Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VI/61/03

UCHWAŁA NR VI/61/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 18 LUTEGO 2003 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza Statut Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie stanowiący Załącznik do Uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XVII/114/91 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie, Uchwała Nr XXIII/167/92 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 26 czerwca 1992 roku w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie oraz Uchwała Nr XXXVI/259/93 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 22 grudnia 1993 roku w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Baśczyn


Załącznik
do uchwały Nr VI/61/03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 18 lutego 2003 rokuSTATUT
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
we Wschowie
§ 1
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie zwany dalej "Zakładem" działa na podstawie:

Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 1989r. w sprawie zakładów budżetowych (M.P. nr 19 poz. 129, M.P. 41/90 poz. 318, M.P. 1/90 poz. 5 oraz D.U.M.F. nr 2/91 poz. 9).
Uchwały Nr XIV/89/91 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 29 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
Uchwały Nr XVIII/114/91 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 września 1991 r.
Uchwały Nr XXXVI/259/93 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 22 grudnia 1993 r.

§ 2
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie jest zakładem budżetowym, działającym w imieniu i w granicach miasta i gminy Wschowa, rozliczającym się z budżetem miasta i gminy Wschowa.
Zakład tworzy, reorganizuje i likwiduje Rada Miejska Wschowa na podstawie ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody ( sprzedaż i koszty ) oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.
Dochodami Zakładu są wpływy z usług oraz ewentualne dotacje z budżetu lub inne dochody.
Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.
Liczbę etatów osobowych ustala Burmistrz Miasta i Gminy na wniosek Dyrektora Zakładu.

§ 3
Do podstawowych zadań Zakładu należy świadczenie usług komunalnych i zaspakajanie potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie:
a) utrzymania zasobów mieszkaniowych będących własnością Miasta (komunalnych zasobów mieszkaniowych),
b) utrzymanie czystości miasta, wysypisk, urządzeń sanitarnych,
c) utrzymanie zieleni i zadrzewień,
d) utrzymanie czystości gminnych dróg, ulic, placów,
e) utrzymanie innych potrzeb komunalnych,
f) świadczenie usług ciepłownictwa z kotłowni będących własnością Miasta,
g) świadczenie usług w zakresie eksploatacji urządzeń zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej i burzowej.
Zakład prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych przede wszystkim dla miasta i gminy Wschowa. Po zaspokojeniu tych usług może dokonywać usług innym odbiorcom spoza miasta Wschowa.
Poza wymienionymi czynnościami w pkt 1,2 § 3 Zakład realizuje remonty bieżące i kapitalne ze środków dotowanych z Urzędu Miasta i Gminy czy z wygospodarowanej nadwyżki budżetowej.
W skład Zakładu wchodzą następujące punkty, działy, komórki:
a) Punkt Usług Gospodarki Mieszkaniowej,
b) Punkt Usług Zieleni,
c) Punkt Usług Oczyszczania Miasta,
d) Punkt Usług Pogrzebowych i Komunalnych,
e) Punkt Ciepłownictwa,
f) Punkt Wodociągów i Kanalizacji Miejskich,
g) Dział Finansowo- Księgowy,
h) Dział Administracyjno-Organizacyjny,
i) Komórka Rozliczeń Czynszowych.

§ 4
Burmistrz Miasta i Gminy ustala limit funduszu płac dla Zakładu wg planu finansowego.

§ 5
Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu i odpowiedzialny jest za jego działalność.

§ 6
Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

§ 7
Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zakładu.
Dyrektor Zakładu ustala Regulamin Pracy Zakładu.

§ 8
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego zatwierdzenia.Data publikacji: 2003-07-04 08:29:27 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa