Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR IX/100/03

UCHWAŁA NR IX/100/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 28 MAJA 2003 ROKU

w sprawie: likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 3 pkt 2 i art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 31 maja 2003 roku likwiduje się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

§ 2
Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej zostanie przekazane na wyposażenie tworzonej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2003 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-07 11:10:19 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa