosowania podjęto jednogłośnie ( 20 głosów za) uchwałę nr XXI/235/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006 .

3). W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, druk nr 224,
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.
Radny Kowalczyk spytał, czy wykazana w załącznikach darowizna pochodziła od firmy DATOR. Pan Kraśny to potwierdził. Radni nie podjęli dyskusji. W konsekwencji głosowania podjęto jednogłośnie ( 20 głosów za) uchwałę nr XXI/236/04 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.

4). W związku z projektem uchwały, druk nr 225, w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
z uwagi na jego obszerność oraz fakt, iż radni wszyscy otrzymali wcześniej projekt tej uchwały – radny Kiciński poprosił Przewodniczącego o nie czytanie całego projektu . Przewodniczący przychylił się do jego prośby. Projekt uchwały omówił szczegółowo Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Andrzej Nowicki.
Radna Kałużna wyraziła wątpliwość, czy powinniśmy rozróżniać organizacje pozarządowe na te, które mają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i te, które nie mają wpisu i na tej podstawie traktować je odmiennie. Poddała również sugestię, by w przypadku szeregu organizacji nie posiadających środków własnych, ewentualną dotację móc traktować jako wkład własny organizacji przy składaniu wniosków o korzystaniu z pomocy finansowej z innych źródeł.
(Radny Drzewiecki opuścił salę).
Naczelnik Nowicki odparł, iż sugestie Pani Kałużnej są trafne i warto nad nimi popracować przy okazji projektu uchwały o programie współpracy na rok 2005r.
Wobec nie zgłoszenia innych pytań i sugestii Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego podjęto jednogłośnie ( 19 głosów za , brak radnego Drzewieckiego) uchwałę nr XXI/237/04 w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
(Radny Drzewiecki powrócił na salę po głosowaniu).

5). Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, druk nr 226, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Wschowa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych. Omówienia dokonał Naczelnik Nowicki. Radni nie zgłosili żadnych pytań.
W wyniku głosowania radni podjęli jednogłośnie ( 20 głosów za) uchwałę nr XXI/238/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Wschowa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych .

6). Następnie radni zostali zapoznani z projektem uchwały, druk nr 227, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej na rzecz instytucji kultury – Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.
W dyskusji radny St. Kowalczyk, jak zaznaczył, jest za przyjęciem uchwały, jednakże chce zwrócić uwagę zarówno przedstawicieli Urzędu , jak i innych radnych na fakt , iż na terenie gminy znajduje się wiele zabytkowych cmentarzy (m.in. cmentarz poewangelicki w Osowej Sieni , cmentarz żydowski) które są w opłakanym stanie. Należałoby również zająć się nimi.
Inni radni nie podjęli dyskusji. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie
(20 głosów za) została podjęta uchwała nr XXI/239/04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej na rzecz instytucji kultury – Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.

7). Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, druk nr 228, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Radni nie zgłosili żadnych pytań, podejmując jednogłośnie (20 głosów za) uchwałę nr XXI/240/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

8). W kolejności Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 22, w sprawie zmiany Uchwały NR XX/225/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa. Przewodniczący obrad wyraził sugestię, że mając w perspektywie uzasadnioną konieczność jak najszybszego rozpoczęcia prac nad studium zagospodarowania przestrzennego – proponuje przyjąć uchwałę. Radni nie zgłosili dodatkowych sugestii i pytań. W wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie ( 20 głosów za) uchwała nr XXI/241/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/225/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa.

9). Następnie radnym został przedstawiony projekt uchwały, druk nr 230, w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji miasta Wschowy. Projekt omówił Z-ca Burmistrza podkreślając, że uchwała jest jednym z elementów procesu ubiegania się o środki unijne na rewitalizację zabytkowej substancji miasta. Żadnych pytań nie zgłoszono. Radni jednogłośnie (20 głosów za) podjęli uchwałę nr XXI/242/04 w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji miasta Wschowy.

Ad.7 Zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem obrad Przewodniczący poprosił radnych o przedstawienie zapytań. Pierwszym ze zgłaszających interpelacje był radny Kiciński. Zaprezentował on cała listę zagadnień (materiał w załączeniu), dotyczących:
- powołania Gminnego Centrum Integracji Społecznej,
- wywiązania się WUKOM ze zobowiązania stworzenia nowych miejsc pracy, w zamian za
umorzenie podatku,
- wyjaśnienia pogłosek dotyczących podziału infrastruktury należącej do OSiR (basen, hala
sportowa, stadion) pomiędzy inne jednostki podległe Gminie,
- całkowitego kosztu praktyk studentów Politechniki Wrocławskiej w 2004r.

Ad.8 Jako, że radny Kiciński przedłożył interpelację na piśmie, Burmistrz Grabka zobowiązał się do niezwłocznego udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na piśmie w obowiązującym terminie.

Ad.9
1) Na wstępie Przewodniczący Rady odczytał Pismo Fundacji Zachowaj Trzeźwy Umysł.
(materiał w załączeniu).
2) Przewodniczący Rady odczytał informację o sytuacji SPZOZ we Wschowie oraz apel Dyrektora Lubuskiego Oddziału NFZ o wsparcie Rad Społecznych działających przy SPZOZ w walce o dofinansowanie usług miejscowych placówek ZOZ z rezerwy centralnej ( ok.320mln. w skali kraju do podziału ).
3) Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Zarządu Rady NSZZ Solidarność w sprawie podjęcia uchwały o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Spytał radnych, czy podejmować prace nad przygotowaniem projektu uchwały.
Radna Awsiukiewicz zasugerowała, aby wzorem innych miast poddać ten problem dyskusji ogólnospołecznej, aczkolwiek sama zdeklarowała się jako zwolenniczka zakazu handlu w święta ( Boże Narodzenie, Wielkanoc, ograniczenie godzin pracy w Wigilię)
Radny Kiciński zaproponował, by te kwestie omówić na komisjach.
4) Radny Kiciński chce wyjaśnienia przyczyn uciążliwego i nieprzyjemnego zapachu ze
studzienek kanalizacyjnych.
5) Radna Kałużna zaproponowała, by wzorem innych gmin ( np. Krosno Odrz.) przeprowadzić badania ankietowe wśród mieszkańców miasta i gminy na temat ich oczekiwań i potrzeb. Treść ankiety mogłaby zostać opublikowana w Internecie oraz dodana do wydań lokalnej prasy. Opracowane wyniki ankiety służyłyby gminie.
6) Radna Pawłowska informowała, że chodnik na odcinku na ul. Polnej ( od ul. Strażackiej do Lapidarium) wymaga jak najszybszej naprawy , zwłaszcza że zbudowany jest z płyt granitowych i ich nierówności stwarzają realne niebezpieczeństwo dla pieszych.
7) Radny Jacek Kowalczyk zapytał o oświetlenie w parku ( od strony PKO), jedyna większa lampa nie świeci od paru miesięcy, ponadto przydałaby się jeszcze jedna od strony ul. Herbergera. Dodatkowo spytał, co stało się z ławkami z oparciami, które swojego czasu stały przed Ratuszem.
8) Radny St.Kowalczyk wysunął szereg pytań dotyczących:
- kredytu inwestycyjnego 3,8mln., który bank wygrał przetarg , jakie są warunki kredytu,
czy zostały uruchomione środki , jeśli tak to w jakiej wysokości,
- kredytu obrotowego 700tys., w jaki sposób jest wykorzystywany,
- kredytu inwestycyjnego 300tys. w BOŚ, w informacji zaznaczony jest, jako spłacony,
a podobno został złożony wniosek o umorzenie,
- stanu zatrudnienia w Urzędzie (ilość etatów),
- wysokości podwyżek pensji pracowników Urzędu i jednostek podległych,
- kontroli przeprowadzanych w Urzędzie (poza ostatnią dotyczącą Spółki Komunalnej)
- informacji zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu, które są nieaktualne.
9) Radna Misiewicz spytała, kiedy zostaną zrealizowane wnioski z sesji wyjazdowej Komisji Rolnictwa w zakresie bezpieczeństwa w obrębie szkół oraz kiedy zostanie naprawiona wyrwa przy Cmentarzu Komunalnym.
10) Radny Jarzyna zapytał, kiedy zostanie naprawione oświetlenie na ul. Berwińskiego.

Burmistrz K.Grabka odpowiedział na pytania radnych:
- radnemu J. Kicińskiemu: w sprawie zapachów ze studzienek kanalizacyjnych należy zwrócić się do Prezesa Spółki Komunalnej.
-radnej K.Kałużnej: w sprawie ankiety , wniosek ciekawy , należy zastanowić się jak zaadaptować je dla naszych potrzeb . Ogólnie rzecz biorąc nie ma przeszkód w przeprowadzeniu takiej akcji i zamieszczeniu ankiet m.in. w internecie.
- radnej J.Pawłowskiej: w sprawie chodnika na ul. Polnej- zarządcą zarówno drogi , jak i chodnika jest Starostwo Powiatowe , wniosek wraz z pismem przewodnim z Urzędu zostanie przekazany do zarządcy.
- radnemu J. Kowalczykowi: w sprawie oświetlenia, jest ono sukcesywnie niszczone. Aby zminimalizować możliwość zniszczenia , należałoby zamontować lampy specjalnej konstrukcji . W tej chwili możemy jedynie doraźnie je remontować. Natomiast nie istnieje możliwość podłączenia lampy do linii na ul. Boh. Westerplatte ( opinia energetyki). Co do kwestii ławek to była ona wyjaśniana.
- radnemu St.Kowalczykowi:
• przetarg na udzielenie kredytu 3,8mln. złotych wygrał Bank Spółdzielczy we Wschowie,
po podpisaniu umowy została uruchomiona 1 transza w wys. 1 mln.zł, kolejne transze w
miarę potrzeb , nie musimy wykorzystać całej kwoty kredytu warunki udzielenia oraz
spłaty reguluje umowa kredytowa, którą można udostępnić do wglądu .
• kredyt 700 tys. jest kredytem obrotowym w rachunku bieżącym i jest wykorzystywany
w miarę potrzeb,
• kredyt w BOŚ miał być spłacony do końca 2003r. Złożyliśmy wniosek o prolongatę spłaty w dwóch ratach po 150 tys. na koniec kwietnia i maja ( zaakceptowany przez bank). W terminie późniejszym złożyliśmy wniosek o umorzenie spłaty tych rat. Do chwili wymagalności nie został on rozpatrzony . W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymamy zwrot wpłaconych rat.
• ilość etatów jest do sprawdzenia w Urzędzie. Systemowych podwyżek dla etatowych pracowników Urzędu nie było. Miały miejsce niewielkie regulacje w indywidualnych przypadkach. W jednostkach podległych wystąpiły podwyżki ustawowe, związane np.
z Kartą Nauczyciela.
• Poza kontrolą NIK w Spółce Komunalnej w bieżącym roku, kontrolą RIO w 2002r. oraz kontrolami wewnętrznymi na terenie Urzędu i jednostek podległych innych kontroli zewnętrznych nie przeprowadzano.
• kontrola informacji dostępnych na stronach internetowych odbywa się na bieżąco . Nie można usunąć informacji o Cukrowni Wschowa , ponieważ Cukrownia nadal działa, podobnie w odniesieniu do Mleczarni ( przerób mleka prawdopodobnie będzie prowadzić inny podmiot).
- radnej B. Misiewicz: w sprawie wniosków dotyczących przejść przy szkołach sprawa jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich , są podjęte działania w celu realizacji wniosków. Natomiast wyrwa w jezdni przy cmentarzu komunalnym zostanie załatana.
- radnemu B. Jarzynie: sprawy oświetlenia, remonty i modernizacje sieci energetycznej może wykonywać jedynie Energetyka na wniosek Gminy. Takowe wnioski są sukcesywnie składane, natomiast Energetyka nie wywiązuje się sumiennie ze swoich obowiązków.

Głos zabrał Prezes Spółki Komunalnej, Pan Kakalec, który stwierdził, że nie otrzymał żadnych informacji o nieprzyjemnych zapachach. Prosi o wskazanie konkretnych miejsc występowania uciążliwych zapachów, czego rezultatem będzie sprawdzenie studzienek i ich podłączeń.

Radny St.Kowalczyk poprosił o przedstawienie na piśmie informacji dotyczących :
- etatów w Urzędzie,
- ilości zatrudnionych osób,
- umów zlecenia,
- kopii pisma o odroczenie i umorzenie kredytu BOŚ,
- podstawowych parametrów kredytu (3,8mln.)
- wskazania celów, na które została wydana pierwsza transza kredytu.
Wobec takiej różnorodności tematyki zapytań Burmistrz Grabka poprosił radnego Kowalczyka o sformułowanie pytań w formie pisemnej.

Ad.10 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała :
Maria Wilczak
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie Fabian GrzybData publikacji: 2004-10-25 09:23:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa