Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR X/109/03

UCHWAŁA NR X/109/2003
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art.34 ust.1 pkt.3,ust.6,art.37 ust.1,ust.2 pkt.5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46,poz.543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) oraz §3 Uchwały nr IX/91/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 31 marca 1999 r w sprawie ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym oraz innych pomieszczeń użytkowych nie spełniających kryterium lokalu samodzielnego Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości:
1. Lokali mieszkalnych- dla głównego najemcy:
· przy ul. Garbarskiej 5/5
· przy ul. Garbarskiej 4/5
· przy ul. Rynek 5/2
· przy ul. Daszyńskiego 17a/2.
2. Pomieszczenia gospodarczego nie spełniającego kryterium lokalu samodzielnego w budynku przy ul.Garbarskiej 5-dla głównego najemcy.
3. Działki gruntowej niezabudowanej nr 111 (droga śródpolna) o powierzchni 0,1400 ha w Osowej Sieni – na poprawę funkcjonowania sąsiednich nieruchomości położonych na działkach 110/1,110/2 i 112.
4. Działki gruntowej nr 156/2 o powierzchni 0,3600 ha położonej w Wygnańczycach.
5. Działek gruntowych na własność (będących w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym),położonych w Siedlnicy: nr 654 o powierzchni 0,8401 ha i nr 655 o powierzchni 0,0941 ha – dla użytkownika wieczystego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-09 11:37:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa