Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VI/62/03

UCHWAŁA NR VI/62/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 18 LUTEGO 2003 ROKU

w sprawie: szczegółowych zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek w związku z dożywianiem uczniów w 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 13 poz.133) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek przez rodziców (opiekunów):

w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego, ustala z rodzicami/opiekunami/ ucznia w drodze umowy wysokość zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek. Ustalona w umowie wielkość zwrotu wydatków poniesionych przez rodziców/opiekunów/nie może być mniejsza niż kwota stanowiąca 30% świadczenia.
w uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej , może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek BaśczynData publikacji: 2003-07-04 08:30:20 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa