Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VI/69/03

UCHWAŁA NR VI/69/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 18 LUTEGO 2003 ROKU
w sprawie: nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie, Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 roku.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Baśczyn


Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/69/03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 18 lutego 2003 rokuSTATUT
DOMU KULTURY WE WSCHOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie zwana dalej "Domem Kultury", działa na podstawie:

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 13, poz. 123 z poźn. zm.),
Uchwały Nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie.
Niniejszego Statutu,
Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2
Siedzibą Domu Kultury jest miasto Wschowa, a terenem działania obszar miasta i gminy Wschowa.

§ 3
Dom Kultury jest wpisane do gminnego rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
Zwierzchni nadzór nad Dom Kultury sprawuje Rada Miejska we Wschowie.

§ 4
Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem oraz telefonem.
Dom Kultury może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek herbu Wschowy, a atolu napis z nazwą "Dom Kultury we Wschowie".
Rozdział II
Cele i zakres działalności

§ 5
Celem działania Domu Kultury jest:

wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów Kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego powszechnej aktywności kulturalnej,
ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu,
współdziałanie z samorządowymi instytucjami Kultury,
prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

§ 6
Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:

dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących podmiotów działalności kulturalnej, osób zajmujących się animacją i organizacją życia kulturalnego, imprez i wydarzeń kulturalnych
prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury, prowadzenie wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych służących poznawaniu i zbliżaniu kultur narodów współpracujących z Polską,
prowadzenie zespołów artystycznych

§ 7
Dom Kultury może prowadzić inne rodzaje działalności o charakterze gospodarczym na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 8
W realizacji celów i zadań statutowych Dom Kultury współpracuje i koordynuje swoje zamierzenia z narodowymi i państwowymi instytucjami Kultury i oświaty, związkami twórczymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i edukacyjną.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 9.
Domem Kultury kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

§ 10
Dyrektor zarządza Domem Kultury i reprezentuje go na zewnątrz.
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1. nadawanie Regulaminu Organizacyjnego, struktury organizacyjnej, podziału zadań, podziału rzeczowego akt, zakresów czynności pracowników i pozostałych normatywów organizacyjnych Domu Kultury w drodze zarządzeń wewnętrznych,
2. ustalanie programów działania i planów pracy,
3. ustalanie planów finansowych,
4. kierownictwo w sprawach działalności statutowej i organizacyjnych,
5. przedkładanie organom nadzoru planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków,
6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz bezpośrednie kierowanie personelem,
7. sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań.

§ 11
Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

§ 12
Pracownicy Domu Kultury wynagradzani są według zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45 poz. 446 z późn. zm.).

§ 13
Organem doradczym dyrektora Domu Kultury może być Rada Programowa.
Skład osobowy i regulamin Rady Programowej ustala Dyrektor.
Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 14
Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Dom Kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy obowiązujące w tym zakresie.
Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest Plan Działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji gminnych.
Plan Działalności zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 15
Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Przychodami Domu Kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Wysokość rocznej dotacji na działalność Domu Kultury ustala Rada Miejska we Wschowie.

§ 16
Wartość majątku Domu Kultury odzwierciedla Fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia.

§ 17
Dom Kultury ma prawo wypracowywać inne środki w postaci opłat wstępu i sprzedaży własnych wydawnictw.

§ 18
Dom Kultury ma prawo przyjmować darowizny, dotacje, zapisy od osób prawnych i fizycznych, wspierające finanse Dom Kultury.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 19
Zmiany statutu Domu Kultury mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania w drodze uchwały Rady Miejskiej we Wschowie.Data publikacji: 2003-07-04 08:39:38 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa