Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR V/40/03

UCHWAŁA NR V/40/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 21 STYCZNIA 2003 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2003 rok stanowiący załącznik do Uchwały

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybZałącznik
do uchwały Nr V/40/03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 21 stycznia 2003 roku

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE NA 2003 ROK


1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na 2003 rok.
2. Uchwalenie budżetu na 2003 rok.
3. Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Przyjęcie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 rok oraz uchwalenie gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok:
- informacja Komisji Rewizyjnej,
- informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. Zmiana Statutu Miasta i Gminy Wschowa.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
- Policja,
- Straż Pożarna.
8. Przygotowanie do sezonu letniego:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Policja,
- ZHP.
9. Debata na temat organizacji pozarządowych.
10. Powołanie instytucji Kultury.
11. Informacja na temat wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.
12. Informacja o podejmowanych działaniach promocyjnych.
13. Ocena sytuacji rolnictwa na terenie gminy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
15. Przyjęcie budżetu na rok 2004.
16. Ocena i realizacja Strategii Gminy Wschowa.
17. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej we Wschowie.
18. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia w Gminie Wschowa:
- debata nt. walki z bezrobociem,
- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w tym zakresie.Data publikacji: 2003-07-02 14:00:58 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa