Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR IV/30/02

UCHWAŁA NR IV/30/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 11, art. 67, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust. 2 - 4, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała reguluje zasady sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości, przyznawanie bonifikat oraz wysokość oprocentowania przy sprzedaży na raty.

§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb, przeznaczone na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w danej nieruchomości mieszkaniowej służą do zaspokajania potrzeb ich mieszkańcom i wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa
najemcy - należy rozumieć osobę mającą tytuł prawny do najmu lokalu mieszkaniowego zawarty na czas nieokreślony
burmistrzu - należy rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach:
• przeznaczonych do rozbiórki
• w których przewidywana jest zmiana funkcji.


Burmistrz może odmówić sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach objętych szczególną ochroną konserwatora zabytków.
Burmistrz odmawia sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty w przypadku, gdy:
• najemca zalega z czynszem lub innymi opłatami za lokal mieszkalny
• najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego
• w budynkach, w których znajdują się lokale użytkowe wykorzystywane do realizacji celów publicznych - chyba, że Rada Miejska postanowi inaczej.
Wyłącza się ze sprzedaży lokale socjalne.

§ 4
Pierwszeństwo nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy przysługuje jego najemcy bez względu na datę zawarcia umowy najmu.
Ceną lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy jest wartość lokalu określona przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym cena zachowuje swą ważność 12 miesięcy od daty jej ustalenia.

§ 5
W przypadku jednorazowej zapłaty całości ceny, nabywcom lokali mieszkalnych przysługują bonifikaty:
• 70 % w nieruchomościach jedno- i dwurodzinnych oraz w nieruchomościach wielomieszkaniowych liczących powyżej 2 samodzielnych lokali mieszkalnych
• 80 % jeżeli następuje równoczesny wykup wszystkich lokali mieszkalnych w danej nieruchomości *(przez równoczesny wykup rozumie się zawarcie w jednym dniu umowy notarialnej sprzedaży z wszystkimi najemcami)
• 85 % w nieruchomościach wielomieszkaniowych liczących powyżej dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, gdzie dokonano już sprzedaży i pozostał ostatni lokal mieszkalny w zasobach gminy.
Przy sprzedaży na raty:
• rozłożonej na 3 do 10 rat rocznych udziela się 20% zniżki od wyceny szacunkowej, a pierwsza wpłata wynosi 20 % ceny lokalu i płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego
• rozłożonej na maksimum 2 lata stosuje się następujące bonifikaty:
- 60 % w nieruchomościach jedno- i dwurodzinnych oraz nieruchomościach wielomieszkaniowych liczących powyżej 2 samodzielnych lokali mieszkalnych
- 70 % jeżeli następuje równoczesny wykup wszystkich lokali mieszkalnych w danej nieruchomości
- 75 % w nieruchomościach wielomieszkaniowych liczących powyżej dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, gdzie dokonano sprzedaży i pozostał ostatni lokal mieszkalny w zasobach gminy
- przy czym pierwsza wpłata wynosi 20 % ceny lokalu i płatna jest przed umowa notarialną.
Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na rzecz Miasta i Gminy Wschowa ,a oprocentowanie raty rocznej wynosi 50 % aktualnie obowiązującej stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Raty płatne są do 31 marca każdego roku.
Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków, ustala się po zastosowaniu bonifikaty z tego tytułu w wysokości:
• 80 % w przypadku wpłaty ceny gotówką
• 50 % w przypadku wpłaty ceny w formie ratalnej.
W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust.1 i ust.4 oraz w ust.2 z ust.4 stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

§ 6
Nabywca lokalu mieszkalnego ma obowiązek zwrócić kwotę równą udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, o ile przed upływem 5 lat, licząc od daty jego nabycia, zbył lokal mieszkalny lub wykorzystał go na inny cel. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu przepisów prawa.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 9
Traci moc Uchwała Nr VI/64/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie: stosowania ulg przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne, Uchwała Nr XXX/322/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 stycznia 2001 roku oraz Uchwała Nr XXXVII/439/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku - zmieniające w/w uchwałę.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 12:43:36 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa