Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR IV/27/02

UCHWAŁA NR IV/27/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza Statut Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie stanowiący Załącznik do Uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Tracą moc Uchwała Nr V/41/94 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12 grudnia 1994 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie i Uchwała Nr XVIII/212/00 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

§ 4
Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybZałącznik
do uchwały Nr IV/27/02
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 grudnia 2002 rokuSTATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
we Wschowie
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie działa na podstawie:

Ustawy z dnia 21 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997r. Nr 28, poz. 153 z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17 z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 959 z późniejszymi zmianami).
Uchwały Nr XII/77/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
Uchwały Nr IV/25/90 Rady Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwały Nr XVIII/162/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10 października 1996 r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.
Uchwały Nr XXXVI/423/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi opiekuńcze i ustalenia zwrotu przez świadczeniobiorcę odpłatności za usługi opiekuńcze.
Uchwały Nr XXXVI/424/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze i ustalenia zwrotu przez świadczeniobiorcę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Uchwały Nr XI/104/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zasad dokonywania wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci.
Niniejszego Statutu.
§ 2
Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Wschowa.

§ 3
Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto i gmina Wschowa.

§ 4
Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań zleconych zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę.
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Radę Miejską.
Ośrodek Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne. Do OPS w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o prokuraturze zgodnie z art.61 § 1 i 2 oraz art. 62 kodeksu postępowania cywilnego.
§ 5
Jednostka używa stempla o treści: "Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie".

II. Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 6
Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7
Do zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek należy:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.
Przyznawanie pomocy rzeczowej.
Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.
Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
§ 8
Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Ośrodek należy:

Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych.
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób, które nie mają możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
Praca socjalna.
Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
§ 9
Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i macierzyńskich jednorazowych.
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na podstawie przepisów wynikających z ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych z tyt. sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Przyznawanie i wpłacanie zasiłków pieniężnych kombatantom i innym osobom uprawnionym, przysługujących na podstawie przepisów wynikających z ustawy o kombatantach.
§ 10
Ośrodek realizuje swoje zadania współdziałając z Wydziałem Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, Radą Miejską, Urzędem Pracy, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, placówkami służby zdrowia i oświatowo - wychowawczymi oraz osobami fizycznymi.

III. Organizacja wewnętrzna Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 11
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy, nad którą nadzór sprawuje Burmistrz.

§ 12
Kontrolę w zakresie zadań zleconych gminie przeprowadza upoważniona jednostka wojewody tj. Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych.
W zakresie zadań własnych gminy kontrolę przeprowadza burmistrz.
§ 13
Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi kierownik, który kieruje działalnością OPS i jest za nią odpowiedzialny w szczególności za:

Pełne wykonanie zadań.
Zasadne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej.
Prawidłową organizację pracy.
Przestrzeganie przepisów prawnych, porządku i dyscypliny pracy.
Prawidłową politykę kadrową
§ 14
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej powołuje i odwołuje burmistrz.

§ 15
Zwierzchnikiem służbowym dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jest Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie.

§ 16
Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 17
Do wyłącznej decyzji kierownika zastrzeżone są sprawy:

Plany techniczno-ekonomiczne.
Wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
Wszelkie pisma i sprawozdania.
Kierownik OPS podejmuje decyzje w sprawach osobowych (m.in. zatrudnienia i zwalniania pracowników), płacowych oraz rozdziału premii i nagród.
Załatwianie indywidualnych spraw oraz wydawanie decyzji w zakresie pomocy społecznej należących do zadań administracji publicznej na podstawie upoważnienia przekazanego przez Radę Miejską we Wschowie.
§ 18
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności zastępuje jego zastępca.

§ 19
Podczas nieobecności kierownika decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej wydaje z-ca kierownika.

§ 20
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej raz w roku składa Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdanie z wykonania zadań oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 21
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§ 22
Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej są:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zastępca K;ierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kierownik zespołu realizacji świadczeń.
Zespół pracowników socjalnych.
Główny księgowy.
Księgowa.
Kasjerka.
Organizatorki usług.
Opiekunki domowe.
Sprzątaczka.
§ 23
Pracownikiem socjalnym może być:

Osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe to znaczy ukończoną szkołę pracowników socjalnych lub studia wyższe o kierunkach: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia lub inne pokrewne.
Pracownikiem socjalnym może być również osoba z wyższym wykształceniem o kierunkach nie wymienionych w punkcie 1 jeżeli ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej lub pokrewne studia podyplomowe.
§ 24
Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich obowiązków w organach administracji samorządowej i rządowej oraz instytucjach. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszom publicznym.

§ 25
Główny księgowy decyduje w sprawach całokształtu działań finansowo-księgowych Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności w sprawach:

Obiegu dokumentów i ich kontroli formalno-rachunkowej.
Realizacji dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz ich ewidencji.
Inwentaryzacji majątku OPS.
Sprawozdawczości finansowej.
§ 26
Wszelkie decyzje w sprawach majątkowych włącznie z dysponowaniem środkami pieniężnymi podejmuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z głównym księgowym.

§ 27
Szczegółowe zadania dla wymienionych w § 22 stanowisk organizacyjnych określają i ujmują zakresy określone przez kierownika.

IV. Majątek i środki finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 28
Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowany ze środków gminy na zadania własne oraz dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

§ 29
Podstawą działalności finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską we Wschowie.

§ 30
Oświadczenie woli w sprawach majątku i finansowych składa kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i główny księgowy.

V. Postanowienia końcowe
§ 31
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmiany w statucie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską we Wschowie.Data publikacji: 2003-07-02 12:32:16 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa