Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VII/74/03

UCHWAŁA NR VII/74/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 25 MARCA 2003 ROKU

w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagos- podarowania przestrzennego obszaru "E" w obrębie wsi Lgiń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z p. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Miejska we Wschowie po rozpatrzeniu protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "E" w obrębie wsi Lgiń, wniesionego przez Państwa Edwarda i Marię Machnaczów zam. we Wschowie przy ul. Moniuszki 22:


uwzględnia protest w części i przeznacza działkę nr 1, oznaczoną na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000 stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - wypoczynkowej (MT),
odrzuca protest w części i pozostawia działkę nr 2, oznaczoną na mapie, o której mowa w punkcie 1, w dotychczasowym użytkowaniu niezurbanizowanym.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/74/03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 marca 2003 r.
Realizując uchwałę Rady Miasta i Gminy Wschowa Nr XXV/253/97 z dnia 8 grudnia 1997 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów "A", "B", "C", "D" i "E" w obrębie wsi Lgiń w Gminie Wschowa, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "E" w obrębie wsi Lgiń wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, wyłożone zostały do publicznego wglądu w dniach od 30 grudnia 2002 roku do 20 stycznia 2003 roku. Do wyłożonego projektu planu Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przyjmował protesty i zarzuty w ustawowym terminie do dnia 3 lutego 2003 roku. W dniu 3 lutego 2003 roku wpłynęło pismo Państwa Edwarda i Marii Machnaczów zam. przy ul. Moniuszki 22 we Wschowie. Wnioskodawcy są właścicielami działek nr 318/4 i 319/2 położonych w Lginiu w rejonie "Wzgórz Lgińskich". Ponieważ pismo miało charakter wniosku do planu, a nie protestu lub zarzutu, w dniu 28 lutego do tut. Urzędu Państwo Machnaczowie złożyli pisemną informację, w której wyjaśniają, że wniosek ich z dnia 3 lutego należy traktować jako protest do projektu planu. Państwo Machnaczowie wnioskują o ujęcie w planie części działki nr 318/4 o powierzchni ca 2,19 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN/MT). Do wniosku dołączyli mapę ewidencyjną w skali 1: 5000, na której nanieśli teren pod wnioskowaną zabudowę. Wnioskujący w zasadzie nie uzasadniają swojego protestu. W swoim piśmie podają, że przedmiotowy teren jest gruntem o niskiej klasie bonitacyjnej, że grunt jest częściowo porośnięty zakrzaczeniami i zadrzewieniami (samosiejkami). Podają także, że sąsiedztwo ogrodów działkowych powoduje szybkie ubożenie zakrzaczeń i drzewostanu (kradzieże i wyrąb na opał).

Wg ewidencji gruntów teren wnioskowany pod MN stanowi grunt rolny R VI i Rz VI. Wg stanu faktycznego zdecydowana większość terenu stanowi las.

Analizując protest dokonano podziału terenu objętego protestem na trzy działki, które oznaczono 1, 2 i 3 (patrz załącznik do uchwały).
Przeznaczenie działki nr 1 pod zabudowę MN uznano za możliwe. Działka ta łącznie z dotychczasowym terenem ozn. E1 MN/MT stanowić będzie zwarty obszar zurbanizowany umożliwiający prawidłowe i przestrzennie spójne zaprojektowanie zespołu zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczenie działki nr 2 pod MN uznano za nieprawidłowość. Działkę należy pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu niezurbanizowanym, ponieważ (niezależnie od ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe we Wschowie) jest ona faktycznie lasem, który należy chronić przed wycinką. Jednocześnie działka ta stanowi obszar o dużym spadku zachodnio- północnego nachylenia (deniweleta wynosi 12 m na przestrzeni 90 m). Zabudowa na takim stoku wymagałaby nie tylko szczególnego fundamentowania, ale również wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. Takie działania stały by w sprzeczności z zasadami gospodarowania na obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Przeznaczenie działki nr 3 pod zabudowę MN zostało dokonane w projekcie planu, zatem protest, w odniesieniu do tej działki, nie ma uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuję do Rady Miejskiej o częściowe uwzględnienie i częściowe odrzucenie protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lgiń dla obszaru "E", w zakresie o którym mowa wyżej.Data publikacji: 2003-07-04 08:45:19 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa