Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXIV/05

Protokół Nr XXXIV/05
Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 25 listopada 2005 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14˚˚ w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad. Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. Nieobecny w chwili rozpoczęcia sesji był radny A. Naskręt (usprawiedliwiony).

Ad.1 Przewodniczący obrad stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 radnych). Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez dodanie „Informacji o przyznanych stypendiach i zasiłkach socjalnych” jako pkt. 8 porządku obrad.
Jednogłośnie przyjęto poniższy porządek obrad z zaproponowaną poprawką:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Informacja o realizacji strategii rozwoju gminy.
6. Informacja o realizacji projektu „ Przejrzysta Polska”.
7. Stanowisko radnych w sprawie „Kodeksu etyki radnych Gminy Wschowa”.
8. Informacja o przyznanych stypendiach i zasiłkach socjalnych
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
3) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży,
4) Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na lata 2005 – 2010,
5) zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa,
6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
7) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie przyjęto protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka (materiał w załączniku).
Dyskusja:
Radna K. Kałużna – zauważyła, że okres międzysesyjny to okres bardzo pracowity. Prosi o zamieszczenie tych informacji w BIP.

Ad.4. Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i Burmistrza przedstawił Przewodniczący obrad F. Grzyb (materiały w załączeniu).
Przewodniczący Rady poinformował, że na przełomie miesięcy IX/X – przeprowadził rozmowę z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. Nawiązał do złożonej przez siebie korekty PIT – R i stwierdził, że rzekoma pomyłka w jego oświadczeniu została nieprawidłowo wykazana przez Urząd Skarbowy.
Radna K. Kałużna – nawiązała do kontroli, jaka była przeprowadzona w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze z tytułu przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2003 r. Stwierdziła, że była to bardzo nieprzyjemna kontrola – dotyczyła całego przebiegu jej działalności.
Radny A. Dworkiewicz – wprowadzał korektę do swojego oświadczenia.

Ad.5. Informacje o realizacji strategii rozwoju gminy omówił Burmistrz w oparciu o załączony materiał.
Radny J. Kiciński – odniósł się do celu oznaczonego V w strategii – złożyliśmy 4 wnioski, 3 nie zostały przyjęte – nie otrzymaliśmy dofinansowania.
Cel strategii VIII – 1. adaptacja budynku przy ul. Pocztowej - powinno być określono, że to etap I.
2. modernizacja i remonty budynków gminy- nie podano czy i ile ich było.
Burmistrz K. Grabka - zgadza się z sugestią radnego Kicińskiego. W kolejnych informacjach tego typu uwagi będą bardziej szczegółowo omawiane.
Radna K. Kałużna –– prowadzący warsztaty na temat Strategii Gminy Wschowa M. Jefremienko podkreślał, że strategie miały wyznaczać kierunek działania. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy ten kierunek został wyznaczony.
Cel strategii VII – dostosowanie profilu edukacyjnego - uważa, że wkradł się błąd, jeżeli chodzi o ilość nowych szkół.
Przewodniczący F. Grzyb – cele nakreślone w strategii są słuszne. Gorzej ze skutecznością pozyskiwanych środków unijnych.
Radny St. Kowalczyk – tego typy materiały przygotowane przez Gminę powinny mieć odzwierciedlenie i spójność między samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Informator przedstawia to tak, że mamy podane cele, gorzej z realizacją. Lata przyszłe będą musiały te zadania uzupełnić.
Przewodniczący F. Grzyb – życzeniem naszym będzie osiągnięcie większego procentu zadań zrealizowanych.
Radna J. Pawłowska – nie ma w tej Strategii określonych lat realizacji.
Radny St. Kowalczyk – wyznacznikiem realizacji Strategii to budżety roczne gminy.
Radna K. Kałużna – na większość tych celów potrzebne są dochody, a wiemy, że te dochody co roku się kruszą. Należy się skoncentrować i lepiej przygotować wnioski, by pozyskać fundusze obce.

Ad.6. Informacje o realizacji projektu „Przejrzysta Polska” przedstawił Sekretarz Gminy p. J. Bojarski w oparciu o załączony materiał.
Radny J. Kiciński – osobą, która wywołała ten temat, byłem ja i dlatego pozwoliłem sobie prosić o przygotowanie takiej informacji. Mamy jeszcze trochę czasu do grudnia i myślę, że „Certyfikat Przejrzysta Gmina” będzie w naszym zasięgu.
Burmistrz K. Grabka odpowiedział, że ponad 700 samorządów zgłosiło się do programu, a teraz ponad 200 w chwili obecnej zrezygnowało, bądź zostali skreśleni z listy z uwagi na niewykonywanie zadań realizacyjnych. Realizacje tych zadań przez naszą Gminę jest trudna ale wystąpienie Radnego J. Kicińskiego jest dodatkowym dopingiem.
Radny St. Kowalczyk – jest to „mielenie plew”, nic to nie przynosi. Jest to dodatkowe tworzenie papierów. Ile trudu należy wnieść, by ten certyfikat zyskać. Chciałby, aby te osoby, które są zaangażowane w program, swoją „siłę” przełożyły na pozyskiwanie dodatkowych środków z zewnątrz.
Radny J. Kiciński – jeżeli podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do programu należy iść dalej.

1600 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. Obrady wznowiono o godzinie 1615.
Nieobecny (usprawiedliwiony) Radny W. Przybycień. Obecnych 19 radnych.

Ad.7. Radny J. Kiciński przedstawił stanowisko radnych, jakie przygotował zespół w składzie J. Kiciński, R. Stolarski, J. Pawłowska w sprawie przyjęcia kodeksu etyki radnego Gminy Wschowa.
Radny St. Kowalczyk – będzie głosował „za” z uwagi na kolegę J. Kicinskiego
Przewodniczący F. Grzyb – kodeks nie zawiera żadnych innowacji, ale jego uchwalenie jest zasadne.
Jednogłośnie (za – 19) przyjęto stanowisko w sprawie kodeksu etyki radnych Gminy Wschowa.

Informacje na temat stypendiów i zasiłków socjalnych przedstawił Radny J. Kiciński – jako przewodniczący Komisji Stypendialnej (materiał w załaczeniu).

Ad.8. Podjęcie uchwał:
1. Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 340 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne – Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXIV 350 /05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
2. Przewodniczący F. Grzyb dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 341 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. Dyskusji nie było. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania –18 głosów za , 1 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXIII/351 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2005r w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
3. W dalszej kolejności Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk Nr 342 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
Dyskusja:
Radny A. Dworkiewicz – smuci go, że jest to na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo z drugiej strony są sztuczne programy komisji. Ilość 130 punktów to bardzo duża liczba.
Przewodniczący obrad F. Grzyb wyjaśnił, że projekt został przygotowany przez Burmistrza, a konkretnie Wydział Spraw Społecznych, a prawnie wymagana jest opinia GKRPA.
Dodatkowych informacji udzielił Naczelnik Wydziału SPO A. Nowicki – przygotowany projekt jest podyktowany zapotrzebowaniem przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu. Tworzymy tu ilość punktów, które nie zostaną obecnie wszystkie wykorzystane, myślimy również dzisiaj o rezerwie na przyszłość.
Radny St. Kowalczyk – ilość ta nie jest podyktowana równą ilością wydanych zezwoleń w tym zakresie. Ilość punktów nie jest wyznacznikiem, ile pieniędzy wpłynie na wielkość planu GKRPA i jego realizację.
Radny J. Kiciński – w ramach obecnego budżetu GKRPA 32 programy były realizowane w ramach różnorodnych programów profilaktycznych.
Radny A. Dworkieiwcz – „ma kaca moralnego”, że ten projekt uchwały opiniuje GKRPA.
Radny St. Kowalczyk – nie wie, jaki jest wymóg prawny, ale jako ugrupowanie wstrzymamy się od głosu.
Naczelnik A. Nowicki – jest to wymóg prawny i taka opinia jest potrzebna.
W wyniku głosowania –12 głosów za , 0 przeciw , 7 wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę Nr XXXIV/352 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
4. Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 343 w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na lata 2005 – 2010.
Dyskusja:
Radna K. Kałużna – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (informacja na stronach www. Ministerstwa Polityki Społecznej) utworzono w 2004r. – program inicjowany przez organizacje pozarządowe. Były 2 ogłoszone konkursy w Polsce. Wpłynęło tam ok. 1000 wniosków. Na stronie internetowej można zobaczyć kto, ile i dlaczego dostał, czy nie dostał dofinansowania. Ważne jest, że nie wymaga się zabezpieczenia 10% własnego wkładu na realizację tego programu.
„Pomoc merytoryczna i finansowa dla organizacji pozarządowych w ramach Wieloletniego Planu FIO” – program rządowy. W budżecie należy zapewnić środki na wspieranie tych, którzy będą się ubiegać o podobne środki.
Radny St. Kowalczyk – powinniśmy zadbać o pomoc w działalności organizacji pozarządowych, ale środków, które Gmina może przeznaczyć na ten cel, nie można ograniczyć do jednego programu.
Naczelnik A. Nowicki – w punkcie 2 tego projektu jest zapisana pomoc – zapis wieloletniego programu współpracy Gmina Wschowa obejmuje te zagadnienie.
Radny A. Dworkiewicz – podziękował za wykaz organizacji pozarządowych, ale nie jest on wyczerpujący (brak adresów i nazwisk prezesów)
Naczelnik A. Nowicki – poinformował, że na stronie internetowej będzie taki wykaz.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę Nr XXXIV 353 /05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na lata 2005 – 2010.
5. W dalszej części Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk Nr 344 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa. Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę Nr XXXIV 354 /05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa.
6. Przewodniczący F. Grzyb dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 345 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dyskusja:
Przewodniczący F. Grzyb stwierdził, że pierwotny projekt zakładał ok. 20% wzrost taryfy.
Burmistrz K. Grabka sprostował, że pierwotna taryfa zakładała wzrost 11%, a obecnie po weryfikacji 6,5 % woda, a 7,2 % ścieki. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania – 13 głosów za , 0 przeciw , 6 wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę Nr XXXIV/355 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2005r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. W dalszej kolejności Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk Nr 346 w
sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Dyskusja:
St. Kowalczyk – wcześniej wspominałem o środkach na strefę aktywności gospodarczej, które miały wpłynąć z zewnątrz. Jak wygląda wydatkowanie tych pieniędzy, bo Gmina nie jest fakturowana.
Burmistrz K. Grabka – Nie są rozstrzygnięte zasady rozliczeń. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wypracowało jednoznacznego stanowiska w sprawie rozliczeń między uczestnikami porozumienia.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę Nr XXXIV 356 /05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych
Radna K. Kałużna – pytania dotyczące monitoringu. Ok. 200 tys. poszło na tę inwestycję, czy opiekę nad monitoringiem przejmie Policja?
Radny J. Kicinski – podziękował Burmistrzowi za odpowiedź na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji.
Radna J. Pawłowska – prosi o przedkładanie sprawozdań z działalności instytucji kultury, aby te informacje zamieszczone były w internecie.
Radna B. Awsiukiewicz – podziękowała Burmistrzowi za realizację wniosku wcześniej złożonego – za wyczyszczenie rowu deszczowego przy ul. Polnej.
Dodatkowo skierowała pytania do Starosty (gościa na Sesji) –o malowanie pasów przy ul. Podgórnej/Polnej/Spokojnej, potrzebne by były w miejscach, gdzie przechodzimy do kiosku (z drugiej strony ulicy), jak również potrzebne jest w tym miejscu lustro. Pan Pawlak ze starostwa twierdzi, że jest to niepotrzebne. Ma prośbę o poprawienie jakości chodnika przy ul. Polnej.
Radny J. Jarzyna – sprawa bezdomnych w Gminie, poruszona na poprzedniej sesji:
1. Nie ma gdzie umieścić tych ludzi. Jest np. taki pokój (w budynku socjalnym) Zdzisława Rybickiego, który przebywa w Łodzi i nie ma zamiaru wracać do Wschowy- proponuje wymeldować go i odzyskać lokal.
2. Podatki – Burmistrz przekazuje bardzo dużo wniosków o umorzenie, do których Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym radny pracuje, musi wystawić opinię. Przy nawale pracy w OPS jest to bardzo uciążliwe.
Radny St. Kowalczyk – jest to sprawa dla Kierownika OPS, a nie do Burmistrza.

Ad.10. Burmistrz udzielił odpowiedzi:
1. Radnej K. Kałużnej – na koszt Gminy założono i zakupiono kamery, później utworzono stanowisko kontroli monitoringu. Komendant Policji Powiatowej otrzymał propozycje przejęcia tego stanowiska przez Policję, bo Gmina nie ma możliwości, nie jest właścicielem budynku. Nie otrzymał odpowiedzi od Komendanta Wojewódzkiego, a Komendant Powiatowy nie jest kompetentny w tym zakresie. Na powtórne wystąpienie Komendant Wojewódzki odpowiedział, że nie przejmie tego stanowiska z uwagi na brak środków na jego utrzymanie. Nie do końca jest przekonany o tym, że wszelkie naprawy, konserwację ma robić Gmina, a użytkować urządzenia ma jednostka, która gminie nie podlega. Jest to sprawa trudna i będziemy namawiać Komendanta do przejęcia monitoringu
2. Radnej J. Pawłowskiej – myśli i wierzy, że będzie tak jak we wniosku, jest to apel do dyrektorów jednostek – instytucji kultury. Dopilnuje, aby wniosek o składanie sprawozdań na sesji przez instytucje kultury został zrealizowany.
3. Radnemu B. Jarzynie – sprawa wymeldowania z urzędu to sprawa, których na co dzień Urząd ma wiele. Są to sprawy bardzo skomplikowane. Burmistrz K. Grabka zaprasza do kontaktu z Naczelnikiem Wydziału SPO A. Nowickim. W sprawie opinii od OPS – należy to załatwić w ramach kierownictwa OPS. Wniosków o umorzenia podatków jest wiele, a procedura wymaga opinii. Umorzenie podatku powinno być poprzedzone szczegółowym zbadaniem sprawy i w trudnych sytuacjach może być udzielona pomoc w formie umorzenia. Brak wnikliwego, konkretnego zbadania sprawy powoduje, że taka decyzja może być uchylona z formalnego punktu widzenia. Trudną sytuację materialną rodziny należy sprawdzić poprzez wywiad środowiskowy - może tego dokonać tylko OPS. Burmistrz proponuje spotkanie z Panią Kierownik w tym zakresie.

Ad.11. Przewodniczący F. Grzyb poinformował o sytuacji w ZOZ Wschowa, żadnych nowych dodatkowych ustaleń nie było. Na dzień dzisiejszy prowadzone są rozmowy z wierzycielami wynikające z realizacji programu restrukturyzacyjnego.
Radny J. Kicinski – Burmistrz dotrzymał słowa – chodzi o chodnik w Nowej Wsi, kolejna wieś to Hetmanice.
Pan W. Kotowski (z sali) – podziękował za wyjaśnienia Dyrektora Muzeum w odpowiedzi na zapytanie na poprzedniej sesji. Wraca do tematu trudności w dostępie do dokumentów.
- do Naczelnika A. Nowickiego – jakim prawem na terenie szkoły w Osowej Siei powstała budowla nie spełniająca żadnych kryteriów bezpieczeństwa i bez zezwoleń?
- finansowanie sportu – jak się ma sprawa nieodpłatności korzystania z obiektów komunalnych do podjętych uchwałą budżetową dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – chodzi o kluby „Pogoń” i „Avia” - dotacja wynosi nie 50 tys..zł ale 350, bo te kluby korzystają z urządzeń OSiRu opłacanych z budżetu Gminy. Czy tak będzie z użytkowaniem hali sportowej w Gimnazjum nr 2?
Chcę się zorientować – jak wyglądają rachunki z rozliczenia dotacji na sport– w jaki sposób są rozliczane i opisywane np. „rozliczeni dotacji” – „jakiej”
- dofinansowanie Klubów – czy w sprawozdaniach Klubów będzie to wszystko ujęte.
Pytanie do głównej księgowej rozliczającej klub– w jaki sposób będzie rozliczana dotacja? Np. był obóz to musi być lista osób, która wzięła w nim udział.
Pytania radnego St. Kowalczyka:
- czy planuje się przygotowanie stawu przy ul. Obrońców Warszawy na lodowisko?
- proponuje ustalić odpłatność za udział radnych w posiedzeniach innych komisji doraźnych na zasadach przewidywanych tak jak za posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej
- czy został zmieniony skład Rady Nadzorczej Spółki?
- został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora OSiR, przeczytał o tym w internecie. Nastąpiło to w tym samym czasie, kiedy zostało wysłane pismo do Rzecznika Dyscyplin Finansów Publicznych o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na dzień dzisiejszy nie mamy decyzji pozytywnej czy negatywnej rzecznika, a podejmuje się decyzję o odwołaniu dyrektora. Czym różnią się inni pracownicy urzędu, w stosunku do których prowadzone jest dochodzenie i nie podejmuje się żadnych decyzji personalnych względem nich, od dyr. Lewandowskiego? Czy nie jest to przykład podwójnej moralności?
- podziękował za informację na temat świadczenia usługi opiekuńczych, zapytanie było dlatego, że miał informację o tym, że ilość godzin się zmniejszyła, a jest inaczej. Informacje z zewnątrz nie zawsze się potwierdzają.
Dyrektor Domu Kultury J. Lisiak – w ciągu roku dwa razy składał sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Biurze Rady, a pełna informacja o jego działalności jest w internecie.
Starosta M. Kozaczek – poprosił radną B. Awsiukiewicz , żeby kontynuowała spotkanie z właściwą komisją rady powiatu, co doprowadzi do rozwiązania problemu. Oświadczył, że sprawa pasów i lustra będzie załatwiona na wiosnę. Na ul Spokojnej w 2002 r. w ogóle nie było chodnika, obecnie jest z jednej strony ulicy i w kontekście innych potrzeb na drogach powiatowych jest to już jakieś rozwiązanie. Starosta podziękował za zaproszenie na Sesję
Radna K. Kałużna – czytając sprawozdania z sesji rady w Szprotawie stwierdziła, że tamtejsi przewodniczący rady jeżdżą na sesje sejmiku wojewódzkiego– Czy nasi przewodniczący korzystają z takich okazji?
Pan J. Chrapusta (z sali)– pytanie do Prezesa Spółki Komunalnej - czy osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy o pracę zostały zwolnione, czy wypowiedzenie cofnięto.
Radny A. Dworkiewicz – pytanie do Starosty: czy nie ma uczucia niezadowolenia z powodu niezałatwienia sprawy monitoringu. Prosi Pana Starostę o skomentowanie tego faktu.
Starosta M. Kozaczek – nie prowadzę nadzoru nad Policją. Przyglądam się również tej sprawie. Sprawa bezpieczeństwa jest bardzo ważna, na Komisji bezpieczeństwa Powiatu dyskutowana była sprawa monitoringu. Burmistrz i Pan Radny byli obecni. Przedstawiciele Policji potwierdzili, że nie wszystkie kamery funkcjonują. Jesteśmy chętni do partycypowania w kosztach. Firma „Asekuracja” przyjęła reklamację. Z panem Burmistrzem planujemy spotkanie z nowym Komendantem Wojewódzkim.
Pan J. Chrapusta – czy nie warto rozważyć kwestię powołania Straży Miejskiej we Wschowie, która przejmie również monitoring i zaprowadzi lepszy porządek?
Pan J. Wojciechowski (z sali)– temat porządku i Policji nie jeden raz była poruszana na Sesji. Policja nie wypełnia swoich obowiązków. Kiedyś Rada opiniowała pracę Policji i teraz też powinna to robić również Rada Powiatu. Ocenia negatywnie pracę Policji, w tym Komendanta Powiatowego.
Przewodniczący F. Grzyb – opiniowanie pracy Policji nie należy do zadań Rady.
Następnie Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania radnego St. Kowalczyka:
- w przyszłym tygodniu zapadną decyzje o zmianie składu Rady Nadzorczej Spółki i po walnym zgromadzeniu zostaną podane do wiadomości,
- w sprawie Dyrektora OSiR – w jednostce została zakończona kontrola wewnętrzna. Podszedłem do sprawy bardzo spokojnie. Zleciłem dodatkową kontrolę uzupełniającą i dopiero wtedy podjąłem decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę.
- sprawa pracowników urzędu zmierza do zakończenia. Z początkiem grudnia zostanie skierowany akt oskarżenia do sądu. Jeżeli będzie prawna możliwość zapoznania się z aktami to na pewno z tego skorzystam.
Radnej K. Kałużnej– sprawa uczestnictwa w sesji sejmiku wojewódzkiego: uczestniczył w jednym z posiedzeń sejmiku poświęconego przyjęciu strategii transportu Woj. Lubuskiego – dotyczącej części obwodnicy we Wschowie. Korzysta ze spotkań z radnymi sejmiku woj. p. St. Olszewskim – rozmawia o sprawach Wschowy, np. dotyczących budowy hali sportowej.
Panu J. Chrapuście – nie powiedział, że nie pozwoli na żadne zwolnienia, odniosił się tylkodo zwolnień grupowych, natomiast zwolnienia indywidualne leżą w gestii prezesa Spółki Komunalnej.
Prezes T. Kąkalec – są tylko zwolnienia z przyczyn ekonomicznych:
1 osoba zwolniona, 1 osoba ma wypowiedzenie i kończy się ono 31.12.05r.,1 osoba przebywa na chorobowym. Ruch kadrowy odbywa się cały czas . Jedne osoby przeszły na renty, emerytury.
W 2003r. były zatrudnione 148 osoby, na koniec 2004r. – 141, w październiku 2005r. – 134 osoby.
Prezes argumentował to skutkami ekonomicznymi. Spółka musi realizować plan finansowy – aby funkcjonować dalej.
Pan J. Chrapusta –żąda odpowiedzi, ile wśród osób zwolnionych było przyjętych przez prezesa?
Prezes T. Kąkalec – 3 osoby przyjęto, 1 zwolniono.
Pan Chrapusta zarzucił radnym, że załatwiają na sesji swoje interesy i nie dopuszczają do głosu zwykłych obywateli.
Radna B. Awsiukiewicz – jak był Zakład Budżetowy to pan J. Chrapusta optował za zwolnieniami pracowników.
Pan J. Chrapusta – optował za zwolnieniem pracowników administracji.
Naczelnik A. Nowicki – odpowiedź do Pana W. Kotowskiego:
- dotyczy sprzętu w Osowej Sieni - za czasów tej kadencji nie budowaliśmy niczego w Osowej Sieni. Problemem się zainteresujemy.
- dotacje dla klubów – merytoryczne rozliczenie klubów jest i będzie prowadzone. Do tej pory rozliczaliśmy poprzez złożenie oświadczeń i kserokopii faktur, że prawidłowo wykorzystano dotacje.
Przewodniczący F. Grzyb – na sesji sejmiku województwa był raz. Otrzymuje zaproszenie, jednak jest to Zielona Góra, a więc są to pewne trudności organizacyjne z każdorazowym wyjazdem. Dobry kontakt z tematyką poruszaną na posiedzeniach sejmiku jest za pośrednictwem radnego St. Olszewskiego.
Radny A. Dworkiewicz – wiadomość, że dotacja dla klubu „Pogoń” , którego jest prezesem, wynosi 350 tys. zł, jest bezpodstawna. Złożył informacje do Burmistrza na temat sportowców Klubu „Pogoń”. Należy się spotkać tylko na temat sportu w Gminie. Co finansuje Gmina? Pieniądze na sport z budżetu są niewłaściwie dzielone. Chciałby wiedzieć więcej na temat Klubu „Błyskawica”, co to za klub, kto jest prezesem?
Przewodniczący F. Grzyb – żyjemy w demokratycznym państwie. Jeśli są naruszenia przepisów, o których mówią dyskutanci, to są odpowiednie organy, którym należy zgłaszać nieprawidłowości. Mamy też Komisję Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych – czy ten temat musi być na sesji?
W. Kotowski – OSiR ma budżet i koszty stałe, które cały czas ponosimy. Ale jak przenosimy imprezy do hali przy Gimnazjum nr 2 to ponosimy dodatkowe koszty. Postuluje, żeby budżet OSiR w związku z tym odciążyć i salę przy ul.Moniuszki wykorzystać na inne cele.
Radny J. Kiciński – od 2000r. istnieje uczniowski Klub „Błyskawica”. Jest to stowarzyszenie zarejestrowane w Nowej Soli. Opłaca składki. Jest to klub uczniów niepełnosprawnych, zajmuje się hipoterapią. W październiku na sesji miała być debata na temat sportu w Gminie Wschowa. Do dzisiaj nie było. Ten temat jest przed nami. Nie zwalajmy wszystko na hale sportową Gimnazjum nr 2.
Radny R. Stolarski – Komisja Oświaty i Kultury planuje posiedzenie na dzień ok. 5.XII.05r. i między innymi przewidujemy te tematy do omówienia.
Radny St. Kowalczyk – jesteśmy przed uchwaleniem budżetu na 2006 rok i ma nadzieję, że kolega A. Dworkiewicz i radni koalicyjni zaproponują zmiany do projektu budżetu dotyczącego finansowania stowarzyszeń, czy klubów i lepszego wykorzystania środków OSiRu.
Burmistrz K. Grabka – na stawie przy ul. Obrońców Warszawy nigdy nie było formalnie lodowiska z uwagi na niemożność zapewnienia bezpieczeństwa (oświetlenie, zatrudnienie osoby do pilnowania). Radnemu Wł. Brzechwie, który mówił na poprzedniej sesji o hydrantach i zasuwach na drodze gminnej w Kandlewie – Burmistrz przedstawił informację z Zakładu Usług Wodnych , że hydrant został zainstalowany, a wszystkie zasuwy będą działać do końca marca 2006.
Wł. Brzechwa – podziękował za informacje. Radnej K. Kałużnej przekazał informacje o wydatkach budżetowych dla straży pożarnej w sąsiednich gminach.
Przewodniczący Rady podał termin sesji: Rady Powiatu na 22 grudnia, Rady Miejskiej we Wschowie 9 i 28 grudnia.

Ad.12. W związku z wyczerpanym porządkiem obrad zakończono obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała: Prowadzący obrady

Maria Wilczak Fabian GrzybData publikacji: 2005-12-29 13:03:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa