Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VII/83/03

UCHWAŁA NR VII/83/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 25 MARCA 2003 ROKU

w sprawie: zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze na powierzenie działań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego "Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom".

Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze na odpłatne wykonywanie działań dotyczących realizacji na terenie Gminy Wschowa projektu inwestycyjnego pt. "Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom".

§ 2
Działania, o których mowa w §1 polegać będą przede wszystkim na:

sporządzeniu dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu,
przeprowadzeniu przetargu oraz wyłonieniu inżyniera kontraktu,
nadzorze w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz wyłonieniu wykonawcy robót wspólnie z inżynierem kontraktu,
sporządzaniu raportów, ocen oraz innych dokumentów na zlecenie instytucji wdrażającej,
reprezentowaniu interesów Gminy Wschowa w kontaktach z inżynierem kontraktu, przedstawicielami instytucji wdrażającej projekt oraz innymi osobami trzecimi.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-04 09:50:11 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa