Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR IV/29/02

UCHWAŁA NR IV/29/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie stanowiący Załącznik do Uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr V/39/94 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12 grudnia 1994 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Załącznik
do uchwały Nr IV/29/02
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 grudnia 2002 rokuSTATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WSCHOWIE
Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie, zwany w dalszej treści statutu Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Wschowa utworzoną uchwałą nr XIII/ 140/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 września 1999 roku.

§ 2
Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3
Siedzibą Ośrodka jest miasto Wschowa, a terenem działania Miasto i Gmina Wschowa.

§ 4
Ośrodek używa pieczęci: "Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie".

§ 5
Ośrodek działa na podstawie:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami)
Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25 poz. 113 z późniejszymi zmianami)
Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)
Uchwały Nr XIII/140/90 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 września 1999 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie
Niniejszego Statutu.
Rozdział II - CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6
Przedmiotem działania Ośrodka jest administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również zagospodarowanie w tym zakresie:
a) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,
b) przygotowanie i udostępnienie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej,
d) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
Inna działalność:
a) udostępnienie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb szkolenia i dokształcania kadr (trenersko - instruktorskich, organizatorskich, sędziowskich i zawodniczych) dla potrzeb kultury fizycznej i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji i instytucji,
b) organizowanie zleconych imprez w zakresie powszechnej kultury fizycznej,
c) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
d) eksploatowanie kąpielisk, basenów, plaż oraz innych ośrodków wypoczynkowych położonych nad wodami,
e) prowadzenie reklamy na obiektach sportowych i rekreacyjnych
f) organizowanie i prowadzenie parkingów przy obiektach sportowych i rekreacyjnych,
g) prowadzenie cempingów i pól biwakowych, zlokalizowanych na terenie ośrodków rekreacyjnych,
h) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji.
W skład Ośrodka wchodzą następujące zespoły obiektów:
a) stadion - hotel sportowy
b) basen kąpielowy z zapleczem
c) sala sportowa, zaplecze i budynek biurowy
d) ośrodek wypoczynkowy w Lginiu nad jeziorem
e) stadion motocrossowy
f) stadion wiejski w Siedlnicy.
Rozdział III - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 7
Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powołany i odwołany przez Burmistrza Miasta I Gminy we Wschowie.
Przełożonym służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

§ 8
Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

§ 9
Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

§ 10
Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

§ 11
W razie nieobecności, Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
Zastępstwo musi wynikać z określonego dla pracownika zakresu czynności.

§ 12
Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z porządkiem pracy określa Regulamin Pracy.

Rozdział IV - MAJĄTEK OŚRODKA

§ 13
Mienie Ośrodka stanowią:

Składniki majątkowe przekazane Ośrodkowi przez Gminę.
Składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Ośrodka.
Składniki majątkowe uzyskane przez Ośrodek w formie darowizn, spadków i zapisów.
§ 14
Mienie o którym mowa w § 13 jest mieniem komunalnym i stanowi własność Gminy Wschowa.

§ 15
W zakresie zarządu mieniem Ośrodka Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

§ 16
Pracownicy Ośrodka gospodarują mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

§ 17
Za mienie określone w § 14 i właściwe nim zarządzanie i odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka.
Przepis ust.1 nie zwalnia pracowników Ośrodka z odpowiedzialności materialnej wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy.
Rozdział V - GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18
Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 19
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków.

§ 20
Uzyskane dochody z działalności Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Wschowa.

§ 21
Ośrodek dokonuje zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 22
Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.

Rozdział VI - NADZÓR NAD OŚRODKIEM
§ 23
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

§ 24
Rada Miejska kontroluje działalność Ośrodka za pośrednictwem Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu i Majątku Gminnego.

§ 25
Postanowienia w § 22-25 nie wyłączają uprawnień kontrolnych innych właściwych organów kontroli.

Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego zatwierdzenia.Data publikacji: 2003-07-02 12:39:54 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa