Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XXXV/406/01

UCHWAŁA Nr XXXV/406/01
Rady Miasta i Gminy Wschowa
z dnia 9 listopada 2001 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wschowa

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 18, ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 27, art. 46 ust. 1, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt. 1 lit. c, pkt. 2, 3, 4, art. 4 pkt.1, 4, 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)
Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Statut Gminy Wschowa w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy we Wschowie.

§ 3
1. (1) Traci moc uchwała nr XVII/138/96 z dnia 27 czerwca 1996r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego Nr 45, poz. 157 z późn. zmianami) z wyłączeniem § 21, § 22 ust. 1, § 24 ust.3 i 4, § 26 ust.1 i 2 i § 34 ust. 1, które tracą moc z upływem obecnej kadencji organów Gminy.
2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/385/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z wyjątkiem § 16 ust. 1, § 17 ust. 4, § 21 ust. 1 i 2, § 22 ust. 2, § 24 ust. 1 i Załącznika Nr 7 - Regulamin Klubu Radnych niniejszego Statutu, które wchodzą w życie od następnej kadencji organów Gminy.

ZAŁĄCZNIKI


statut
Rozmiar: 154.90 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 132

Data publikacji: 2003-07-09 10:13:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa