Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VII/75/03

UCHWAŁA NR VII/75/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 25 MARCA 2003 ROKU

w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji i wyboru jej członków.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz.U. Nr 57, poz. 336) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum, Ośrodka Sportu i Rekreacji powołuje się komisje dyscyplinarne:


Do komisji dyscyplinarnej I instancji wybiera się pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania:
1. Benit Anna
2. Chmielewska Mirosława
3. Gałecka Marzanna
4. Kraśny Marek
5. Puk Lucyna
6. Szarejko Marian


Do komisji dyscyplinarnej II instancji wybiera się radnych:
1. Kobierski Edward
2. Dworkiewicz Andrzej
3. Marciniak Elżbieta
4. Drzewiecki Wlodzimierz
5. Naskręt Andrzej
6. Brzechwa Władysław

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-04 08:46:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa