Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXIII/04

P r o t o k ó ł Nr XXIII/ 04

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 13 grudnia 2004 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecne były 3 osoby (radny Andrzej Naskręt – nieobecność usprawiedliwiona, Jan Pabierowski, Władysław Brzechwa).

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad wraz z wnioskiem Burmistrza o zmianę porządku w zakresie wycofania projektu uchwały na druku nr 246 ( wniosek w załączeniu).
Jednogłośnie ( za – 18 głosów) przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.
5. Informacja o stanie oświaty.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej,
2) wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych,
3) ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
5) program współpracy na 2005r. Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
6) przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego,
7) - określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości,
- określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek leśny i podatek rolny,
8) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
9) stawek i terminów płatności opłaty miejscowej,
10) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
11) lokalizacji targowisk na terenie gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska,
12) stawek oraz terminów płatności podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wschowa
13) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
14) zmiany Uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa.
15) zmiany Uchwały Nr XXI/235/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006.

7. Interpelacje radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.
O godzinie 14 15 przybył na obrady radny W. Brzechwa , obecnych 19 radnych.

Ad.2 Jednogłośnie przyjęto protokół z XXII sesji Rady Miejskiej (19 głosów za).

Ad.3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił
Burmistrz (materiał w załączeniu). Dyskusji nie było.

Ad.4. Przewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie Fabian Grzyb przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wschowie oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy zobligowanych do ich złożenia przepisami prawa (informacja w załączeniu). Dyskusji nie było.

Ad.5 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Andrzej Nowicki przedstawił „ Informację o stanie oświaty”
(materiał w załączeniu). Przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi na brak „synchronizacji” Rady i Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych nie odbyła się debata na temat oświaty, w związku z czym prosi radnych o pytania.
Radny St. Kowalczyk – zgodnie z zaprezentowanymi danymi zatrudnienie w oświacie jest na poziomie 350 osób, z czego 250 to nauczyciele, a pozostałe 100 pracownicy obsługi. Mając w perspektywie otrzymanie o 1 mln zł subwencji mniej niż w roku ubiegłym, może należy zweryfikować koszty dotyczące obsługi. Ponadto pytał,czy jest przyjęty w skali kraju normatyw, ile dzieci powinno przypadać na jednego nauczyciela.
Naczelnik A. Nowicki – Rada Miejska nie ma wpływu na zatrudnienie pracowników obsługi. Natomiast normatyw określający ilość uczniów, jaka powinna przypadać na jednego nauczyciela – nie istnieje. Jedynie wartość subwencji jest przeliczana na jednego ucznia. Wg. stanu na 01 września b.r. jest to kwota ok.3 tys. złotych.
Radny St. Kowalczyk – środki własne Gminy w przyszłości mogą nie wystarczyć na dofinansowywanie oświaty, wobec czego będzie należało podjąć niepopularne decyzje o zamknięciu szkół, ponieważ ilość dzieci spada, a nauczycieli nie.
Naczelnik A. Nowicki – w chwili obecnej nie podejmujemy decyzji o likwidacji. Sytuacja oświaty, a zwłaszcza szkół wiejskich w naszej Gminie nie jest zła. Przykładem może być fakt, że SP w Łysinach ma w woj. lubuskim najwyższe notowania jako szkoła wiejska, wyniki nauczania globalnie w skali całej gminy w porównaniu do reszty szkół w województwie są znacznie powyżej średniej krajowej.
Radny St. Kowalczyk – proszę wskazać, skąd w przyszłorocznym budżecie zostały przesunięte środki na rzecz dofinansowania oświaty oraz podać skalę tego dofinansowania.
Naczelnik A. Nowicki – 68% ogólnych wydatków oświatowych pokrywane jest z dotacji, Gmina dokłada 32%. Biorąc pod uwagę badania ogólnopolskie, wg. NIK, udział jednostek samorządów terytorialnych w finansowaniu oświaty średnio wynosi 40-45%, nasza gmina jest więc pośrodku stawki.
Radna Kr. Kałużna – istnieje dość duży odsetek gmin, w których subwencja wystarcza na 100% wydatków oświatowych, a ewentualne nadwyżki przeznacza się na inwestycje. Czy nie powinniśmy pomyśleć zawczasu o podjęciu decyzji strategicznych , z jednej strony dotyczących funkcjonowania małych szkół , a z drugiej poszukiwania nowych źródeł dochodów dla budżetu, by szkół nie likwidować. Poprosiła również o wyjaśnienie zmian w ilości etatów pracowników obsługi w przypadku SP nr 1 i 2 ( Załącznik nr 5 w Informacji o stanie oświaty).
Naczelnik A. Nowicki – zmiany są efektem reorganizacji etatów w szkołach bazowych.
Radny T. Stępniak – w świetle danych, jedyną szkołą, która powinna pozostać jest SP w Konradowie. Ponadto, czy jest sens utrzymywać SP w Osowej Sieni, skoro jest taka droga. Czy nie bardziej sensownym byłoby przeniesienie dzieci ze szkół wiejskich do miejskich, co wpłynęłoby na zmianę relacji wysokości otrzymywanej subwencji do kosztów utrzymania szkoły?
Naczelnik A. Nowicki – Na terenie miasta jedynie Gimnazjum nr 2 pokrywa w 100% swoje wydatki z subwencji. W przypadku wszystkich pozostałych szkół zarówno wiejskich, jak i miejskich problem jest ten sam. Utrzymanie szkoły w Osowej Sieni, pomimo wysokich kosztów, jest celowe choćby z uwagi na utrzymanie gminnego obiektu pałacowego, w którym mieści się szkoła.
Radny B. Jarzyna odniósł się do wypowiedzi radnej Kr. Kałużnej, wyjaśniając, że 100% pokrycie wydatków oświatowych przez subwencje ma miejsce wyłącznie w przypadku gmin wiejskich, a nie gmin miejskich.
Radny A. Dworkiewicz – w sprawie wynagrodzenia nauczycieli - ile środków jest potrzebnych na „18 godzinne pensum” nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i jak przedstawia się relacja pensum z wymiarem 40 godzinnego tygodnia pracy wynikającym z kodeksu pracy?.
Naczelnik A. Nowicki – 18 godzinne pensum wynika z Karty Nauczyciela, natomiast wymiar 40 godzinny z kodeksu pracy. W przypadku nauczycieli nie ma zastosowania przepis kodeksowy, a jedynie przepisy Karty Nauczyciela. Gmina płaci tyle, ile wynika z KN. Nie płacimy za zajęcia dodatkowe.
Radny St. Kowalczyk – jakiś czas temu nastąpiła likwidacja SP w Przyczynie Górnej, powstała niepubliczna szkoła podstawowa. Sprawdziła się. Czy sposobem na rozwiązanie problemów nie byłoby tworzenie szkół niepublicznych, do których też przecież dopłacamy.
Naczelnik A. Nowicki dodał, że szkole niepublicznej w Przyczynie Górnej wypłacamy obowiązkową subwencję.
Burmistrz K. Grabka – tworzenie szkół niepublicznych, z punktu widzenia budżetu gminy byłoby bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. Jednakże gmina nie może tworzyć oświatowych placówek niepublicznych. Potrzebna jest inicjatywa społeczna. Przeszkodą w rozpropagowaniu tego typu placówek jest fakt, iż nauczycieli zatrudnionych w oświatowych placówkach niepublicznych nie obejmuje Karta Nauczyciela. Stąd biorą się problemy z wynagrodzeniami i awansami nauczycieli. M.in. Gmina musi kredytować wynagrodzenie pracowników mianowanych , którzy nabywają określone uprawnienia w trakcie roku, a subwencja wyrównuje to w roku następnym. Istnieje bardzo silna presja samorządów na ministerstwo Oświaty, w celu zmiany Karty Nauczyciela w tym zakresie.
Ponadto należy spojrzeć na szkoły wiejskie z innego punktu widzenia, jako swojego rodzaju inwestycje w przyszłość. W większości przypadków jest to jedyna instytucja w sołectwie. Dodatkowo likwidacja placówki niesie za sobą kolejny problem, co zrobić z majątkiem pozostałym po placówce. Jeżeli go sprzedamy, to w przyszłości będzie bardzo trudno odtworzyć bazę oświatową.
Ponadto wprowadziliśmy szereg działań w celu uzyskania oszczędności, np.: zatrudnienie nauczycieli stażystów i kontraktowych, likwidację nadgodzin nauczycieli, likwidacje stanowisk wicedyrektorów, wprowadzono zajęcia łączone ( zwłaszcza w szkołach wiejskich).
Po analizie przeprowadzonej przez Wydział SPO nie podejmuję zamiaru likwidacji placówek oświatowych.
Radny Fr. Baśczyn – Pozytywnym aspektem wprowadzonych działań oszczędnościowych jest zatrudnienie 40 nowych ( młodych) nauczycieli.
Przewodniczący Rady F. Grzyb – Pan Burmistrz nie zamierza likwidować szkół, czy tyczy się to również przedszkoli?
Burmistrz K. Grabka – biorąc pod uwagę ilość dzieci w wieku przedszkolnym w zupełności wystarczą 3 placówki ( Przedszkole nr 1, 5 i Niepubliczne Przedszkole Sióstr Elżbietanek), stąd dalsze istnienie Przedszkola nr 3 jest dyskusyjne. Ponadto Starostwo Powiatowe, które jest właścicielem pomieszczeń, w których mieści się Przedszkole nr 3, chce zwrotu części pomieszczeń, z zamiarem przeznaczenia ich dla Powiatowego Centrum Rozwoju Rodziny. Możemy wziąć pod uwagę trzy ewentualne wyjścia:
- oddać pomieszczenia, o które wystąpiło Starostwo i ograniczyć odpowiednio działalność przedszkola,
- zlikwidować przedszkole ( dzieci zostaną przesunięte do pozostałych oddziałów),
- zlokalizować Przedszkole nr 3 w innym miejscu.
Musimy się zastanowić i podjąć jakąś decyzję, która przedstawię Radzie w przyszłym roku.
Radny T. Stępniak – oświadczył, że osiągnięcia kulturalne wsi Siedlnica są m.in. skutkiem funkcjonowania szkoły, dlatego też będzie obstawał przy zachowaniu działalności SP Siedlnica.

Przewodniczący F. Grzyb zarządził przerwę w godzinach 1620 do 1640 .

Ad.6. O godzinie 1640 Przewodniczący rozpoczął dalsze obrady. Obecnych na Sali było 16 radnych.
1. Przewodniczący Rady F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 243 w sprawie uchwalenia Statutu
Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Radny J. Kiciński spytał , że konsekwencją przyjmowanych zmian będzie zwiększenie zatrudnienia. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie.
W wyniku głosowania, jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się podjęto uchwałę nr XXIII/256/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.
2. W kolejności Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 244 w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych.
Na salę powrócił radny W.Drzewiecki - obecnych 17 radnych.
Radni nie zgłosili żadnych uwag. W wyniku głosowania, jednogłośnie 17 głosami za, podjęto uchwałę nr XXIII/257/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych.
Na salę powrócili radni St.Kowalczyk i w.Brzechwa - obecnych 19 radnych.
3. Następnie Przewodniczący F. Grzyb zapoznał radnych z projektem uchwały druk nr 245 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dyskusji nie było.
Jednogłośnie, 19 głosami za, podjęto uchwałę nr XXIII/258/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
4. Projekt uchwały druk nr 247 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne, został przeczytany przez Przewodniczącego Rady. Radni nie zadawali pytań.
W wyniku głosowania, jednogłośnie 19 głosami za, podjęto uchwałę nr XXIII259/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
5. Przewodniczący Rady Odczytał projekt uchwały druk nr 248 w sprawie programu współpracy na 2005r. Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Jednogłośnie, 19 głosami za, podjęto uchwałę nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie programu współpracy na 2005r. Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
6. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 249 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania, jednogłośnie 19 głosami za, podjęto uchwałę nr XXIII/261/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie przyjęcia zadani z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego.
7. W dalszej kolejności Przewodniczący F. Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 250 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Radny St. Kowalczyk – nawiązał do dyskusji prowadzonej na Komisjach Rady, dotyczącej Pracowniczych Ogródków Działkowych Wzgórza Lgińskie, zapytując czy można zastosować obniżkę stawek podatku jeśli chodzi o tę kategorię budynków, jakie znajdują się na Wzgórzach Lgińskich.
Przewodniczący Rady – na podstawie opinii Radcy Prawnego wyjaśnił, że nie można ustalić stawki tylko dla Wzgórz Lgińskich, należy odnieść się do wszystkich budynków kategorii „ pozostałe”, zlokalizowanych na terenie Gminy ( materiał – w załączeniu).
Radny St. Kowalczyk – pytania do Radcy Prawnego:
- czy radni mogą podjąć zwolnienie z tego tytułu, jeżeli chodzi o Wzgórza Lgińskie,
- czy jako organ możemy wydawać decyzję o naliczaniu podatku w odniesieniu do budynków, chociaż wiemy, że są one niezgodne z prawem budowlanym.
Radca Prawny - przedmiotowo Rada może różnicować stawki, podmiotowe zwolnienia nie wchodzą w grę. Natomiast należałoby podjąć kroki w związku z tak dużą ilością budynków- samowoli budowlanych.
Przewodniczący F. Grzyb odczytał wniosek Klubu SLD ( w załączeniu) w sprawie podatku od nieruchomości, w zakresie obniżenia stawki podatku od „ nieruchomości pozostałych” określonych w par.1 pkt.2 lit. e projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości – do kwoty 4,50.
Glosowało 19 radnych.Głosowanie nad wnioskiem zakończyło się następująco: za 4, przeciw 6, wstrzymało się 9. Wniosek nie został przyjęty.
Z kolei odbyło się głosowanie nad projektem uchwały druk nr 250. Stosunkiem głosów: za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 6 – podjęto uchwałę nr XXIII/262/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
7/1. W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 250/1 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania, jednogłośnie, 19 głosów za, podjęto uchwałę nr XXIII/263/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie określenia wzorów formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.
8. Następnie Przewodniczący F. Grzyb przeczytał projekt uchwały druk nr 251 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania: 14 głosów za, 0 przeciw, przy 5 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę nr XXIII/264/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
9. Kolejno został przedstawiony przez Przewodniczącego projekt uchwały druk nr 252 w sprawie stawek i terminów płatności opłaty miejscowej. Radni nie zadali żadnych pytań. W wyniku głosowania, jednogłośnie 19 głosami za, podjęto uchwałę nr XXIII/265/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.
10. Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały druk nr 253 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Radny St. Kowalczyk - nowością w projekcie jest konieczność pobierania opłat targowych przez sołtysów na terenach wiejskich. Czy kwoty pobrane w ramach tej opłaty przez sołtysów zasilą budżet sołectwa?
Burmistrz K. Grabka – odrębna uchwała określa, jakie środki są przeznaczone dla Rad Sołeckich. Zgodnie z nią , opłaty targowe nie są przewidziane do przekazania bezpośrednio na rachunek sołectw.
Radny A. Dworkiewicz – W latach 2003-2004 na miejskim targowisku były pobierane dwa rodzaje opłat, opłata targowa oraz opłaty inne np. za rezerwację miejsc. Jak będzie w roku 2005?
Burmistrz K. Grabka – sytuacja mająca miejsce w latach poprzednich wynikała z nierzetelnego wykonywania obowiązków przez poprzedniego dzierżawcę. Wykryto szereg nieprawidłowości w czasie kontroli. Uprzedni dzierżawca sam złożył wypowiedzenie. Sadzimy, że przekazanie poboru inkasa na rzecz Spółki Komunalnej spowoduje zwiększenie kwoty zebranych opłat i wpływów do budżetu.
Radny St. Kowalczyk – czy w chwili obecnej Spółka Komunalna może przejąć prowadzenie targowiska bez przetargu?
Burmistrz K. Grabka – przeprowadzono analizę dotyczącą przewidywanej wysokości dochodów z tytułu prowadzenia targowiska, zgodnie z nią będzie to wielkość nie przekraczająca 6000,-EUR, czyli zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, nie istnieje konieczność rozpisywania przetargu.
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się, podjęto uchwałę nr XXIII/266/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
11. Następnie Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 254 w sprawie lokalizacji targowisk na terenie gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania, 18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się podjęto uchwałę nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie lokalizacji targowisk na terenie gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska.
12. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały druk nr 255 w sprawie stawek oraz terminów płatności podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wschowa. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania: 18 głosów za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się podjęto uchwałę nr XXIII/268/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie stawek oraz terminów płatności podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wschowa.
13. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 256 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na rok 2004r.
Radny St. Kowalczyk – po porównanie zmian z 13.10.04 i 13.12.04 widoczne są znaczne różnice. Wobec powyższego, czego dotyczą wydane przez Burmistrza zarządzenia w sprawie zmian w budżecie?
Skarbnik A. Benit – złożyła szczegółowe wyjaśnienia dotyczące czterech wydanych zarządzeń dotyczących zmian w budżecie na 2004r.
Radny St. Kowalczyk – zmniejszenie wydatków w OPS o 400tys. to duża zmiana.
Burmistrz K. Grabka – zadanie polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych jest zadaniem nowym, które pojawiło się w zadaniach Gminy od 01 maja 2004r. Nie znaliśmy skali zagadnienia i dlatego oszacowaliśmy kwotę trochę „na wyrost”, żeby zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie. Różnica 400tys. powstała po weryfikacji wniosków z szacowaną wcześniej kwotą, stąd teraz trzeba dokonać stosownej korekty.
Radny St. Kowalczyk – czy na pewno OPS dotarł do wszystkich potrzebujących – bo ma wątpliwości co do tego.
Burmistrz K. Grabka – nie widzi podstaw do tak tendencyjnych stwierdzeń. Wszystkie wnioski zostały załatwione zgodnie z prawem. Natomiast pozostała różnica musi zostać obligatoryjnie zwrócona do budżetu.
W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania, jednogłośnie 19 głosami za, podjęto uchwałę nr XXIII/269/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004r.
14. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 257 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa.
Radny St. Kowalczyk – czy w 2004r. były przewidziane i zostały wykorzystane środki na likwidację dzikich wysypisk?
Burmistrz K. Grabka – były przewidziane, w załączniku nr 4 do budżetu Pt. ”Gminny Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” są odzwierciedlone zarówno wysokości planowane, jak i wykorzystane.
Radny St. Kowalczyk – które z dzikich wysypisk zostały usunięte oraz ile to kosztowało.
Zastępca Burmistrza M. Kraśny – zlikwidowano wysypiska za ogródkami działkowymi w kierunku na Nowe Ogrody oraz za ulicą Polną za kwotę 7.000,-. Zrobiła to Spółka Komunalna Wschowa.
Pani Skarbnik dodała, że środki z GFOŚr.iGW nie są wykazywane w budżecie i znajdują się na odrębnym rachunku bankowym.
Więcej pytań nie zgłoszono. W wyniku głosowania, 16 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 wstrzymującymi się podjęto uchwałę nr XXIII/270/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa.
15. W dalszej kolejności Przewodniczący F. Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 258 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006. Pytań nie zgłoszono. W wyniku głosowania, 18 głosami za, 0 przeciw i 1 głosem wstrzymującym się podjęto uchwałę nr XXIII/271/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006.

Ad. 7 Interpelacji radnych nie było.
Ad. 8 W związku z brakiem złożonych interpelacji – Burmistrz nie udzielał odpowiedzi.
Ad. 9 Wolne wnioski.
Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej F. Grzyb odczytał projekt stanowiska Rady Miejskiej w sprawie likwidacji przejazdów pociągów PKP na trasie Leszno-Głogów (materiał w załączeniu). Dyskusji nie było. Radni jednogłośnie, 19 głosów za, przyjęli stanowisko.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował o uchwałach różnych Rad Gmin w kraju, podejmowanych w sprawie wyborów w okręgach jednomandatowych (materiał w załączeniu). Radny ST.Kowalczyk powiedział, że są ważniejsze sprawy niż wybory polityczne. Przewodniczący obrad spytał radnych, czy należy w tej kwestii zająć stanowisko przez Radę Miejską we Wschowie. Nikt z radnych nie zagłosował za. Wobec tego wniosek odrzucono.
Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę RIO w sprawie nieistotnego naruszenia prawa.
Dodatkowo Przewodniczący przypomniał radnym o wspólnej akcji Panoramy Leszczyńskiej i biblioteki w Konradowie „ Jeden gest jedna książka”, zachęcając gorąco do wzięcia udziału.
1.Radny Kiciński podziękował za wyjaśnienia dotyczące zwrotu z BOŚ kwoty 300.000,00-. Ponadto zapytał:
a) o możliwość nacisku na Ministerstwo Kultury o zwrot części kosztów poniesionych na remont elewacji Domu Kultury,
b) co ze środkami niewykorzystanymi przez sołectwa do końca roku budżetowego,
c) co dalej z budową chodnika w Nowej Wsi, kiedy budowa zostanie zakończona.
2. Radna Kr. Kałużna :
a) do kiedy będzie działało Gminne Centrum Informacji , co ewentualnie dalej,
b) czy prawdą jest, że Fabryka Mebli redukuje zatrudnienie, co dalej z bezrobotnymi stamtąd.
3. Radna B. Awsiukiewicz :
a) odczytała wniosek o ograniczenie prędkości w rejonie ulic Polnej, Spokojnej i Podgórnej oraz wymalowanie przejść dla pieszych,
b) wniosek o utwardzenie ul. Kamiennej,
c) pytanie kto wykonywał nawierzchnię na ulicy Polnej i Staroleszczyńskiej „zaasfaltował” rosnące tam drzewa?
4. J. Chrapusta :
a) pytanie do Prezesa Spółki Komunalnej , dlaczego zmusza się lokatorów do montowania m.in. wkładów kominowych na własny koszt (jeśli jest się tylko lokatorem, a nie właścicielem)
b) dlaczego nie będzie przetargu na obsługę targowiska, może wygrałby ktoś bezrobotny,
c) oznakowanie ulic Niepodległości i Boh. Westerplatte jest nieprawidłowe, trzeba coś z tym zrobić,
d) zarzucił radnym małą aktywność na sesjach.
5. Radny R. Stolarski :
a) sprawa oświetlenia na ulicy Tylnej, konieczna modernizacja ok.200m odcinka, oraz potrzeba naprawy nawierzchni starej części ul.Tylnej – część pozapadała się.

6. Radny St. Kowalczyk:
a) sprawa drogi wewnętrznej przy ul. Moniuszki :
- kto wykonał projekt techniczno-budowlany tej drogi,
- czy umowa na wykonanie drogi jest podpisana i kwota 251.000,00- jest prawdziwa,
- chce zobaczyć porozumienie podpisane w tej sprawie,
- chce wiedzieć, dlaczego koszt m2 drogi z kanalizacją wynosi aż 235,-zł ( dla porównania koszt m2 autostrady- 550,-zł).
Burmistrz replikował, że nie może spełnić żądania radnego Kowalczyka, żeby natychmiast pokazać dokumenty, bo po prostu pracownicy (o godz. 19.00 – chwila, w której zadano pytania) są nieobecni w pracy

Burmistrz udzielił następujących odpowiedzi:
1. Radnemu J. Kicińskiemu :
a) sołtysi i rady sołeckie wiedzą , że powinny do końca roku wykorzystać środki z budżetu. Pozostałe, niewykorzystane środki nie przepadną, zostaną przesunięte do rezerwy.
b) chodnik w Nowej Wsi jest przy drodze wojewódzkiej, na ten cel przeznaczono 50.000,- w chwili obecnej oddano do użytku 200m chodnika, dalsza część w roku następnym.
2. Radnej Kr. Kałużnej:
a) zgodnie z utrzymanym grantem GCI będzie funkcjonować do 31.12.2004r. Jeśli będą stażyści z Urzędu Pracy, to będzie działać w następnym roku, ale w ograniczonym zakresie. Jeśli nie, pracownicy Biura Promocji będą realizować część zadań.
b) sytuacja w Fabryce Mebli nie jest mi bliżej znana. Wiemy, że Fabryka ma kłopoty. Niestety, jako że jest to zakład prywatny Urząd, Rada, czy Burmistrz nie ma prawnych możliwości jakiegokolwiek wpływu na decyzje właścicieli.
3. Radnej B. Awsiukiewicz - ulice wymienione we wnioskach należą do Powiatu i tam zostaną przesłane odnośne wnioski z prośbą o wyjaśnienia.
4. Panu Chrapuście :
a) sprawę wsadu kominowego należy wyjaśnić i w tej sprawie zwróci się do Spółki Komunalnej
b) właśnie na dzisiejszej sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie pobierania inkasa przez Spółkę Komunalną, nadchodzący rok zweryfikuje poprawność wyboru.
c) oznakowanie ulic wymienionych przez Pana należy do Starostwa Powiatowego i tam zostanie skierowane zapytanie.
5. Radnemu R. Stolarskiemu:
a) firma ENEA złożyła ofertę na podpisanie umowy, w ramach której zostanie zmodernizowane oświetlenie m.in. na ul. Tylnej na wiosnę przyszłego roku,
6. Radnemu St. Kowalczykowi, odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza M. Kraśny:
a) sprawa drogi wewnętrznej przy ul. Moniuszki:
- projekt wykonała firma z Rawicza,
- umowa na wykonaniu drogi została podpisana z firmą DATOR, umowa jest do wglądu w Urzędzie w godzinach urzędowania tj. 800 – 1600 ,
- zgodnie z aneksem, Gmina poniesie koszty na poziomie 50%, w tym roku rzędu 100.000,- w 2005r. reszta.
Radny St. Kowalczyk, dlaczego wybrano tak drogą technologię na wykonanie drogi bocznej„do sklepu”,-
” Netto” powinno samo wybudować sobie drogę.

Zastępca Burmistrza M. Kraśny – wskazaną drogę buduje się zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, powstałego za czasów poprzedniej kadencji.
Naczelnik Wydziału PI W. Turek – przy okazji uzbrojenia terenu pod drogę, dokonano przezbrojenia całości terenu. Dodatkowo należy przeprowadzić analizę porównawczą kosztów położenia nawierzchni brukowej i nawierzchni bitumicznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wszelkie wątpliwości w tej materii może rozpatrzyć Komisja Rewizyjna Rady.

Radny B.Jarzyna odniósł się do wypowiedzi Pana Chrapusty w kwestii słabej aktywności radnych - jest to pozorne, gdyż radni większość spraw dogłębnie omawiają na komisjach i tam są zasadnicze dyskusje.
Przewodniczący Rady poinformował o wyborze Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz odczytał życzenia świąteczne od posła Alfreda Owoca oraz złożył życzenia we własnym imieniu.

Ad.10 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady.

Protokołowała : Przewodniczący Rady Miejskiej
Maria Wilczak we Wschowie
/-/ Fabian Grzyb
/-/Data publikacji: 2005-02-03 09:48:33 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa