Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/17/02

UCHWAŁA NR III/17/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: uchwalenia statutów sołectw.

Na podstawie art. 35 oraz 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie, uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się Statuty Sołectw w brzmieniu określonym w poniższych załącznikach od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały:

Załącznik Nr 1 - Statut Sołectwa Dębowa Łęka
Załącznik Nr 2 - Statut Sołectwa Osowa Sień
Załącznik Nr 3 - Statut Sołectwa Nowa Wieś
Załącznik Nr 4 - Statut Sołectwa Hetmanice
Załącznik Nr 5 - Statut Sołectwa Lgiń
Załącznik Nr 6 - Statut Sołectwa Łysiny
Załącznik Nr 7 - Statut Sołectwa Wygnańczyce
Załącznik Nr 8 - Statut Sołectwa Tylewice
Załącznik Nr 9 - Statut Sołectwa Przyczyna Górna
Załącznik Nr 10 - Statut Sołectwa Konradowo
Załącznik Nr 11 - Statut Sołectwa Kandlewo
Załącznik Nr 12 - Statut Sołectwa Siedlnica
Załącznik Nr 13 - Statut Sołectwa Łęgoń
Załącznik Nr 14 - Statut Sołectwa Olbrachcice
Załącznik Nr 15 - Statut Sołectwa Przyczyna Dolna

§ 2
Traci moc Załącznik Nr 4 - Statuty Sołectw do Uchwały Nr XVII/138/96 z dnia 27 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy i skreśla się zapis o brzmieniu "Załącznika Nr 4 - Statuty Sołectw" zawarty w § 3 pkt 1 w uchwale Nr XXXV/406/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


zalacznik_nr1
Rozmiar: 9.67 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 134
zalacznik_nr10
Rozmiar: 9.62 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 129
zalacznik_nr11
Rozmiar: 9.61 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 132
zalacznik_nr9
Rozmiar: 9.63 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 133
zalacznik_nr8
Rozmiar: 9.63 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 131
zalacznik_nr7
Rozmiar: 9.65 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 132
zalacznik_nr6
Rozmiar: 9.61 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 125
zalacznik_nr5
Rozmiar: 9.58 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 120
zalacznik_nr4
Rozmiar: 9.63 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 124
zalacznik_nr3
Rozmiar: 9.66 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 130
zalacznik_nr12
Rozmiar: 9.58 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 130
zalacznik_nr13
Rozmiar: 9.53 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 122
zalacznik_nr14
Rozmiar: 9.59 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 136
zalacznik_nr15
Rozmiar: 9.61 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 127
zalacznik_nr2
Rozmiar: 9.65 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 123

Data publikacji: 2003-07-02 08:48:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa