Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/23/02

UCHWAŁA NR III/23/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn.zmianami) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9 poz.84 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

§ 2
Za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa ustala się następujące opłaty:
1/ za uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie warunków technicznych na drogach gminnych dla następujących obiektów budowlanych:
a) zjazdy:
- od każdego zjazdu - 50,00 zł
b) sieci i przyłącza z urządzeniami instalacyjnymi
- o długości odcinka do 30 mb - 100,00 zł
- o długości odcinka do 150 mb - 150,00 zł
- o długości odcinka powyżej 150 mb - 200,00 zł
2/ za uzgodnienie lokalizacji reklamy
- od każdej reklamy - 30,00 zł
3/ inne uzgodnienia projektu budowlanego nie zawarte w pkt 1 i 2
- od jednego projektu - 10,00 zł
Uiszczenie opłaty następuje gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/422/01 Rady Miejskiej Wschowa z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 12:23:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa