Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR I/3/02

UCHWAŁA NR I/3/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 19 LISTOPADA 2002 ROKU

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Krzysztofa Grabki z listy Nr 10 KWW "Inicjatywa Samorządowa" w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Krzysztofa Grabki z listy Nr 10 KWW "Inicjatywa Samorządowa" w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie wskutek zrzeczenia się mandatu.

§ 2
Obsadzenie wygaśniętego mandatu radnego z listy Nr 10 KWW "Inicjatywa Samorządowa" w okręgu wyborczym Nr 2 we Wschowie nastąpi na następnej Sesji.

§ 3
Uchwałę o wygaśnięciu mandatu niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie oraz Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu jej do wiadomości publicznej.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


misja
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 135

Data publikacji: 2003-07-01 14:45:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa