Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/19/02

UCHWAŁA NR III/19/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2003 roku na terenie miasta i gminy Wschowa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9 poz.84 z 2002 roku z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się na obszarze miasta i gminy Wschowa stawki podatku od środków transportowych:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie w zależności od roku produkcji:
1) do 1995 r. włącznie - 606,00 zł
2) od 1996 r. - 600,00 zł
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9,0 tony włącznie w zależności od roku produkcji:
1) do 1995 r. włącznie - 1.010,00 zł
2) od 1996 r. - 1.000,00 zł
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9,0 tony poniżej 12 ton włącznie w zależności od roku produkcji:
1) do 1995 r. włącznie - 1.212,00 zł
2) od 1996 r. - 1.200,00 zł
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 12,0 ton włącznie w zależności od roku produkcji:
1) do 1995 r. włącznie - 2.313,00 zł
2) od 1996 r. - 2.290,00 zł
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od roku produkcji:
1) do 1995 r. włącznie - 1.414,00 zł
2) od 1996 r. - 1.400,00 zł
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12,0 tony do 36 ton włącznie w zależności od roku produkcji:
1) do 1995 r. włącznie - 1.788,00 zł
2) od 1996 r. - 1.770,00 zł
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton w zależności od roku produkcji:
1) do 1995 r. włącznie - 2.313,00 zł
2) od 1996 r. - 2.290,00 zł
od autobusu do mniej niż 30 miejsc w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. włącznie - 1.414,00 zł
2) od 1996 r. - 1.400,00 zł
od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. włącznie - 1.788,00 zł
2) od 1996 r. - 1.770,00 zł
od przyczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 1.212,00 zł
b) od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.414,00 zł
c) powyżej 36 ton - 1.788,00 zł
od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą: powyżej 36 ton - 1.788,00 zł
od pozostałych naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton - 1.212,00 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/418/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2002 roku na terenie miasta i gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 12:18:43 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa