Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/25/02

UCHWAŁA NR III/25/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmian.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późn. zmian.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 94 poz.431 z 1993 roku z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wzory formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

Załącznik Nr 1 - wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,
Załącznik Nr 2 - wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,
Załącznik Nr 3 - wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,
Załącznik Nr 4 - wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości przeznaczony dla osób fizycznych.
Załącznik Nr 5 - wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego przeznaczony dla osób fizycznych.
Załącznik Nr 6 - wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego przeznaczony dla osób fizycznych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 188/01 Zarządu Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji podatku od nieruchomości.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Dek_pl
Rozmiar: 405.31 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 124
Dek_pn
Rozmiar: 503.28 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 120
Dek_pr
Rozmiar: 438.13 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 129
inf_pl
Rozmiar: 339.91 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 122
inf_pn
Rozmiar: 483.59 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 135
inf_pr
Rozmiar: 330.64 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 124

Data publikacji: 2003-07-02 12:27:50 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa