Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/21/02

UCHWAŁA NR III/21/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 15, 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XVII/110/91 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 września 1991 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i ustalenia miejsc sprzedaży targowiskowej oraz sposobu poboru § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się następujące wysokości dziennej opłaty targowej w miejscach ustalonych do sprzedaży targowiskowej:

Przy sprzedaży ze straganów stałych z 1m2 zajętej powierzchni dziennie:
a/ artykułów przemysłowych - 2,00 zł
b/ artykułów spożywczych - 1,10 zł
c/ artykułów spożywczo-przemysłowych - 1,50 zł
Opłatę pobiera się miesięcznie, uiszczoną do 10 każdego miesiąca, licząc 25 dni targowych w miesiącu.
Przy sprzedaży z wozu konnego, pojazdu silnikowego, przyczepy opłata dzienna wynosi:
a/ artykułów przemysłowych - 10,20 zł
b/ artykułów spożywczych - 6,10 zł
c/ artykułów spożywczo-przemysłowych - 8,00 zł
Dodatkowa opłata z tytułu ustawienia wozu konnego, pojazdu silnikowego lub przyczepy wynosi - 10,20 zł
Przy sprzedaży przy stołach zadaszonych - opłata dzienna za 1 m2 zajętej powierzchni wynosi :
a/ artykułów przemysłowych - 6,10 zł
b/ artykułów spożywczych - 2,10 zł
c/ artykułów spożywczo-przemysłowych - 4,00 zł
Przy sprzedaży na wyznaczonym placu nie zadaszonym - opłata dzienna stawki 50 % niższa jak na powierzchni zadaszonej.
Przy sprzedaży zwierząt od każdej wystawionej sztuki:
a/ koni i bydła - 20,40 zł
b/ jałowizny i źrebiąt - 10,20 zł
c/ prosiąt - 2,00 zł
d/ pozostałych - 1,10 zł

§ 2
Dzienną opłatę targową w drodze inkasa pobiera prowadzący targowisko i dokonuje jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową.
Prowadzący targowisko wpłaca należne kwoty co miesiąc do dnia 15-go miesiąca następnego w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa lub na rachunek bankowy Urzędu.
Wynagrodzenie inkasenta wynosi 10 % zainkasowanej kwoty.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/419/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 12:20:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa