Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR V/51/03

UCHWAŁA NR V/51/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 21 STYCZNIA 2003 ROKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2003 ROK
MIASTA I GMINY WSCHOWA
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4. pkt 9 lit "d" i lit "i", pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 116 ust. 1, art. 119, art. 122, art. 124 ust. 1,2,3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.552.696 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały.
Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.172.319 zł. jak w załączniku nr 3 do chwały.
2) Dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.614 zł. jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 839.535 zł.
4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 255.000 zł. jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2
Ustala się wydatki budżetu w kwocie 26.652.696 zł. jak w załączniku nr 2 do uchwały.
Z wydatków o których mowa w ust 1 przeznacza się łącznie na :
1) wydatki bieżące kwotę 24.505.196 zł. w tym:
a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 14.552.112 zł.
b) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 600.000 zł.
c) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej szkoły i niepublicznego przedszkola w kwocie 433.149 zł.:
2) wydatki majątkowe kwotę 2.147.500 zł. - jak w załączniku nr 10 do uchwały.
Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
1) Wydatki w kwocie 2.172.319 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2) Wydatki w kwocie 5.614 zł. na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3) Wydatki w kwocie 255.000 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 3
Rozchody budżetu ustala się w kwocie 2.900.000 zł. w tym:
1) spłata kredytów - 2.800.000 zł.
2) spłata pożyczek - 100.000 zł.
Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 900.000 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4
Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 5
Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 6
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

§ 8
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 600.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 700.000 zł.
6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 700.000 zł.
Ustala się kwotę 700.000 zł. do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Zalaczniknr1
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 141
Zalaczniknr2
Rozmiar: 8.07 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 156
Zalaczniknr3
Rozmiar: 3.92 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 155
Zalaczniknr4
Rozmiar: 2.63 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147
Zalaczniknr5
Rozmiar: 2.44 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 164
Zalaczniknr6
Rozmiar: 1.69 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147
Zalaczniknr7
Rozmiar: 2.54 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 169
Zalaczniknr8
Rozmiar: 1.94 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
Zalaczniknr9
Rozmiar: 3.52 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 163
Zalaczniknr10
Rozmiar: 3.78 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 162

Data publikacji: 2003-07-04 07:59:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa