Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/18/02

UCHWAŁA NR III/18/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Wschowa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9 poz.84 z 2002 roku z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się na obszarze miasta i gminy Wschowa stawki podatku od nieruchomości:

od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,51 zł
od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,31 zł
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,06 zł
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,46 zł
od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,78 zł
od budowli 2 % ich wartości
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,62 zł
od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych o 1 ha powierzchni - 3,38 zł
od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł

§ 2
Zwalnia się z opłat podatku od nieruchomości od pozostałych budynków lub ich części emerytów i rencistów, którzy przekazali swoje gospodarstwa na Skarb Państwa.
Zwalnia się z opłat podatku od nieruchomości:
a/ strychy i piwnice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Traci moc Uchwała nr XXXVI/417/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Wschowa.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 12:16:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa