Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR IV/38/02

UCHWAŁA NR IV/38/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2002 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/478/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 maja 2002 roku w sprawie zmiany emisji obligacji komunalnych.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami), jak również na podstawie art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300), Rada Miejska we Wschowie postanawia:

§ 1
W Uchwale Nr XL/478/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 maja 2002 roku w sprawie zmiany emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:
"Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z inwestycjami:
a) ekologicznymi
b) oświatowymi i kulturalnymi
c) uzbrojeniem terenów pod budownictwo
d) bezpieczeństwo publiczne
e) realizowanymi wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
W § 6 w pkt 4 wyrazy "Zarząd Miasta i Gminy" zastępuje się wyrazami "Burmistrz Miasta i Gminy".
W § 7 w pkt 1 wyrazy "Zarząd Miasta i Gminy" zastępuje się wyrazami "Burmistrz Miasta i Gminy".

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 12:52:18 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa