Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VI/57/03

UCHWAŁA NR VI/57/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 18 LUTEGO 2003 ROKU

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.950.000,- zł. w tym na:

1. Zadania inwestycyjne - kwotę 1.255.425,-zł
1) Budowa ulicy Zacisze we Wschowie 111.008,-zł
2) Budowa nawierzchni i chodników na ulicy Tylnej we Wschowie (etap I) 25.048,-zł
3) Modernizacja drogi w Siedlnicy 284.550,-zł
4) Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie 84.000,-zł
5) Zakup budynku, prace adaptacyjne, zakup wyposażenia 249.022,-zł
6) Karosacja samochodu pożarowego - OSP - Wschowa 62.000,-zł
7) Monitoring miasta Wschowa 143.240,-zł
8) Budowa boisk sportowych 18.971,-zł
9) Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 1 2.557,-zł
10) Zestaw hydroforowy 39.684,-zł
11) Zakup samochodu do ciśnieniowego mycia kanałów tzw. "KRET" 85.400,-zł
12) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach 85.500,-zł
13) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kandlewie 64.445,-zł

2. Wydatki bieżące - kwotę 2.694.575-zł
1) w dziale 600 "Transport i łączność" 233.000,-zł
2) w dziale 710 "Działalność usługowa" 202.000,-zł
3) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" 155.000,-zł
4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" 516.922,-zł
5) w dziale 853 "Opieka społeczna" 424.353,-zł
6) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 988.320,-zł
7) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" 174.980,-zł

§ 2
Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek BaśczynData publikacji: 2003-07-04 08:23:15 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa