Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR IX/101/03

UCHWAŁA NR IX/101/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 28 MAJA 2003 ROKU

w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Na podstawie art. 2, art. 9 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 13, poz. 123 z późn zm.) i art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

§ 2
Siedzibą samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej jest miasto Wschowa, a terenem działania obszar miasta i gminy Wschowa.

§ 3
Przedmiotem działalności samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej jest dokumentacja rozwoju historycznego Ziemi Wschowskiej, tradycji kulturowych oraz udział w aktualnym życiu oświatowym i kulturalnym regionu.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-07 11:11:21 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa