Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/26/02

UCHWAŁA NR III/26/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 50.000,- w dziale 758 Różne rozliczenia 50.000,-
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50.000,-
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50.000,-


Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 63.300,- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60.300,-
rozdział 85404 Przedszkola 60.300,-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.200,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,-
§ 4260 Zakup energii 4.500,-
§ 4270 Zakup usług remontowych 1.900,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 400,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200,-
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 3.000,-
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-


Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 13.300,- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.300,-
rozdział 85404 Przedszkola 13.300,-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 300,-


Plan budżetu po zmianach:
dochody - 28.890.597,-
wydatki - 28.890.597,-

§ 2
W Uchwale Nr XXXVII/427/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku - Uchwała Budżetowa na 2002 rok Miasta i Gminy Wschowa wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 9 - Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 12:29:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa