Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VI/65/03

UCHWAŁA NR VI/65/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 18 LUTEGO 2003 ROKU
w sprawie: nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna we Wschowie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr VI/64/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna we Wschowie, Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna we Wschowie w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 roku.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Baśczyn

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/65/03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 18 lutego 2003 rokuSTATUT
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie
Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie:

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 13, poz. 123 z poźn. zm.),
Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami),
Uchwały Nr VI/64/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna we Wschowie.
Niniejszego Statutu,
Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2
Siedzibą Biblioteki jest miasto Wschowa, a terenem działania obszar miasta i gminy Wschowa.

§ 3
Biblioteka jest wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
Zwierzchni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Miejska we Wschowie.

§ 4
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

§ 5
Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miejscowości, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

Rozdział II
Cele i zakres działalności

§ 6
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,
Popularyzacja książki i czytelnictwa,
Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
Doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.

§ 8
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

Rozdział III
Organy i organizacja wewnętrzna

§ 9
Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
Dyrektor Biblioteki zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 10
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 11
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje zawodowe.

§ 12
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych na terenie miasta i gminy Wschowa.

§ 13
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 14
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 15
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie.
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest Plan Działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji gminnych.
Plan Działalności zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 16
Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 z późn. zm.), oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska we Wschowie.

§ 17
Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla Fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia.

§ 18
Biblioteka ma prawo wypracowywać inne środki w postaci opłat wstępu i sprzedaży własnych wydawnictw.

§ 19
Biblioteka ma prawo przyjmować darowizny, dotacje, zapisy od osób prawnych i fizycznych, wspierające finanse Biblioteki.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 20
Zmiany statutu Biblioteki mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania w drodze uchwały Rady Miejskiej we Wschowie.Data publikacji: 2003-07-04 08:33:38 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa