Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VIII/94/03

UCHWAŁA NR VIII/94/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 28 KWIETNIA 2003 ROKU

w sprawie: powołania "Wschowskiego Informatora Samorządowego"

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 2 pkt 1, art. 8 i art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 1984r. z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Biorąc pod uwagę potrzebę informowania lokalnej społeczności o pracach samorządu gminnego, Rada Miejska we Wschowie powołuje czasopismo pn. "Wschowski Informator Samorządowy", zwany dalej Informatorem.

§ 2
Informator będzie wydawany przez Urząd Miasta i Gminy we Wschowie w oparciu o następujące zasady:

Informator stanowi podstawowe źródło informacji o pracach Rady Miejskiej, Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Materiały zawarte w Informatorze mają charakter informacyjny
Siedzibą Redakcji Informatora jest Urząd Miasta i Gminy we Wschowie
Redaktora Naczelnego Informatora powołuje Burmistrz Miasta i Gminy
Kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem Informatora sprawuje Rada Programowa
W skład Rady Programowej wchodzą 3 osoby: 2 radnych Rady Miejskiej, trzecią osobą jest przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy.
Skład Rady Programowej zatwierdza Rada Miejska w formie uchwały
W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku Rada Programowa dokonuje rocznej oceny funkcjonowania Informatora.
Z przeprowadzonej oceny funkcjonowania Informatora Rada Programowa, składa Radzie Miejskiej i Burmistrzowi roczne sprawozdanie
Radzie Programowej przysługuje prawo wniesienia do Burmistrza wniosku o odwołanie Redaktora Naczelnego wyłącznie w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy wydawaniu Informatora
W Informatorze mogą być zamieszczane płatne ogłoszenia i reklamy w ilości nie przekraczającej 1 objętości.
W Informatorze mogą być publikowane informacje o decyzjach organów innych samorządów dotyczących mieszkańców gminy Wschowa
Informator będzie się ukazywał nie rzadziej niż raz na kwartał
Informator jest bezpłatny, a jego dystrybucją zajmuje się Biuro Promocji i Rozwoju Gminy.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Wschowa nr VI/66/99 z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie Biuletynu Informacyjnego

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-07 11:02:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa