Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VIII/92/03

UCHWAŁA NR VIII/92/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 28 KWIETNIA 2003 ROKU

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 4I ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz.U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W załączniku do Uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18.02.2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

W punkcie 1 o brzmieniu "Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży" w środkach finansowych potrzebnych na realizację w sposobie i terminie realizacji o brzmieniu "organizowanie i pomoc w realizacji programów profilaktycznych w szkołach i innych placówkach wychowawczych - cały rok. Kwotę 60.000,- zastępuje się kwotą 70.000,-.
W punkcie 1 o brzmieniu "Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży" w środkach finansowych potrzebnych na realizację w sposobie i terminie realizacji o brzmieniu "prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, oraz realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka (dotyczy rodzin z problemem alkoholowym) w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, przez cały rok, w środkach finansowych potrzebnych na realizację kwotę 34.000,- zastępuje się kwotą 29.000,-
W punkcie 1 o brzmieniu "Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży" w podpunkcie b) o brzmieniu "organizowanie obozów i kolonii profilaktyczno - zdrowotnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, oraz niskim statusie materialnym. w środkach finansowych potrzebnych na realizację kwotę 16.000,- zastępuje się kwotą 25.000,-
W punkcie 2 o brzmieniu "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Skreśla się sposób realizacji i termin o brzmieniu "Opracowanie diagnozy środowiska do 2005 r.
W punkcie 2 o brzmieniu "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. W środkach potrzebnych na realizację sposobu realizacji o brzmieniu "finansowanie działalności punktu konsultacyjnego; zakup materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych, oraz dokonywanie niezbędnych remontów. Kwotę 21.000,- zastępuje się kwotą 16.000,-.
W punkcie 3 o brzmieniu "Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, oraz ochrony przed przemocą w rodzinie. W środkach finansowych potrzebnych na realizację w sposobie realizacji o brzmieniu "udzielanie konsultacji specjalistycznych np. porad psychologa, prawnika, lekarza, oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb. Kwotę 13.000,- zastępuje się kwotą 9.000,-
W punkcie 4 o brzmieniu "Podział środków finansowych na realizację podejmowanych zadań, oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych." W środkach finansowych potrzebnych na realizację w sposobie realizacji o brzmieniu "opłaty za badania dla biegłych sadowych". kwotę 7.000,- zastępuje się kwotą 5.000,-
W punkcie 5 o brzmieniu "Wynagrodzenie za pracę przy realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". W środkach finansowych potrzebnych na realizację w sposobie realizacji o brzmieniu "za udział w posiedzeniu pełnego składu Komisji - 80.00 złotych brutto" Kwotę 80,00 zastępuje się kwota 60,00. Kwotę do realizacji 10.000,- zastępuje się kwota 5.000,-
W punkcie 5 o brzmieniu "Wynagrodzenie za pracę przy realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Skreśla się punkt obrzmieniu "za udział w posiedzeniu Zespołu Interwencyjnego - 60,00 złotych brutto.
Wprowadza się punkt 6 o brzmieniu "Rezerwa" kwota do realizacji 12.000,-

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-07 10:59:24 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa