Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VI/53/03

UCHWAŁA NR VI/53/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 18 LUTEGO 2003 ROKU

w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionych do tego organów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.

§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
wierzytelności należy rozumieć: należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
dłużniku - należy rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.
§ 3
Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części jeżeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia sądowego i egzekucji wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.
Umarzanie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w określonych przypadkach w ust. 1 pkt 1 i 2 również z urzędu.
W przypadku określonym w ust.1 pkt 4 wymagana jest konsultacja z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

§ 4
Do umarzania wierzytelności upoważniony jest:
kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli wartość nie przekracza 3 -krotności najniższego wynagrodzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż 3 - krotność kwoty najniższego wynagrodzenia.

§ 5
W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
Odroczenie terminu płatności wierzytelności lub rozłożenie na raty wierzytelności następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy kierownikiem jednostki organizacyjnej a dłużnikiem. Umowa powinna określać w szczególności wysokość rat, terminy płatności oraz oprocentowanie z tytułu opóźnienia ich płatności.
Wymienione w ust. 2 oprocentowanie jest stałe w czasie trwania umowy i nie może być niższe niż 50% odsetek ustawowych.
Rozłożenie całości lub części wierzytelności na raty, odraczanie terminu zapłaty całości lub części wierzytelności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

§ 6
Umorzenie wierzytelności następuje w drodze decyzji organu, o którym mowa w § 4, natomiast udzielanie ulg następuje w formie umowy.

§ 7
Organy wymienione w § 4 informują Radę Miejską we Wschowie o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty wierzytelnościach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu sprawozdawczego.
Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać: liczbę dłużników, określenie czy dłużnik jest osobą fizyczną, prawną czy inną jednostką organizacyjną, kwotę wierzytelności, kwotę umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, w tym liczbę rat.

§ 8
Traci moc Uchwała Nr XV/166/99 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek BaśczynData publikacji: 2003-07-04 08:16:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa