Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR II/15/02

UCHWAŁA NR II/15/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 4 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 245.708,- w dziale 758 Różne rozliczenia 51.112,-
rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 51.112,-
§ 292 Z tytułu utraconych dochodów z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym, leśnym i innych 51.112,-
w dziale 801 Oświata i wychowanie 134.011,-
rozdział 80101 Szkoły podstawowe 71.410,-
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 71.410,-
rozdział 80110 Gimnazja 42.965,-
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 42.965,-
rozdział 80195 Pozostała działalność 19.636,-
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 19.636,-
w dziale 853 Opieka społeczna 5.400,-
rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,-
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.000,-
rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2.400,-
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.400,-
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.415,-
rozdział 85401 Świetlice szkolne 4.008,-
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.008,-
rozdział 85495 Pozostała działalność 2.407,-
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.407,-
w dziale 900 Gospodarka i ochrona Środowiska 48.770.-
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48.770,-
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 48.770,-


Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 358.778,- w dziale 750 Administracja publiczna 6.000,-
rozdział 75023 Urzędy gmin 6.000,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000,-
w dziale 801 Oświata i wychowanie 253.175,-
rozdział 80101 Szkoły podstawowe 126.281,-
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły 5.000,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.343,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.612,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.455,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.649,-
§ 4260 Zakup energii 1.792,-
§ 4270 Zakup usług remontowych 6.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.930,-
rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 5.037,-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.946,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 602,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 89,-
rozdział 80110 Gimnazja 92.838,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.705,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.385,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 875,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,-
§ 4260 Zakup energii 15.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych 9.400,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.473,-
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,-
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.883,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.126,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.757,-
rozdział 80195 Pozostała działalność 19.636,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 19.636,-
w dziale 853 Opieka społeczna 5.400,-
rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,-
§ 3110 Świadczenia społeczne 3.000,-
rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2.400,-
§ 3110 Świadczenia społeczne 2.400,-
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17.610,-
rozdział 85401 Świetlice szkolne 5.008,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.329,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 596,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,-
rozdział 85404 Przedszkola 10.195,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.195,-
rozdział 85495 Pozostała działalność 2.407,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 2.407,-
w dziale 900 Gospodarka i ochrona Środowiska 48.770.-
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48.770,-
§ 4260 Zakup energii 48.770,-
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.000.-
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000,-
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.000,-
rozdział 92118 Muzea 19.000,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,-
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 5.823,-
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 5.823,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.325,-


Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 31,- w dziale 853 Opieka społeczna 31,-
rozdział 85395 Pozostała działalność 31,-
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 31,-


Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 113.101,- w dziale 801 Oświata i wychowanie 101.627,-
rozdział 80101 Szkoły podstawowe 43.871,-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.270,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.309,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000,-
§ 4260 Zakup energii 16.600,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,-
§ 4430 Różne opłaty i składki 192,-
rozdział 80110 Gimnazja 49.873,-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20.000,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.000,-
§ 4430 Różne opłaty i składki 3.873,-
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.883,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 7.883,-
w dziale 853 Opieka społeczna 31,-
rozdział 85395 Pozostała działalność 31,-
§ 3110 Świadczenia społeczne 31,-
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.620,-
rozdział 85401 Świetlice szkolne 5.620,-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 420,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.650,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.350,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,-
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 5.823,-
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 5.823,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,-
§ 4270 Zakup usług remontowych 500,-


Plan budżetu po zmianach:
dochody - 28.840.597,-
wydatki - 28.840.597,-

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 08:45:02 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa