Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR I/4/02

UCHWAŁA NR I/4/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 19 LISTOPADA 2002 ROKU

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala miesięczne wynagrodzenie dla burmistrza:

a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.530,00 zł
b) dodatek funkcyjny wg 9 stawki w wysokości 250 % wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania wg tabeli w kwocie 1.775,00 zł
c) dodatek za wysługę lat w wysokości 12 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 543,60 zł
d) dodatek specjalny w wysokości 10 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 630,50 zł
RAZEM: 7.479,10 zł

Słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 10/100.

§ 2
Dodatek specjalny, o którym mowa w § 1 zostaje przyznany na czas określony tj. od dnia 1 listopada 2002r. do 31 paŸdziernika 2003r.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XIII/85/91 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 marca 1991 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla burmistrza i zastępcy burmistrza.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wschowie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybRozmiar: 548.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 152
wizja-szkoly
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 133

Data publikacji: 2003-07-01 15:02:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa